Stadsfullmäktige godkände behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrs

Meddelande

Vid stadsfullmäktiges sammanträde 25.10 diskuterade man stadens ekonomi och godkände stadsdirektörens förslag till anslagsändringar i budgetens driftsekonomidel och investeringsdel. Dessutom godkände stadsfullmäktige behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrs.

Delårsrapporten för januari-augusti: Coronaårets resultatprognos förbättrades

Stadsfullmäktige antecknade den andra delårsrapporten för år 2021 för kännedom. Vanda växer fortfarande starkt, även om tillväxten blivit något långsammare under coronaåret. I slutet av juli var stadens invånarantal 238 726 personer.

Coronaepidemin har haft en kraftig inverkan på såväl stadens inkomster som utgifter. En lyckad balansering av ekonomin på över 40 miljoner euro och en ökning av skatteinkomsterna förbättrade emellertid resultatprognosen för det innevarande året. Å andra sidan förutspås en överskridning av social- och hälsovårdens utgifter.

Coronaepidemin har orsakat utgifter på över 50 miljoner euro i social- och hälsovårdskostnaderna och dessa förväntas man få full ersättning för av staten. Det innevarande årets årsbidrag beräknas uppgå till 98,5 miljoner euro, vilket överskrider det man utgått från i budgeten med ca 30,5 miljoner euro.

Coronaepidemin fick också stadens arbetslöshet att öka snabbt för att nå sin kulmen i maj 2020. Efter detta har arbetslösheten i allmänhet minskat något. Särskilt oroväckande är att antalet långtidsarbetslösa blivit mer än dubbelt så stort jämfört med samma tidpunkt året innan. Det kan dock betraktas som positivt att ungdomsarbetslösheten har minskat trots att den fortfarande är högre jämfört med tiden före corona.

En ny daghemspaviljong uppförs i Friherrs

Fullmäktige godkände behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrs och beslutade lägga till projektet i stadens investeringsprogram för nybyggande. Den nya daghemspaviljongen ersätter den 1970 uppförda daghemsbyggnaden i Friherrs. Dessutom ersätter paviljongen paviljongutrymmena vid Flodvägen som tas ur daghemsbruk och motsvarar ökningen av antalet barn i småbarnspedagogikåldern i Myrbacka storområde.

Keywords

BeslutBudgetFullmäktigeSysselsättningFriherrs