Koordinationsgrupp för corona genomför avvecklingen av begränsningar enligt principen barn och unga först

Nyhet

Etiketter

HälsaSäkerhetInvånareBarnfamiljerUnga

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona diskuterade vid sitt möte den 15 april 2021 regeringens plan för avveckling av coronabegränsningarna, samt avvecklingen av de nuvarande begränsningarna i sin region. Koordinationsgruppen anser det vara viktigt att man vid öppningsskedet inte bara koncentrerar sig på att avveckla begränsningar, utan också på att trygga förutsättningarna för återställandet av tjänster. Dessutom bör man ta hand om välbefinnandet hos de grupper som är mest sårbara. Koordinationsgruppen för corona anser det vara ytterst viktigt att avvecklingen av begränsningarna inleds med barn och ungdomar.

Koordinationsgruppen linjerade upp att ledd motionsverksamhet utomhus för personer som är 20 år och yngre kan öppnas upp måndagen den 19 april 2021. Verksamheten ska genomföras utifrån de hälsosäkerhetsanvisningar som redan tidigare använts. Öppnandet gäller alla andra planer (bland annat konstgräsplaner, friidrottsplaner, bobollsplaner) förutom naturgräsplaner, som öppnas allteftersom gräsplanen tål användning.

Koordinationsgruppen anser det vara centralt att avlägsnandet av begränsningarna genomförs kontrollerat och förankras till en äkta helhetsbedömning av epidemiläget. I och med att vaccinationstäckningen ökar är social- och hälsovårdens bärkraft, såsom behovet och prognosen för sjukhus- och intensivvård, smittspridningens och andra tjänsters funktionsförmåga, samt dödligheten viktigare parametrar för avveckling av begränsningarna än förekomsten av smittade. Hälsovårdens bärkraft har ansetts vara en kritisk parameter även vid skärpningen av begränsningarna.

Utifrån de här principerna fortsätter koordinationsgruppen att bereda sin egen plan för avveckling av begränsningarna i huvudstadsregionen och drar upp nödvändiga linjer på sitt möte nästa vecka. Förutsättningen är att epidemiläget i regionen fortsätter att utvecklas till det bättre.

Städerna i huvudstadsregionen linjerade upp att det i det här skedet inte finns något behov för att utöka användningen av ansiktsmasker till lägre skolstadier. Koordinationsgruppen noterade för kännedom att expertarbetsgruppen vid HUS regionala koordinationsgrupp gett en rekommendation och anvisningar om användning av ansiktsmask för lågstadieelever.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer

Begränsningarna och rekommendationerna som tidigare fastställts av koordinationsgruppen gäller i huvudsak fram till den 30 april 2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Undervisning på högstadiet

Högstadieskolorna har sedan måndagen den 12 april 2021 haft undervisning enligt en alterneringsmodell med kommunspecifika genomförandesätt. Beslutet gäller även elever i tionde klass.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas även i fortsättningen. Närundervisningen tryggas exempelvis för elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i förberedande undervisning, liksom även annan nödvändig närundervisning.

Undervisning på andra stadiet

Gymnasierna fortsatte med distansundervisning fram till slutet av period fyra som precis avslutades och har efter det övergått till en alterneringsmodell där hälften av gymnasiets studerande deltar i närundervisning i taget. I beslutet har man beaktat att abiturienterna har avslutat sina studier.

Yrkesläroanstalterna fortsatte med distansundervisning lika länge som gymnasierna. Därefter övergick yrkesutbildningen till en alterneringsmodell där en tredjedel av inlärningsgruppens studerande deltar i närundervisning i taget.

Gruppstorlekarna justeras så att man kan hålla avstånd.

Stängning av offentliga och privata lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat stängning av lokaler i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om stängning av lokalerna gäller i stor utsträckning följande slags lokaler inom såväl den offentliga som den privata sektorn:

  •  inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler
  •  allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa
  •  dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  •  nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  •  inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  •  allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum, förutom detaljhandelns butikslokaler och utrymmen som används för att erbjuda tjänster samt passager till dessa.

Lokaler som för övrigt förordnats att stängas kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte utövande av professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Begränsningen gäller fram till den 28 april 2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 30 april 2021.?Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020.?Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller fram till den 30 april 2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. För begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen gäller fram till den 30 april 2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda i april. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten övergick till distansundervisning i november.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Även exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett hälsosäkert sätt. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata?aktörer?ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt.?

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 30 april 2021.

Hobbyverksamhet

I inomhusutrymmen som drivs av städerna kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare.

I utomhusutrymmen som drivs av städerna kan man från och med den 19 april 2021 ordna ledd hobbyverksamhet för personer som är 20 år och yngre.

Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Begränsningen gäller fram till den 30 april 2021.

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller fram till den 30 april 2021.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.