Daghemmet Trollebo

Småbarnspedagogiken på Trollebo daghem

Trollebo daghems och gruppernas verksamhetsplaner grundar sig på Vanda stads plan för småbarnspedagogik.
Under verksamhetsåret 2019–2020 har vi tyngdpunkt på att utveckla smågruppsverksamheten, stöda barnens språkutveckling och användningen av ikt.
Trollebos öppethållningstider är mellan kl.6.45 och 17.00. Vi har två grupper för barn 1–4 års åldern, Humlorna & Fjärilarna, samt en grupp för barn i 5 års åldern, Delfinerna.
Innan barnet inleder sin dagvård hos oss besöker den blivande egenvårdaren och föreståndaren barnet i dess eget hem för att bekanta sig med varandra och diskutera dagvårdsstarten med föräldrarna.

Inlärningsmiljön

Speciellt i början av det nya verksamhetsåret fäster vi extra uppmärksamhet vid att barnet känner sig tryggt i daghemmet och att det är en viktig del av sin egen grupp. Vi strävar efter att barnet känner sej välkommet varje morgon.
Varje grupp har en egen hemgrupp där barnen äter tillsammans med gruppens egna pedagoger. Varje grupp har också egen tambur, toalett och vilorum. Daghemmet har egen sal för gymnastik och annan verksamhet som kräver större utrymme, en atelje´ för skapande med färg eller annat material samt ett rum för rollekar och små sagostunder. Daghemmet har en egen stor gård omgiven av staket och på promenadavstånd finns skog och sportplan. Målsättningen är att utrymmen används flitigt och mångsidigt.

Verksamhetsårets inlärningshelheter och projekt

Varje höst planerar vi en gemensam stomme för verksamhetsårets händelser och evenemang och planen utvärderas och utvecklas under årets gång. Därtill har varje grupp en egen verksamhetsplan som baserar sej på barnens individuella planer för småbarnspedagogik och barnens intressen. Gruppens verksamhetsplan lever längs med året, så att den alltid reflekterar barnens intressen och behov.
Trollebo deltar i det 3åriga RimCirkus projektet vars syfte är att utveckla barnens språkfärdigheter. Under RimCirkus terminen har alla barn över 3 år cirkuslektioner och dramalektioner.
Längs med verksamhetsåret har grupperna olika projekthelheter som utgår från barnens intressen. Dessa projekthelheter kan variera mellan grupperna och utvecklas längs med projektets gång.
Som en annan språkstödjande form har vi bokkassar som vi kan låna ut till familjerna.

Barnens delaktighet

I planerandet av verksamheten beaktar vi och utgår från barnens önskemål och idéer. Barnen får delta i utvärderingen av gruppens verksamhet och berätta vad de tycker om. Med hjälp av lekschema kan barnen välja vilken lek de vill leka, med vem och var. Tillsammans med pedagogen sköter de om leksakerna och att utrymmen är trivsamma, deltar i barnens egna möten och agerar som mathjälpare.

Föräldrarnas delaktighet

Vi uppmuntrar föräldrarna till en öppen dialog med oss. Föräldrarna kan under de dagliga mötena vid avlämning eller -hämtning av barnen och vid uppgörandet av barnets individuella plan påverka det egna barnets ärenden och via det påverka hela gruppens verksamhet. Vi är lyhörda för föräldrarnas önskemål och synpunkter på verksamheten. På hösten ordnas ett föräldramöte för alla föräldrar. Under verksamhetsåret ordnas olika fester och andra tillställningar dit också föräldrarna välkomnas. Daghemmet har en aktiv föräldraförening som stöder daghemmets verksamhet på olika sätt.

Kommunikation

Kommunikationen sker på olika sätt. Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet skickar vi epost, skriver blogg samt hänger upp infobrev på gruppernas anslagstavlor/dörr. Gruppernas veckoplanering finns till påseende på gruppens infovägg. Vi försöker undvika utdelning av papperslappar. Föräldrarna uppmuntras att ta ärenden till tals direkt med den ärendet gäller, men alla i personalen kan svara på frågor eller föra information vidare.

Småbarnspedagogiken på Trollebo daghem

Trollebo daghem

Vidjegränden 2

Nyheter

Nyheter – Vanda.fiRSS


Twitter