Samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken

Samarbetet med vårdnadshavarna spelar en viktig roll inom småbarnspedagogiken. Målet med samarbetet är att vårdnadshavarna och personalen ska förbinda sig till att tillsammans främja att barnen växer, utvecklas och lär sig på ett sunt och tryggt sätt.

Med ett bra och fungerande samarbete säkrar vi en trygg start för barnet inom småbarnspedagogiken. Personalen bekantar sig med barnets föräldrar innan småbarnspedagogikens början och föräldrarna har möjlighet att berätta om sina önskemål och förväntningar. I samarbetet ska familjernas mångfald, barnens individuella behov samt frågor som gäller vårdnad och föräldraskap beaktas.

Skapandet av ett fungerande samarbete börjar vid det första mötet. I Vanda ordnas ett inledande samtal mellan vårdnadshavarna och personalen inom den kommunala småbarnspedagogiken innan barnet börjar i småbarnspedagogiken. I överenskommelse med vårdnadshavarna görs även ett hembesök innan barnet börjar i den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken.

Samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken grundar sig på vardagligt umgänge. För varje barn som deltar i småbarnspedagogiken ordnas det med vårdnadshavarna årligen ett samtal i anslutning till uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik. I planen beskrivs barnets tillväxt, utveckling och lärande.

Samarbetet med vårdnadshavarna är särskilt viktigt vid övergångsskedena, till exempel då barnet börjar i småbarnspedagogiken, då ett barn byter grupp eller daghem eller då barnet börjar i förskoleundervisningen.

Hur ska jag gå tillväga om jag inte är nöjd med småbarnspedagogiken?'

Barnet har rätt till en trygg småbarnspedagogik av hög kvalitet. Ibland väcker dock småbarnspedagogiken frågor eller missnöje hos vårdnadshavarna. I dessa situationer bör man i första hand kontakta personalen eller vid behov daghemsföreståndaren. Ofta löser sig saken genom diskussion och det behövs inga andra åtgärder. Du kan också ge respons om servicen via Vanda stads responskanal.

Om saken inte kan redas ut i samråd med det egna småbarnspedagogiska verksamhetsstället kan vårdnadshavarna framställa en anmärkning om saken (lagen om småbarnspedagogik 54§) till den daghemsföreståndare som ansvarar för verksamheten, chefen för småbarnspedagogik eller direktören för småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna kan också anföra klagomål om småbarnspedagogikens service till den myndighet som övervakar servicen, dvs. Regionförvaltningsverket (AVI).

Hur man framställer en anmärkning om småbarnspedagogiken

1. Kunden framställer anmärkningen på en blankett. Anmärkningen kan också framställas med ett fritt formulerat brev. Anmärkningar som gäller kommunal eller privat småbarnspedagogik kan framställas på samma blankett.
2 I anmärkningen berättar man så detaljerat som möjligt för vad man är missnöjd med. Det finns ingen fastställd tidsperiod för framställande av anmärkningar, men det är bra att göra det snarast möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.
3. Anmärkningar om kommunens småbarnspedagogik riktas till Vanda stad på adressen kirjaamo@vantaa.fi eller per post
Vanda stad
Registraturen PB 1100
01030 Vanda stad

Anmärkningar som gäller privat småbarnspedagogik ska i första hand framställas till den ansvariga personen vid verksamhetsstället som är föremål för anmärkningen.

5. Om anmärkningen innehåller identifieringsuppgifter (t.ex. personbeteckning) eller känsliga frågor (t.ex. hälso-/stödåtgärdsuppgifter om barnet eller andra uppgifter i anslutning till familjens privatliv) ska anmärkningen av datasäkerhetsskäl skickas per post.
6. Anmärkningen behandlas i huvudsak inom en månad från dess framställande förutom under semestertider då svarstiden kan vara längre. Om handläggningen av ärendet tar längre tid ska den som framställer anmärkningen meddelas om den uppskattade handläggningstiden.
På anmärkningen ges ett motiverat svar som förklarar hur anmärkningsärendet har utretts och till vilka fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett. Besvär kan inte anföras över svaret på anmärkningen.

När och till vem anförs klagomål om småbarnspedagogikens service?

Klagomål kan anföras då en kommuninvånare är missnöjd med den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. I bakgrunden kan ligga en misstanke om att en anställd eller någon annan som sköter en offentlig förvaltningsuppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.
Klagomålet anförs hos den övervakande myndigheten. När det gäller småbarnspedagogik som produceras av kommunen är det regionförvaltningsverket (AVI) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) som är övervakande myndigheter. När det gäller småbarnspedagogik som ordnas och produceras av en privat serviceproducent är de övervakande myndigheterna regionförvaltningsverket (AVI), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och en tjänsteinnehavare som fastställs av kommunen.

Klagomål kan också anföras hos riksdagens justitieombudsman om det i bakgrunden ligger en misstanke om att en myndighet eller tjänsteman inte har följt lagen eller fullgjort sina skyldigheter, eller om den klagande misstänker att de grundläggande rättigheterna och mänskliga rättigheterna inte förverkligats korrekt.

Klagomål ska anföras skriftligt. Med samtycke av den övervakande myndigheten får klagomål anföras muntligt. Den som anför klagomål ska uppge på vilka grunder denne anser att förfarandet varit felaktigt och så långt möjligt lämna uppgift om tidpunkten för det förfarande eller den underlåtenhet som kritiken gäller. Framställandet av en anmärkning inverkar inte heller på rätten att anföra klagomål angående sin sak hos de myndigheter som övervakar verksamheten. På klagomål tillämpas det som föreskrivs om förvaltningsklagan i kapitel 8 a i förvaltningslagen. Vänligen observera att ett klagomål som gäller en omständighet som ligger mer än två år tillbaka i tiden i allmänhet inte prövas, om det inte finns särskilda skäl.

Närmare information om hur man anför klagomål hittar du på myndigheternas webbsidor:
- Regionförvaltningsverket i Södra Finland (AVI): https://www.avi.fi/web/avi/kuinka-kantelu-tehdaan-
- Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira): https://www.valvira.fi/web/sv/socialvard/tillsyn-over-socialvarden/anmarkning-eller-klagomal
- Riksdagens justitieombudsman: https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/klagomal-hos-jo

Beaktandet av barnen som individer fick högsta poäng i klientenkäten

I Vanda är vårdnadshavarna i huvudsakligen nöjda med de småbarnspedagogiska tjänsterna. Vandas allmänna betyg förbättrades något jämfört med år 2014, då motsvarande enkät genomfördes senaste gången. Nu var medelbetyget 4,41 på skalan 1–5. I Vanda fick beaktandet och uppfostran av barnet som individ det högsta betyget 4,4. Också barnets start inom småbarnspedagogiken och förskolan, kommunikationen och föräldrarnas delaktighet upplevde en mindre förbättring. När det gäller ansökan till småbarnspedagogiken och förskolan sjönk betyget något, bedömningen låg nu på 4, då den år 2014 var 4,2. Huvudstadsregionens kommuners gemensamma enkät för vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen genomfördes i oktober och november 2017. I Vanda var svarsprocenten 21 %.

Det högsta medelbetyget bland småbarnspedagogikens serviceformer fick familjedagvården 4,6 och därefter kom förskoleundervisningen och gruppfamiljedagvården som båda fick betyget 4,5. Daghemmen fick betyget 4,4 och den privata småbarnspedagogiken 4,3.
Du kan bekanta dig med Vandas resultat via länken:

Hela Vanda (på finska)
och på svenskspråkiga servicen (på svenska)

Vi vill tacka alla vårdnadshavare som deltog i enkäten!

Utifrån enkätens resultat har vi också valt ut områden som ska utvecklas i Vanda under de kommande åren. När det gäller ansökan till småbarnspedagogiken och förskolan kommer vi att utveckla servicehandledningen för familjer och presentationen av servicealternativ. I fråga om kommunikationen kommer vi att i mån av möjlighet förverkliga de önskemål som framförts om förbättrade webbsidor. Utöver detta stöder vi daghemmen i arbetet med att förbättra kommunikationen genom att utöka personalens kommunikationsfärdigheter.

Nyheter

Twitter