I huvudstadsregionen öppnas ungdomslokaler och ledd hobbyverksamhet inomhus för 2001 födda och yngre

Nyhet

I enlighet med de tidigare riktlinjerna som fastställdes av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona kommer ledd hobbyverksamhet för 2001 födda och yngre att möjliggöras även inomhus från och med den 3 maj 2021 med vissa begränsningar. Samtidigt övergår också grundskolans årskurser 7–10 och andra stadiet till närundervisning i enlighet med tidigare riktlinjer. Dessutom linjerades det under koordinationsgruppens möte på tisdagen den 27 april 2021 om att ungdomslokalerna ska öppnas med vissa begränsningar vid samma tidpunkt. Riktlinjerna följer principen barn och unga först, som man förbundit sig till i regionen i fråga om att avveckla begränsningarna.

Ungdomslokalerna kommer att öppnas i huvudstadsregionen med vissa begränsningar den 3 maj 2021. Ungdomsarbetets tyngdpunkt förblir på verksamhet som sker utomhus. I enlighet med hälsosäkerhetsprinciperna som följs i ungdomsarbetet krävs det att alla över 12 år använder ansiktsmask i ungdomslokalerna om det inte finns något hälsomässigt hinder för detta. Dessutom begränsas deltagarantalet enligt lokalen så att man kan trygga rymligheten, och deltagarantalet kommer att följas upp och begränsas vid behov.

Koordinationsgruppen drog också upp riktlinjer om att alla kundlokaler som är öppna för allmänheten, med undantag av turer för ledd hobbyverksamhet för 12-åringar och yngre, fortsättningsvis hålls stängda fram till den 16 maj 2021. Detta gäller till exempel städernas alla kulturhus och museer. Från och med måndagen den 3 maj 2021 möjliggörs ändå ledd hobbyverksamhet inomhus för 2001 födda och yngre samt en begränsad öppning av ungdomslokaler i enlighet med tidigare riktlinjer.

Dessutom drog koordinationsgruppen under sitt möte upp riktlinjer om att rekommendationen om att begränsa närkontakt till familjen eller närstående med motsvarande permanent ställning fortsätter fram till den 16 maj 2021. Det rekommenderas fortfarande inte att man ordnar andra privata möten eller familjesammankomster. Detta gäller också valborgstiden, då det är viktigt att man inte glömmer att undvika närkontakter.

Koordinationsgruppen linjerade också att gällande rekommendationer om distansarbete och användningen av ansiktsmask kommer att fortsätta i regionen tills vidare.

Koordinationsgruppen bereder vidare sin plan om att avveckla begränsningarna i huvudstadsregionen och drar upp nödvändiga linjer på sina kommande möten. Förutsättningen är att epidemiläget i regionen fortsätter att utvecklas till det bättre.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer

Begränsningarna och rekommendationerna som tidigare fastställts av koordinationsgruppen gäller i huvudsak tills vidare. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Undervisning på högstadiet

Högstadieskolorna har sedan den 2 maj 2021 haft undervisning enligt en alterneringsmodell med kommunspecifika genomförandesätt. Beslutet gäller även elever i tionde klass.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas även i fortsättningen. Närundervisningen tryggas exempelvis för elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i förberedande undervisning, liksom även annan nödvändig närundervisning.

Grundskolans årskurser 7–10 och övergår helt till närundervisning från och med den 3 maj 2021.

Undervisning på andra stadiet

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna fortsätter med alterneringsmodellen fram till den 2 maj 2021, och därefter övergår de helt till närundervisning fr.o.m. den 3 maj 2021.

Vid alla läroanstalter följs hälsosäkerhetsplaner med hjälp av vilka närkontakter minimeras och vistelse i läroanstalternas lokaler delas upp.

Stängning av offentliga och privata lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat stängning av lokaler i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med tillfälliga paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om stängning av lokalerna gäller i stor utsträckning följande slags lokaler inom såväl den offentliga som den privata sektorn:

  •  inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler
  •  allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa
  •  dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  •  nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  •  inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  •  allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum, förutom detaljhandelns butikslokaler och utrymmen som används för att erbjuda tjänster samt passager till dessa.

Lokaler som för övrigt förordnats att stängas kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte utövande av professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Begränsningen gäller fram till den 28 april 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 16 maj 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller fram till den 16 maj 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Att ordna privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. I begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen är i kraft fram till den 16 maj 2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda. Detta gäller till exempel städernas alla kulturhus och museer. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten övergick till distansundervisning i november.

I inomhusutrymmen som drivs av städerna kan man från och med den 3 maj 2021 ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre. Dessutom öppnas ungdomslokalerna med vissa begränsningar den 3 maj 2021.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt. 

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 16 maj 2021.

Hobbyverksamhet

I utomhusutrymmen som drivs av städerna kan man ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.

I inomhusutrymmen som drivs av städerna kan man från och med den 3 maj 2021 ordna begränsad ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.

Begränsningarna gäller tills vidare.

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.