Familjedagvård

I familjedagvård betonas hemlikhet, grundvård, lek och samvaro fri från brådska. Familjedagvård kan ordnas i familjedagvårdarens hem, i barnets hem eller i ett gruppfamiljedaghem. Familjedagvårdaren har en kursformad familjedagvårdarutbildning eller en yrkesexamen eller någon annan lämplig utbildning inom den pedagogiska branschen. I gruppen kan finnas högst fyra barn i behov av dagvård på heltid. I gruppen kan också placeras ett förskolebarn eller skolbarn i eftermiddagsvård.

Familjedagvårdarens arbetstid grundar sig på barnens vårdtider. Verksamhetstiden är vanligtvis 8-9 timmar per dag. Då barnets dagvård inleds kommer man skilt överens om barnets dagliga vårdtider. Avgifterna för kommunal familjedagvård fastställs på samma grunder som i daghemsvård Familjedagvård ansöks med en dagvårdsansökan.

I Vanda finns det för tillfället tillgång till finskspråkig kommunal eller privat familjedagvård. Mer information om den finskspråkiga familjedagvården ger de daghemsföreståndare som ansvarar för familjedagvården på området.

Privat familjedagvård

I Vanda erbjuds privat familjedagvård som övervakas av staden. Familjedagvård är hemliknande vård och fostran som sker i familjedagvårdarens hem. Privata familjedagvårdare arbetar som privatföretagare. Den som övervakar den privata familjedagvården har gjort ett hembesök hos dagvårdaren för att bedöma vårdarens och hemmets lämplighet för privat familjedagvård. Vanda stad har sammanställt en handbok för den privata familjedagvården med anvisningar för hur den privata familjedagvården bör ordnas.

Ett skriftligt vårdavtal görs upp med familjen. I vårdavtalet kommer man bl.a. överens om när vården inleds, när den eventuellt avslutas, vårdens längd dagligen, vårdavgiftens storlek, se-mesterlönen samt kompensation för eventuell frånvaro. Om man ansöker om kommunal dag-vård är det bra att nämna det för familjedagvårdaren. Inom den privata familjedagvården är det på föräldrarnas ansvar att ordna med ersättande vård om familjedagvårdaren är sjuk eller familjedagvårdarens barn är sjuka eller under annan frånvaro.

Vårdavgiften bestäms av familjedagvårdaren. Familjen ansöker hos FPA om det lagstadgade stödet för privat dagvård samt kommuntillägg som betalas direkt till dagvårdaren. Den resterande delen av vårdavgiften betalar familjen själv.

Det finns finskspråkiga privata familjedagvårdare på olika håll i Vanda. Man kan be om familjedagvårdarnas kontaktuppgifter eller höra sig för om eventuella lediga platser hos de daghemsföreståndare på vars område familjedagvårdarna verkar. Daghemsföreståndarna övervakar verksamheten inom den privata familjedagvården.

Jobba som privat familjedagvårdare – är det något för dig?

En privat familjedagvårdare vårdar barn i sitt eget eller i barnens hem. Barnen ser till att familjedagvårdarens dagar är allt annat än gråa och tråkiga. Arbetet som privat familjedagvår-dare passar bra i många livssituationer. De flesta börjar som familjedagvårdare då de är hemma med sina egna barn.

Det är önskvärt att en familjedagvårdare har utbildning inom området samt erfarenhet av att vårda och fostra barn. Dessutom bör lokaliteterna vara säkra och trygga och de bör lämpa sig för barnens lek, vila och måltider. Familjedagvårdaren är inte ensam i sitt arbete. Staden övervakar de privata familjedagvårdarnas verksamhet och i lekparkerna träffar man dagligen andra dagvårdare.

En privat familjedagvårdare kan själv välja de barn som vårdas och bestämmer själv vårdavgiften. En vårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i familjedagvård. I detta antal inräknas också vårdarens egna barn under skolåldern. Dessutom kan ett barn i förskole- eller skolåldern som behöver deltidsvård tas med. Arbetstiden beror på behovet av vård.

För att bli privat familjedagvårdare bör man kontakta övervakaren för den privata familjedagvården i ett visst område och komma överens om hembesök. Vanda stad har sammanställt en handbok för den privata familjedagvården med information om hur man ska gå tillväga för att bli privat familjedagvårdare.

En familj kan anställa en vårdare i hemmet antingen själv eller tillsammans med en annan familj. Närmare information om att anställa en vårdare i det egna hemmet finns i handboken om privat familjedagvård eller ges av chefen för småbarnsfostran Kati Timo, fornamn.efternamn@vantaa.fi.

Nyheter

Twitter