Studentexamen och studentskrivningarna

Etiketter

UtbildningStuderande

Studentexamen är en andra stadiets examen vars mål är att stärka mångsidig allmänbildning. Studentexamen avläggs med studentprov som gymnasierna ordnar två gånger per år.

Ylioppilaslakit rivissä pöydällä, ruusujen kera. Pöydällä on kuviollinen valkoinen pöytäliina.

Från och med våren 2022 krävs fem prov för godkänd studentexamen. Detta gäller de examinander som påbörjar examen våren 2022 eller senare. Avläggandet av examen börjar när examinanden för första gången anmäler sig för att avlägga studentprov.

Anmälan till studentproven sker enligt gymnasiets anvisningar. Instruktioner och tidtabell hittas på gymnasiets egen webbsida.

Examensstruktur

Från och med våren 2022 krävs fem prov för godkänd studentexamen. Detta gäller de examinander som påbörjar avläggandet av examen våren 2022 eller senare.

Provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla examinander även i fortsättningen. De övriga fyra proven väljs av följande ämnen:

 • främmande språk
 • det andra inhemska språket
 • matematik
 • realämne

Bland proven som krävs bör man ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. 

Med lång lärokurs i det andra inhemska språket eller främmande språk menas A-språk, alltså lärokursen som påbörjats i lågstadiet.

Examinanden kan avlägga ett eller flera realämnesprov. Under ett examenstillfälle (höst eller vår) kan examinanden avlägga högst två olika realämnesprov. Ordningen för realämnenas prov kan variera från ett examenstillfälle till ett annat. Följande ämnen kan skrivas den första realämnesdagen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi eller hälsokunskap. Under den andra realämnesdagen ordnas följande prov: psykologi, filosofi, historia, fysik eller biologi.

Den som påbörjat examen 2021 eller tidigare hittar information om examens struktur på studentexamensnämndens webbsidor.

Anmälan till studentexamen

Examensavgifter

Studerande betalar en examensavgift till studentexamensnämnden för att delta i studentexamen. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om storleken på examensavgifterna samt övriga fasta kostnader som tillkommer i samband med examen.

De studerandevisa examensavgifterna består av en grundavgift samt av en provspecifik avgift. Gymnasiet tar emot den fastställda betalningen och redovisar den till studentexamensnämnden. Betalningen kan utmätas. 

En studerande som avlägger examen under flera utspridda examenstillfällen betalar grundavgiften varje examenstillfälle då hen deltar i studentexamensprov. En studerande som är anmäld för att genomföra antingen ett separat prov eller hela examen är förpliktigad att betala examensavgifterna. Betalningen returneras inte fastän personen inte deltar i examen. Grundavgiften måste betalas även om det före provet visar sig att den anmälda examinanden inte uppfyller kraven för att delta i examen.

Den utvidgade läroplikten påverkar examensavgifterna. Kostnadsfriheten innefattar främst de studerande som inlett sina studier hösten 2021 och senare.

Examensavgifterna hittas på studentexamensnämndens webbsidor, gå vidare till sidan >

Specialarrangemang

Skäl som försämrar en examinands prestation i studentexamen kan beaktas med hjälp av specialarrangemang. Sådana skäl är exempelvis läs- och skrivsvårigheter, sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation eller bristande färdigheter i undervisningsspråket. Studentexamensnämnden har separata bestämmelser för specialarrangemang, som kan vara till exempel extra tid för att genomföra provet, större teckenstorlek eller bildskärm, eller ett avskilt smågruppsrum. Specialarrangemang eller läsintyg antecknas inte på studentexamensbetyget.

Det är i den studerandes intresse att ansöka om specialarrangemang i ett så tidigt skede som möjligt, i god tid före anmälan till de första studentskrivningarna. Före den studerande eller dennes vårdnadshavare inleder processen för att ansöka om specialarrangemang med studentexamensnämnden, bör man diskutera förverkligandet av arrangemangen med gymnasiets speciallärare, studiehandledaren eller rektorn.

Studentexamensnämnden beslutar om arrangemangen utgående från den studerandes eller vårdnadshavarens ansökan. Ansökan och utlåtandena görs digitalt och rektorn skickar dem till nämnden via en elektronisk tjänst.

Läs mer om specialarrangemang under studentskrivningarna på studentexamensnämndens sidor >

 

Bedömning av studentexamen

Studentexamens prov bedöms med följande vitsord (högst till lägst)

 • laudatur (L)
 • eximia cum laude approbatur (E)
 • magna cum laude approbatur (M)
 • cum laude approbatur (C)
 • lubenter approbatur (B)
 • approbatur (A)
 • improbatur (I)

Gymnasiets egna lärare gör en preliminär bedömning av proven, varefter studentexamensnämndens censorer bedömer alla prestationer på nytt och ger poäng enligt fastslagna bedömningskriterier. Nämnden beslutar om poänggränser för vitsorden då bedömningsarbetet är avslutat för den provomgången.

Studentexamensbetyg

Studentexamensnämnden utfärdar studentexamensbetyget då alla obligatoriska studier och studentexamensprov är avlagda och godkända. Utöver studentexamensbetyget får abiturienten också gymnasiets avgångsbetyg. På studentexamensbetyget antecknas de avlagda proven, deras nivå samt vitsorden. Underkända extra prov eller specialarrangemang finns inte med på betyget. Om en student redan fått sitt studentexamensbetyg och i efterhand höjer sina vitsord eller kompletterar examen, utfärdar studentexamensnämnden ett separat betyg som bilaga till studentexamensbetyget.

Keywords

StudenterGymnasierUtexaminering