Vårdreformen innebär betydliga ändringar i tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Nyhet

Etiketter

SocialtjänsterHandikappade

Riksdagen har antagit lagarna om inrättande av välfärdsområden och om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet. De nuvarande specialomsorgsdistrikten för personer med intellektuell funktionsnedsättning läggs ner och ordnandet av tjänsterna överförs till välfärdsområdena åren 2022–2023. Projektet för genomförande av ändringarna i social- och hälsovården för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs 1.8.2021–31.12.2022.

Projektets mål är att:

• trygga kontinuiteten i den social- och hälsovård som personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver
• tillhandahålla enhetliga tjänster som svarar mot behovet i Nyland
• säkerställa tillräcklig specialkompetens och förutsättningar för kompetensutveckling
• ordna och organisera tjänsterna på det sätt som lagändringarna förutsätter

Projektet som nu inletts består av flera delområden. Ansvaret för att ordna de tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning som tillhandahålls av specialomsorgsdistrikten överförs i och med lagändringen till de nya välfärdsområdena. Nyland kommer att vara uppdelat i fem välfärdsområden. Överföringen gäller till exempel arbets- och dagverksamhet, boendeservice och institutionsvård.

- Det krävs omsorgsfull planering av tjänsteproduktionen inom kris-, undersöknings- och habiliteringstjänster, sakkunnigtjänster, särskilt krävande tjänster samt särskilt krävande boendetjänster för att säkerställa att servicekedjorna är välfungerande och att det finns behövlig kompetens, konstaterar Kirsi Leväpelto, direktör för serviceverksamheten vid samkommunen Eteva.

I det tidigare projektet Vårdkedjor för personer med intellektuell funktionsnedsättning har det skapats en modell för nivåstrukturering av vården. Nu vidareutvecklar vi denna verksamhetsmodell så att den kan tas i bruk i välfärdsområdena. Genomförandet av nivåstruktureringen av vården stöds genom att man koncentrerar och förenhetligar polikliniktjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning (som i Kårkulla kallas servicepunkter för expertteam) i regionen, bedömer behovet att utveckla HUS nuvarande psykiatriska service för personer med intellektuell funktionsnedsättning och utvecklar den kompetens som social- och hälsovården av personer med intellektuell funktionsnedsättning kräver.

Tjänster på svenska

En klient vars kontaktspråk är svenska har rätt att få alla tjänster på svenska. Välfärdsområdet ansvarar för att invånarna i området får social- och hälsovård på det språk som de har lagstadgad rätt till. Målet med projektet är att regionalt förenhetliga tjänsterna för alla klienter, oberoende av deras språkliga rättigheter.

- Under projektet utvecklas servicestrukturer och verksamhetsmodeller med vilka man säkerställer de svenskspråkiga tjänsternas kontinuitet, tillgång och täckning i Nyland, konstaterar Otto Ilmonen, direktör för Kårkulla samkommun.

Till de principer som styr genomförandeprojektet hör delning av information med många infallsvinklar och gemensam reflektion kring lösningsmodeller. Projektet genomförs i nära samarbete mellan ledningen och personalen vid Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad, samkommunerna Eteva och Kårkulla samt andra intressentgrupper inom tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning och med klienterna själva.

- Vi hoppas att personalen och klienterna deltar aktivt i utvecklingen. Arbetssätten preciseras under hösten 2021. Låt oss tillsammans bygga ännu smidigare tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland, så att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, säger projektexpert Tiina Hannikainen och projektchef Kati Sihvonen.

Keywords

Välfärdsområde