De uppdaterade läroplanerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning godkändes igår

Nyhet

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande godkände igår på sitt sammanträde den uppdatera planen för småbarnspedagogik och de uppdaterade läroplanerna för förskoleundervisning och försöket med den tvååriga förskoleundervisningen.

Lagen om småbarnspedagogik uppdaterades under hösten 2021 och utbildningsstyrelsen utgav de reviderade grunderna för planen för småbarnspedagogik i februari 2022. Vandas läroplaner har utarbetats enligt ändringarna i lagen och de reviderade grunderna. De nya läroplanerna har sedan behandlats i olika nätverk och användbarheten granskats. De centrala förändringarna i de nya läroplanerna gäller stöd och stödformer för barnet och hur stödet ska genomföras.

Stödet inom småbarnspedagogiken genomförs enligt modellen för tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Stödnivån bedöms enligt barnets behov av stöd. Ett förvaltningsbeslut görs för intensifierat och särskilt stöd samt för stödtjänster på nivån för allmänt stöd. Enligt den nya modellen förutsätts ingen medicinsk diagnos för att få stöd. Behovet av stöd utvärderas av personalen. Ansökan kan också göras av vårdnadshavare eller någon utomstående, som t.ex. rådgivningen.

Stödet för barnet kan omfatta pedagogiska, strukturella och vårdinriktade stödformer. Strukturella stödformer kan vara speciallärare, hjälpmedel etc. Barn som får intensifierat eller särskilt stöd ska beaktas i personaldimensioneringen.

I de nya läroplanerna har den inkluderande verksamhetskulturen förstärkts och konkretiserats. Det betyder att man försäkrar sig att alla blir delaktiga i gruppen, känner sig engagerade och vill lära sig. Den nya planen styr planeringen, utvärderingen och samarbetet. Samtidigt stöder den personalen till en inkluderande verksamhetskultur. De nya läroplanerna träder i kraft 1.8.2022.