Aktiva Vanda

Etiketter

KulturInvånareElever

Aktiva Vanda – projektet erbjuder grundskolelever kvalitativa, roliga och kostnadsfria fritidsaktiviteter i närheten av sin egen skola och sitt eget hem, enligt deras önskemål. Verksamheten är en del av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Lapset leikkivät pallolla koulussa.

Syftet med Aktiva Vanda är att ge alla grundskolelever lika möjligheter att delta i aktiviteter och kostnadsfria aktiviteter (årskurs 1-9). Verksamheten organiseras utifrån barn och ungas hobbyönskemål, som har samlats in genom undersökningar som bland annat gjorts av en enkät för Aktiva Vanda, undervisnings- och kulturministeriets enkät bland skolelever samt enkäter som övriga sektorer inom Vasa stad utfört. Syftet med fritidsaktiviteter är inte tävling, utan utveckling och främjande av barns och ungdomars välbefinnande, att finna sin egen gemenskap, att förebygga utslagning och minska ojämlikhet. Alla hobbyer är organiserade så att de inte på ett oskäligt sätt förlänger skoldagen för barn och ungdomar.  Anmälan till hobbyer under läsåret 2022–2023 inleds i augusti 2022. Fritidsaktiviteterna är pågår regelbundet och med hög kvalitet under hela läsåret.

 

Verksamheten identifierar särskilda behov hos barn, ungdomar och familjer

Alla barn bör ha möjlighet till tillgängliga hobbyer. Vi möjliggör detta genom att vid behov lägga till assistenter eller fler ledare till grupperna och genom att samarbeta med specialundervisning och förberedande utbildning. Ambitionen är också att ge ledarna nödvändig utbildning för vägledning av barn med särskilda behov. Syftet är att förebygga utslagning och öka medvetenheten om möjligheterna till fritidsaktiviteter i det område där de bor. Vid anordnandet av fritidsaktiviteter beaktas möjligheten för barn och ungdomar att påverka planeringen av fritidsaktiviteter, till exempel genom att pröva på aktiviteter och hobbykompisaktiviteter.

Hobbykompisaktiviteter

I sökande hobbykompisverksamhet ligger tonvikten på barns och ungdomars möjligheter att organisera sina egna aktiviteter. I Hobbykompisverksamhet identifieras särskilt de barn och ungdomar som skulle ha nytta av hobbyer för sitt välbefinnande, samt sin sociala och fysiska samt emotionella utveckling. Sökverksamheten för hobbykompisaktiviteter sker under skoldagar, såsom raster och i omedelbar anslutning till skoldagen, och vägleder till egna aktiviteter också under fritiden.

Målen för Hobbykompisverksamheten:

 • Motivera, uppmuntra och stödja barnet eller den unga personen att börja med en aktivitet.
 • Att förhindra utslagning av barn och ungdomar genom att öka deras aktivitet och genom att ge positiva erfarenheter av att vara i grupp.
 • Skapa positiva upplevelser för ditt barn och erfarenhet av hobbyer och förstå hobbyernas betydelse för övergripande välbefinnande.
 • Stödja och uppmuntra vårdnadshavare att ordna hobbyer för sina barn. Hobbykompisverksamheten betonar vårdnadshavarens roll och, samt vid behov instruerar och vägleder vårdnadshavare för att förbättra deras supportroll.
 • Öka medvetenheten om möjligheterna till rekreation i ditt eget bostadsområde.
 • Utlåning av hobbyutrustning etablerades hösten 2021 för att stödja verksamheten. Genom utlåningen aktiveras kommuninvånarna att donera lite använd hobbyutrustning som kan möjliggöra en hobby för en grundskoleelev.

Detta sker oftast som popup-evenemang. Utöver donationerna kommer att grunden att utgöras av grundläggande uppsättning utrustning som stöder resultaten av undervisnings- och kulturministeriets frågeformulär för skolelever. De som deltar i aktiviteter som organiseras av Hobbykompisverksamheten har tillgång till den utrustning som tillhandahålls av utlåningen av hobbyutrustning.

För hobbyarrangörer

Genom att fylla i formuläret som öppnas via länken kan du lägga till en klubb, organisation, företag eller annan hobbyarrangör på Vandas sändlista. När du har skickat in dina kontaktuppgifter kommer du att få information om kommande evenemang för arrangörer och konkurrensutsättning.

Aktiva Vanda söker nya partner för att utföra sin hobbyverksamhet

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att erbjuda grundskolelever (årskurs 1– 9) kvalitativa, trevliga och kostnadsfria fritidsaktiviteter i närheten av barnens egen skola och eget hem, enligt barnens önskemål. En del av hobbyerna ordnas inom handikappundervisning eller eftermiddagsverksamhet. Den arrangerade verksamheten måste vara regelbunden och pågå under hela läsåret.

Idrottsföreningar, enskilda konstnärer och konstpedagoger, professionella konst-, kultur och idrottsaktörer samt övriga professionella aktörer kan organisera aktiviteter. En prioritering i urvalet är att ledarna är kunniga inom sitt kompetensområde och har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Utöver hobbygruppens ledning och genomförande ansvarar arrangören för anmälningar, kommunikation med vårdnadshavarna och rapportering till Vanda stads kontaktperson.

Minimikriterier för aktörer:

 • Aktören förbinder sig att genomföra regelbundna veckovisa fritidsaktiviteter medan skolan är i gång, med totalt cirka 30 hobbygånger.
 • I regel organiseras aktiviteter omedelbart efter skoldagen, men i vissa fall kan aktiviteter också ordnas före eller under skoldagen.
 • Verksamheten är huvudsakligen organiserad i skolor eller nära skolor. Det är inte möjligt att utföra vissa aktiviteter i skollokaler, och då organiseras aktiviteterna i andra lokaler, såsom hobbylokaler nära skolor, kultur- eller idrottsanläggningar och ungdomshus. Alla aktiviteter är dock organiserade på ett sådant sätt att de inte på ett oskäligt sätt förlänger skoldagen för barn och ungdomar, med beaktande av orken hos barn och ungdomar och deras tidtabeller.
 • Ledare är ska vara kunniga inom sitt kompetensområde, samt ha erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och känna till bostadsområdet 
 • Aktören förbinder sig att ta emot anmälningar, samla in respons från deltagare två gånger under säsongen, kommunicera med barn och vårdnadshavare som deltar i verksamheten och att lämna den begärda rapporteringsinformationen till stadens kontaktperson i Vanda.

Fritidsaktiviteter måste uppfylla följande kriterier:

 • Hobbyernas ledare måste ha utbildning och erfarenhet av att leda barn och ungdomar. Detta kunnande ska förvärvas antingen genom utbildning eller erfarenhet.
 • Ledaren måste vara 18 år eller äldre, och en hjälpledare kan vara under 18 år.
 • Det måste vara gratis för skolelever att delta i lågtröskelaktiviteter
 • Aktiviteterna måste vara öppna och lika för alla.
 • Grupperna måste var tillgängliga. Deltagarna kan ta med en assistent, en guide eller en tolk när de behöver göra det.
 • Verksamheten vara säker och efterfölja principerna om ett tryggt rum, vilket innebär att ett barn som deltar i en hobby inte behöver möta någon form av diskriminering, mobbning, trakasserier eller våld. Detta innebär framför allt aktiva åtgärder för att förhindra detta och ingripande i situationer där detta händer.
 • Verksamheten ska ta hänsyn till barns och ungdomars önskemål och de ska kunna delta i utformningen, planeringen och genomförandet av hobbyverksamhet
 • Syftet med verksamheten är inte att vara målriktad, utan att möjliggöra trevliga aktiviteter, god gemenskap och vänskapsrelationer.
 • Hobbyverksamheten genomförs före kl. 17.00 och innehållet i verksamheten tar hänsyn till åldersgrupper och deltagarnas kunnandenivå.
 • Urvalskriterier vid intern konkurrensutsättning.

Kontaktinformation

Projektet koordineras i Vanda av Vanda stads utvecklingsenhet för stadskultur i samarbete med Vanda stads tjänster för stadskultur och sektorn för Pedagogik och undervisning.

More information

Anna Puhakka

Projektledare
+358405598538 anna.puhakka@vantaa.fi

Heli Peltonen

Projektkoordinator
+358406273713 heli.peltonen@vantaa.fi

Keywords

HobbyerHobbyverksamhetGrundskolorKlubbarBarn