Behandling av personuppgifter om Vanda stads invånare

Etiketter

SäkerhetInvånare

EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter inte att man utarbetar en sådan register- eller dataskyddsförklaring som tidigare. Enligt förordningen ska dock de registrerade informeras om behandlingen av personuppgifterna på ett förståeligt och kompakt sätt. De tidigare register- och dataskyddsförklaringarna ersätts med informationsdokument.

På den här sidan informerar vi om hur Vanda stad behandlar personuppgifterna om stadens invånare. 

Ändamålet med insamlingen av uppgifter och grund för behandlingen

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utföra kommunens lagstadgade förvaltnings- och beredningsuppgifter, kundservice, ge kommunal information, producera statistik och bedriva forskning. 

I personuppgifterna för Vanda stads invånare inkluderas basuppgifter om dig som namn och personbeteckning, uppgifter om familjeförhållanden, adressuppgifter samt eventuella uppgifter om intressebevakning och omhändertagande. Dina person- och adressuppgifter fås ur befolkningsregistret och registrets uppgifter ändras inte i Vanda stads system. 

Utlämnande av uppgifter

Vi kan behandla och lämna ut dina personuppgifter till andra parter endast om behandlingen och utlämnandet stadgas i lag. En sådan situation kan till exempel vara när vi lämnar ut uppgifter till myndigheterna i Vanda stad, som enligt lag har rätt att få uppgifterna. Vi lämnar dock inte ut dina uppgifter till exempel i marknadsföringssyfte. 

Uppgifter om dig kan behandlas av aktörer utanför Vanda stad (t.ex. privata IT-företag), som Vanda köper tjänster av. För att utveckla sin verksamhet genomför staden till exempel olika åsiktsenkäter som du kan få av ett utomstående företag, även om du skulle ha lämnat in ett förbud mot att lämna ut uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I dessa fall är det ändå Vanda stad som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och de lämnas inte vidare från sådana enheter annat än till Vanda stads myndigheter. 

I fall av en personuppgiftsincident

Trots skyddet är det möjligt att personuppgifter i undantagsfall kan hamna i fel händer. I detta fall vidtar staden omedelbart åtgärder för att korrigera situationen.  

Vi meddelar vederbörande om dataläckaget omedelbart, eller senast 72 timmar efter att vi upptäckt det, om läckaget orsakar betydande olägenhet för vederbörandes rättigheter. Om dataläckaget berör en stor grupp människor, kan staden meddela om läckaget med ett allmänt meddelande. 

Skyddet av uppgifterna

I Vanda stad får dina och din familjs personuppgifter endast behandlas av personer som behöver uppgifterna i sin arbets- eller tjänsteutövning. Anställda som behandlar dina personuppgifter har sekretess- och tystnadsplikt. Dina uppgifter får behandlas och tas emot endast av sådan personal som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att behandla personuppgifter.  

Uppgifterna skyddas tekniskt så att obehöriga personer inte kommer åt uppgifterna. Om dina personuppgifter granskas eller bearbetas blir det kvar en anteckning om besöken i datasystemen. På detta sätt kan man ingripa om någon obehörigt tagit del av dina uppgifter. 

Rätt till att få, rätta eller radera uppgifterna

Du har rätt att granska dina egna uppgifter och avgiftsfritt få en kopia av dem en gång per år. Du kan göra begäran om granskning hos Vandainfo vid ett personligt besök, med en separat blankett som finns hos Vandainfo. Vi kontrollerar din identitet när du framför begäran om granskning. Vi säkerställer din rätt till att kontrollera uppgifterna, innan vi lämnar ut uppgifterna. Om vi nekar din rätt till granskning, får du ett skriftligt avslagsintyg som anger skälen till avslaget. Efter detta kan du överföra ärendet för att lösas av dataombudsmannen. 

Om du upptäcker fel i personuppgifterna ber vi dig lämna in en begäran om korrigering och avförande av uppgifter, eftersom Vanda stad inte kan korrigera uppgifter av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Vi besvarar din begäran om granskning och levererar personuppgifterna i princip inom en (1) månad efter att vi mottagit begäran. Om vi inte kan genomföra din begäran, får du ett meddelande om detta senast en månad efter att vi mottagit begäran. I meddelandet anger vi orsakerna till vägran samt informerar om möjligheten att överklaga hos tillsynsmyndigheten. I meddelandet informerar vi också om andra eventuella rättsskyddsmedel du har att tillgå. 

Eftersom Vanda stad behandlar dina personuppgifter för att sköta kommunens lagstadgade uppgifter har du inte rätt att begränsa och motsätta dig behandling av uppgifterna. Om uppgifterna om dig inte stämmer kan du ändå kräva att Vanda stad begränsar hanteringen av dina personuppgifter tills det säkerställts att uppgifterna om dig är korrekta. 

Du har inte rätt att förbjuda att uppgifter lämnas ut för myndighets-, forsknings- och statistiskt bruk för skötseln av kommunens lagstadgade uppgifter. Staden lämnar inte ut dina personuppgifter för andra ändamål. 

Förvaringstid för uppgifterna

Dina uppgifter bevaras permanent i Vandas befolkningsuppgifter. Ifall du flyttar bort från Vanda stad blir dina personuppgifter från den tid du var bosatt i Vanda kvar i befolkningsuppgifterna. 

Överklagande

Om det finns anledning att misstänka att dataskyddslagstiftningen har brutits vid behandlingen av dina uppgifter, kan ärendet överföras till dataombudsmannen. För mer information, vänligen kontakta dataombudsmannen. 

Uppdaterade anvisningar och kontaktuppgifter till dataombudsmannen finns på tietosuoja.fi 

Mer information om behandlingen och kontaktpersoner

Du kan be om en noggrannare redogörelse om behandlingen av dina personuppgifter av Vandainfo

Mer information om behandlingen av personuppgifterna får du av kontaktpersonerna nedan. Vänligen beakta att e-post inte är säkert när det gäller behandling av personuppgifter Skicka inte exempelvis din personbeteckning eller känsliga uppgifter med e-post. 

Dataskyddsansvarig 

tietosuojavastaava@vantaa.fi 

Personuppgiftsansvarig   

Vanda stad 
FO-nummer 0124610-9 
Stationsvägen 7, 01300 Vanda 

Registratorskontor   
Registratorkontorets kontaktuppgifter 

Informationsdokumentet har uppdaterats 10.8.2022. 

Du kan hitta Vanda stads informationsdokument samlade på sidan Behandling av personuppgifter hos Vanda stad

Keywords

Begärande av dataDataskydd