Utveckling av servicen

Syftet med att utveckla servicen är att effektivera serviceproduktionen och samtidigt göra servicestrukturen mångsidigare så att servicen bättre svarar på kommuninvånarnas behov. Metoderna är servicedesign, samplanering och olika enkäter.

De småbarnspedagogiska tjänsterna drar nytta av barnens och föräldrarnas erfarenheter när tjänsterna vidareutvecklas. Områdena eller enheterna kan ordna olika möten eller workshoppar där föräldrarna tillsammans med personalen kan diskutera och fundera hur tjänsterna kan utvecklas. Information om enheternas egna möten fås av daghemmen. Det informeras om möten på regional nivå och stadsnivå i daghemmen, på webbsidan vantaa.fi och Facebooksidan Barnens Vanda (Lasten Vantaa).

Kundenkäter

Serviceanvändarna har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och idéer genom att svara på olika enkäter.

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda genomförde i månadsskiftet oktober–november (19.10–8.11.2020) en gemensam kundenkät för vårdnadshavare till barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. Kundenkäten skickades till nästan 60 000 vårdnadshavare med barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik. Sammanlagt 15 269 svar inkom.

Genom enkäten kartlades barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt deras utvecklingsönskemål.

Den förra enkäten från år 2017 förnyades i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen, vårdnadshavarna och de anställda. Enkäten förkortades något och frågor till barnen togs med.

Kundenkätens totalresultat 2020 (alla huvudstadsregionens kommuner)

Kundenkätens resultat 2020 (Vanda)

Vårdnadshavarna har möjlighet att ge respons om inledningen av småbarnspedagogiken och dess smidighet genom en webbenkät.

Nyheter

Twitter