De gällande begränsningarna och rekommendationerna i huvudstadsregionen fortsätter – högstadieskolor och andra stadiet fortsätter i distansundervisning över påsk

Nyhet

Etiketter

UtbildningStuderandeUngaBarnfamiljer

Under sitt möte 24.3.2021 linjerade huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp att regionens begränsningar och rekommendationer som gäller privata tillställningar, hobbyverksamhet, användningen av offentliga lokaler och distansarbete fortsätter fram till 30.4.2021.

Dessutom linjerade koordinationsgruppen upp att den grundläggande utbildningens och andra stadiets distansundervisning fortsätter över påsk, fram till 5.4.2021. Beslut om andra stadiet fattas av städerna. För årskurs 7–10 inom den grundläggande utbildningen fattar regionförvaltningsverket ett beslut om att stänga skolornas lokaler, och städerna besluter om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang. Koordinationsgruppen återkommer till undervisningens situation efter att statsrådets riktlinjer beträffande undervisningen har klarnat, eller senast under påskveckan.

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska fatta ett beslut om att fortsätta verkställandet av temporära 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar i regionen för två veckor från och med 29.3.2021.

Koordinationsgruppen för corona är orolig över spridningen av epidemin i regionen och anser det vara motiverat att förlänga begränsningarna och rekommendationerna för att bekämpa spridningen av virusvarianter.

Tillsammans med andra europeiska städer deltog Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborgs städer i en tyst minut till minne av offren för coronaviruspandemin ett år efter att pandemin började. Den gemensamma minnesstunden ordnades på onsdagen 24 mars klockan 13 finsk tid. Initiativet till den tysta minuten kom från Eurocities-nätverket, där Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg ingår.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen gäller till slutet av april

Begränsningarna och rekommendationerna som fastställts av koordinationsgruppen gäller i huvudsak fram till 30.4.2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Stängning av offentliga och privata lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat stängning av lokaler i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med temporära paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om stängning av lokalerna gäller i stor utsträckning följande slags lokaler inom såväl den offentliga som den privata sektorn:

  •  inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler
  •  allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa
  •  dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  •  nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  •  inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  •  allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum, förutom detaljhandelns butikslokaler och utrymmen som används för att erbjuda tjänster samt passager till dessa.

Det är dock möjligt att använda inomhusutrymmen, om antalet kunder eller deltagare samtidigt uppgår till högst tio. Motsvarande antal kunder är femtio i utomhusutrymmen. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena till högst det antal personer som anges ovan, måste utrymmena stängas. Vid användningen av utrymmena ska man alltid iaktta de nya skyldigheterna gällande hälsosäkra arrangemang och handledning av kunder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Om man inte har möjlighet att sörja för hälsosäkerheten, kan utrymmet inte användas.

Dessutom kan lokaler som förordnats att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte utövande av professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Begränsningen gäller fram till den 28 mars 2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett beslut om en fortsatt begränsning och informerar om detta så fort som möjligt. 

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 14 april 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna är i kraft fram till 14.4.2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Att ordna privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. I begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen är i kraft fram till 30.4.2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda i april. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten övergick till distansundervisning i november.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt.

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 30 april 2021.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Begränsningen gäller fram till den 30 april 2021.

Undervisning på högstadiet

Högstadieskolorna övergick till distansundervisning måndagen den 8 mars 2021. Distansundervisningen fortsätter till den 5 april 2021. Beslutet gäller även elever i tionde klass.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas även i fortsättningen. Skollokalerna som stängs kan användas för exempelvis elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i förberedande undervisning samt för annan nödvändig närundervisning.

Begränsningen gäller fram till den 5 april 2021. För årskurs 7–10 inom den grundläggande utbildningen fattar regionförvaltningsverket ett beslut om att stänga skolornas lokaler, och städerna besluter om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) fortsätter med distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat till studerande inom specialundervisningen, studerande med funktionsnedsättningar samt studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Begränsningen gäller fram till den 5 april 2021.

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen är i kraft fram till 30.4.2021.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppe.