Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla

Me Vantaalla yhdessä Keravan kanssa haluamme tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia. Palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asukkaidemme tarpeisiin, niin erilaisissa hankkeissa kuin arkityön ohessakin.

Valmistaudumme tulevaan sote-uudistukseen kehittämällä nykyistä palvelujärjestelmäämme entistä sujuvammaksi sekä luomalla pohjaa hyvinvointialuemalliin siirtymiseen. Vantaa ja Kerava muodostavat vuoden 2023 alusta alkaen yhdessä hyvinvointialueen, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä. Työskentelemme molempien kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Keski-Uudenmaan pelastuspalveluissa turvallisen ja sujuvan muutoksen eteen.

Sote-uudistusta valmistellaa Vantaan ja Keravan alueella kahden hankkeen voimin, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen sekä rakenneuudistushankkeen.

Lue Vantaan tiedote sote-uudistuksen hyväksymisestä täältä.

Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Vantaan ja Keravan alueella kehittämiskärjiksi on valittu neuvonta ja asiakasohjaus, vastaanottopalvelut, lasten nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan alueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja mahdollistaa palveluihin pääsy nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti. Tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämistä ohjaavat seuraavat tavoitteet:

 • Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
 • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • Laatu ja vaikuttavuus
 • Monialaisuus ja yhteentoimivuus
 • Kustannusten nousun hillintä

Tavoitteisiin pyritään pääsemään parantamalla saavutettavuutta mm. digitaalisia palveluita hyödyntämällä, nykyisiä prosesseja tehostamalla sekä yhdistämällä Vantaan ja Keravan nykyiset hyvät käytännöt.

Rakenneuudistushanke

Rakenneuudistushanke luo pohjaa tulevalle Vantaa–Kerava-hyvinvointialueelle. Hyvinvointialuemalliin siirryttäessä, tulee mm. johtamisjärjestelmien, alueen hallinnon ja ICT-palveluiden olla suunnitellut jo etukäteen. Rakenneuudistushanke varmistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle hoituu sujuvasti ja tehokkaasti. Samalla hankkeessa kehitetään myös mm. tiedolla johtamisen malleja ja digitaalisia palvleuita, jotka parantavat koko sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokkuutta.

Henkilö avustaa toista
Sote-uudistuksen tavoitteena on tehdä sote-palveluista saavutettavampia ja vaikuttavampia. Kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki / Sakari Manninen

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua sekä parantaa turvallisuutta. (Lähde: https://soteuudistus.fi/-/1271139/hallituksen-esitys-sote-uudistukseksi-ja-uudistusta-koskeva-lainsaadanto-etenee-eduskuntaan)

Vantaan ja Keravan alueella sote-uudistuslainsäädännön hyväksyminen eduskunnassa tarkoittaa sitä, että Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät kuntien vastuulta uuden, 1.1.2023 perustettavan hyvinvointialueen järjestettäviksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyinen henkilöstö sekä tilat siirtyisivät osittain tulevalle hyvinvointialueelle. Tätä ennen uudistusta valmistellaan nykyisissä kuntien palveluissa sekä myöhemmin perustettavien väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä aluevaltuuston voimin. Ennen vuotta 2023 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on edelleen nykyisillä kunnilla.

Lue sote-uudistuksen aikataulusta lisää soteuudistus.fi-sivustolta.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on elokuusta 2021 alkuvuoteen 2022 toimiva organisaatio, joka valmistelee tulevaa Vantaa–Kerava-hyvinvointialuetta yhdessä Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Väliaikaista valmistelutoimielintä tarvitaan tulevan hyvinvointialueen organisaation järjestämisen valmisteluun ennen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävän aluevaltuuston toiminnan aloittamista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniä ovat:

 • Timo Aronkytö, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja (varajäsenenään terveyspalvelujen johtaja)
 • Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja (varajäsenenään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja)
 • Hanna Ormio, Vantaan hallintojohtaja (varajäsenenään kaupunginlakimies).
 • Olli Huuskonen, Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja (varajäsenenään talousjohtaja)
 • Hanna Mikkonen, Keravan perheitä tukevien palveluiden johtaja (varajäsenenään arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja)
 • Jarno Moisala, Keravan kaupunginsihteeri (varajäsenenään kaupunginkamreeri)
 • Jyrki Landstedt, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja (varajäsenenään riskienhallintapäällikkö)

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

VATE:n kokousten poytäkirjat löydät täältä, valitse Toimielin-kohdasta "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimilein VATE".

Sote-uudistuksen johtaminen Vantaan ja Keravan alueella

Tulevan Vantaan j aKeravan hyvinvointialueen valmistelua johtaa väliaikainen valmistelutoimielin, jossa on edustus Vantaalta, Keravalta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Vuoden 2022 alussa pidettävissä aluevaltuustovaaleissa valitaan tulevan hyvinvointialueen poliittinen johto, joka vie valmistelun loppuun sekä jatkaa hyvinvointialueen johdossa kautensa loppuun.

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden johto, Vantaalla Timo Aronkytö ja Keravalla Keravan vs. sote toimialajohtaja, vastaavat uudistuksen muutosjohtamisesta. Uudistusta tukee hanketoimisto, yhdessä molempien kaupunkien sosiaali- terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen kanssa.

Yhteydenotot

Haluatko kysyä uudistuksesta Vantaan ja Keravan alueella tarkemmin? Ota meihin yhteyttä! Sote-uudistusta Vantaalla ja Keravalla hallinnoidaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvasta hanketoimistosta, jonka yhteystiedot löydät tämän sivun sivupalkista. Saat meihin yhteyden myös sähköpostitse osoitteessa soteuudistus@vantaa.fi