Offentliga lokaler och hobbyverksamhet öppnas i begränsad omfattning från och med den 1 juni 2021

Nyhet

Etiketter

BibliotekHälsaSäkerhetInvånare

Under sitt möte torsdagen den 27 maj 2021 drog huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona upp riktlinjer för att bibliotek, museum, friluftsbad, simhallar och vuxnas tävlingsverksamhet utomhus öppnas i begränsad omfattning från och med den 1 juni 2021. Vid öppnandet av offentliga lokaler och hobbyverksamhet följer man principen barn och unga först samt beaktar grupper som markant har lidit under coronakrisen, såsom äldre, ensamma, mindre bemedlade och barnfamiljer.

Bibliotekslokaler öppnas för högst hälften av det normala kundantalet från och med den 1 juni 2021 med beaktande av regionförvaltningsverkets gällande beslut om ibruktagandet av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och möjliggörandet för kunder att hålla två meters säkerhetsavstånd. Gruppverksamhetens lokaler och läsesalarna hålls stängda och självbetjäningen öppnas inte. Antalet sittplatser minskas så att man kan hålla säkerhetsavstånd. Det görs även andra arrangemang i bibliotekslokalerna för att säkerställa säkra avstånd exempelvis vid kunddatorerna. På biblioteken följer man kundantalet och begränsar inträdet vid behov.

Museernas och kulturhusens utställningslokaler samt andra utställningslokaler öppnas från och med den 1 juni 2021 för ett litet antal besökare, så att de faktiskt kan hålla två meters avstånd till andra besökare. Högst 10 personer kan samtidigt vistas i en lokal och högst 50 personer i hela museet. Salövervakarna observerar läget och styr vid behov besökarna så att det är tillräckligt glest i lokalerna. Vid eventuellt köande ser man till att avstånden hålls.

Friluftsbad och simhallar (förutom gym och idrottssalar) öppnas för fri användning för högst hälften av det normala kundantalet från och med den 1 juni 2021. Klädskåp stängs så att det går att hålla minst två meters säkerhetsavstånd.

Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna möjliggörs utomhus från och med den 1 juni 2021. Publik kan släppas in i enlighet med regionförvaltningsverkets bestämmelser för offentliga tillställningar och verksamheten ska ordnas med beaktande av städernas hälsosäkerhetsanvisningar.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att privata tillställningar begränsas till högst 10 personer inomhus och högst 50 personer utomhus från och med den 1 juni 2021. Till slutet av maj gäller rekommendationen på 6 personer oavsett om tillställningen anordnas inomhus eller utomhus.

Koordineringsgruppen baserar sina riktlinjer på en epidemiologisk utvärdering och helhetsbedömning över hur coronaläget utvecklas och riktlinjerna kan vid behov ändras snabbt om läget så kräver.

Koordineringsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer

Begränsningarna och rekommendationerna som tidigare fastställts av koordineringsgruppen gäller i huvudsak tills vidare. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt att undvika kontakt kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 15 juni 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och utomhus är förbjudna för viss tid, dock så att man under perioden 25.5.2021–31.5.2021 kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus samt på begränsade områden utomhus med högst 10 deltagare förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds anvisningar som gavs den 21 september 2020.

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och utomhus förbjuds alltjämt för viss tid, dock så att man under perioden 1.6.2021–15.6.2021 kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 deltagare inomhus och med högst 50 deltagare på begränsade områden utomhus, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds anvisningar som gavs den 21 september 2020.

Beslutet om begränsningarna fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av privata tillställningar

Det rekommenderas att privata tillställningar begränsas till högst 10 personer inomhus och högst 50 personer utomhus.

Rekommendationen gäller fr.o.m. den 1 juni 2021.

Offentliga utrymmen

Kundlokaler som är öppna för allmänheten är i regel öppna från och med den 1 juni 2021. Användningen av lokalerna styrs av flera begränsningar, bland annat gällande antal personer.

Begränsningarna gäller tills vidare.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhuslokaler som drivs av städerna kan man begränsad omfattning ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre. Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för barn kan genomföras utomhus.

Hobbyverksamhet för vuxna möjliggörs utomhus i begränsad omfattning. Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna kan genomföras utomhus från och med den 1 juni 2021.

I lokaler och på områden som drivs av städerna krävs att man följer särskilda hälsosäkerhetsanvisningar, vilket bl.a. förutsätter att arrangören har en hälsosäkerhetsplan. Koordineringsgruppen rekommenderar att alla aktörer följer samma anvisningar.

Begränsningarna gäller tills vidare.

Distansarbete

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.