Skyldighet att bära ansiktsmask på stadens arbetsplatser upphör huvudsakligen från och med den 11 oktober

Nyhet

Helsingfors, Esbo och Vanda stad frångår användningen av ansiktsmask i uppgifter där man arbetar med ett etablerat arbetslag eller där man har möjlighet att arbeta i rymliga arbetsutrymmen. Personalens skyldighet att bära ansiktsmask gäller fortfarande situationer där klienter rekommenderas använda ansiktsmask eller där man arbetar med personer som tillhör riskgrupper. Ovaccinerad personal använder alltid ansiktsmask vid arbete inomhus.

Helsingfors, Esbo och Vanda stad har tillsammans berett riktlinjerna för användning av ansiktsmask. Som grund för riktlinjerna har man hört städernas sakkunniga inom smittsamma sjukdomar och företagshälsovård.
Rekommendationerna om användning av ansiktsmask fortsätter tills vidare för social- och hälsovårdssektorns personal och personer som besöker enheterna, samt inom undervisningen. För undervisningens del bekräftas rekommendationerna när THL, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har gett en riksomfattande rekommendation.

Personalens skyldighet att använda ansiktsmask gäller situationer där

 •  klienter rekommenderas använda ansiktsmask (t.ex. läroanstalter, offentliga tillställningar).
 •  man arbetar med klienter som tillhör riskgrupper.
 •  man baserat på lokal riskbedömning anser att användning av ansiktsmask är nödvändigt.

Användning av ansiktsmask rekommenderas alltid inomhus för personal som inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan.

Ansiktsmaskrekommendationen gäller hela personalen oberoende av vaccinskydd när

 •  anställda reser med kollektivtrafik under arbetsdagen.
 •  anställda arbetar inomhus i utrymmen där det är svårt att undvika närkontakt och när de arbetar med tillfälliga arbetstagare eller klienter. Dessa situationer definieras närmare inom sektorerna och affärsverken.
 •  anställda deltar i offentliga tillställningar inomhus eller motsvarande sammankomster där många personer vistas nära varandra (t.ex. utbildningar).

Anställda behöver inte använda ansiktsmask om de har fullt vaccinskydd eller skydd från genomgången coronavirusinfektion och

 •  de arbetar med ett etablerat arbetslag eller klientel (t.ex. inom småbarnspedagogik, kontorsarbete).
 •  de kan upprätthålla tillräckligt avstånd till andra anställda och klienter, även om det inte är fråga om ett etablerat arbetslag eller klientel.

Övriga anvisningar gällande personalens användning av ansiktsmask.

 •  Arbetsgivaren erbjuder ansiktsmasker till de anställda och på de arbetsplatser där arbetsgivaren rekommenderar eller förelägger användning av ansiktsmask.
 •  Anställda kan använda egen ansiktsmask oberoende av arbetsuppgifterna, om de så önskar.
 •  Anställda kan befrias från skyldigheten att använda ansiktsmask om deras hälsotillstånd anses kräva det.

Sektorer och affärsverk kan skapa egna mer precisa riktlinjer.

Fortfarande viktigt att sörja för hälsosäkerheten

Vid arbete på arbetsplatsen är det fortfarande viktigt att komma ihåg att sörja för hälsosäkerheten. Där ingår tillräckligt med rymlighet i gemensamma utrymmen, upprätthållande av handhygien samt städning av utrymmen. Man får komma till arbetsplatsen endast om man är symtomfri. Vid behov kan man få hjälp från företagshälsovården för att säkerställa säkra arbetsförhållanden för anställda som tillhör riskgrupper.

Närmare personalanvisningar om användning av ansiktsmask, när- och distansarbete samt säkert arbete finns på städernas intranät.

Keywords

CoronavirusetBeslutAdministreringCovid-19