Behandling av personuppgifter i Vandas tävlingar på sociala media

EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter inte att man utarbetar en sådan register- eller dataskyddsförklaring som tidigare. Enligt förordningen ska dock de registrerade informeras om behandlingen av personuppgifterna på ett förståeligt och kompakt sätt. De tidigare register- och dataskyddsförklaringarna ersätts med informationsdokument.

På den här sidan redogörs hur dina uppgifter behandlas om du deltagit i en tävling som Vanda stad ordnat på en social mediakanal. Vanda stad följer användningsvillkoren för de sociala mediakanaler staden använder. Detta gäller inte uppgifter som du på sociala mediaplattformer själv delat för allmänheten. 

Varför behandlas mina uppgifter i samband med en utlottning eller tävling? Vilka uppgifter samlas in om mig i samband med tävlingen?

Vi behandlar enbart uppgifter som personen själv gett. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att registrera deltagandet i tävlingen och att skicka priset till vinnaren. 

Uppgifterna som samlas in är för- och efternamn, användarnamnet på sociala mediaplattformen, e-postadress och postadress. 

Varifrån får staden uppgifterna? Är det obligatoriskt att lämna dem?

Personuppgifterna som Vanda stad samlar in fås av deltagarna i tävlingen. Uppgifterna ges av deltagarna själva genom den sociala mediakanalen.

Lämnar staden mina uppgifter ut till andra?

Dina uppgifter kan enbart utlämnas till andra med ditt samtycke eller om en annan myndighet har en lagstadgad rätt att få tillgång till uppgifterna. Dina uppgifter utlämnas inte till exempel för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna som behövs för att lösa in tävlingens pris överlämnas enbart med ditt samtycke till en utomstående part som erbjuder priset. 

Namnet eller användarnamnet på sociala media på tävlingens vinnare publiceras efter tävlingen på sociala mediekanaler. 

Vem får behandla mina uppgifter? På vilket sätt skyddas mina uppgifter?

Uppgifterna som samlas in för tävlingen är sekretessbelagda, och arbetstagarna som behandlar dem har sekretess- och tystnadsplikt. Dina uppgifter får enbart behandlas och tas emot av arbetstagare som arbetar med att ordna tävlingen eller som modererar sociala mediakanalen. 

Uppgifterna skyddas tekniskt för att hindra att utomstående får tillgång till dem. 

Överförande av uppgifterna utanför EU eller EES-området

Uppgifterna du ger kan befinna sig på en server utanför EU- eller EES-området. Verksamhetsmiljön för många sociala mediakanaler är omfattande och internationell. 

Vad gör staden om mina uppgifter faller i fel händer?

Trots skyddet är det möjligt att dina personuppgifter i undantagsfall kan komma i händerna på utomstående. I detta fall vidtar staden omedelbart åtgärder för att korrigera situationen. Du meddelas också omedelbart eller senast inom 72 timmar från att saken uppdagats om de läckta uppgifterna kan utgöra en fara för dina rättigheter. Om dataläckagen gäller en stor grupp människor och saken inte förutsätter omedelbara åtgärder av dig, kan saken även meddelas genom ett allmänt meddelande. 

Hur länge förvaras mina uppgifter?

Uppgifterna som samlas i registret förvaras enbart så länge och i den utsträckning som är nödvändig med tanke på deras ursprungliga eller motsvarande behov för vilka personuppgifterna samlats in. 

Uppgifter som getts för en tävling förvaras medan tävlingen pågår samt för att överlåta priset. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns en rättslig grund för behandlingen av dem. Närmare information om lagringstiderna för uppgifterna kan fås av Vanda stads dataskyddsansvarige. 

Granskning, rättelse och radering av uppgifter

Du kan granska dina egna uppgifter och avgiftsfritt få en kopia av dem en gång per år. Begäran om insyn görs till Vandainfo eller Vanda stads registratorskontor i samband med ett personligt besök eller genom en handling som är egenhändigt undertecknad eller har bestyrkts på något annat tillförlitligt sätt. 

Begäran om granskning görs på en separat blankett som finns att få vid Vandainfo. Din identitet kontrolleras i samband med att du gör begäran om insyn. Rätten att granska uppgifterna kontrolleras innan uppgifterna lämnas ut. Rätten att granska uppgifterna möjliggörs utan dröjsmål och senast en månad från att begäran framförts. Kunderna ges möjligheten att bekanta sig med uppgifterna i förvaltningsenheten, eller så ges uppgifterna skriftligen. Om vi nekar dig din rätt till granskning får du ett skriftligt intyg över nekandet, i vilket framgår grunderna till nekandet. Efter detta kan du överföra saken till dataombudsmannen för lösning. 

 

En felaktig, onödig, brisfällig eller föråldrad personuppgift ska rättas till, raderas eller kompletteras. Begäran om rättelse ska göras med en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran till den enhet personuppgiften är antecknad i. I begäran ska specifieras vilka uppgifter man kräver att rättas till och på vilka grunder. Det är avgiftsfritt att begära rättelse av uppgifter. Rättelsen genomförs utan dröjsmål. Om rättelsen meddelas den som gett de felaktiga uppgifterna eller som uppgifterna överlåtits till. Om begäran om rättelse nekas ger registrets ansvarsperson ett skriftligt intyg över orsakerna till att begäran om rättelse har nekats. Personen kan därefter överklaga nekandet hos dataombudsmannen. 

Den registrerade har rätt att få uppgifter om hen raderade utan onödigt dröjsmål, med förutsättningen att: 

  • personuppgifterna inte längre krävs för de syften de insamlades för eller som de på andra sätt behandlats för; 

  • den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen grundat sig på, och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen av personuppgifterna; 

  • behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen; eller  

  • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt 

Om dina uppgifter inte stämmer, kan du kräva att Vanda stad begränsar behandlingen av dina kunduppgifter tills uppgifternas korrekthet har fastställts. Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen om: 

den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta; 

  • behandlingen är lagstridig, men den registrerade gör en invändning mot raderingen av personuppgifter och kräver i stället att användningen av dessa begränsas; 

  • den personuppgiftsansvarige inte längre behöver dessa personuppgifter för behandlingssyftena, men den registrerade behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Vad beträffar sådana uppgifter där behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse finns det ingen rätt att begränsa behandlingen. 

Profilering

Uppgifterna du ger används enbart så länge de behövs för att registrera deltagandet i tävlingen och leverera priset till vinnaren. Ingen profilering av dig sker. 

Överklagande

Om du misstänker att man i behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot gällande lagstiftning har du rätt att föra saken till datombudsmannen för behandling. 

Uppdaterade anvisningar och kontaktuppgifter för dataombudsmannen finns på adressen tietosuoja.fi 

 

Mer information om behandlingen och kontaktpersoner

Du kan be om en noggrannare redogörelse om behandlingen av dina personuppgifter av Vandainfo. 

Mer information om behandlingen och förvaringen av uppgifterna kan fås genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Vänligen beakta att e-post inte är säkert när det gäller behandling av personuppgifter Skicka inte exempelvis din personbeteckning eller känsliga uppgifter med e-post. 

Kontakt 
viestinta@vantaa.fi 

Dataskyddsansvarig 
tietosuojavastaava@vantaa.fi 
tfn 040 071 3358 

Personuppgiftsansvarig  
Vanda stad 
FO-nummer 0124610-9 
Stationsvägen 7, 01300 Vanda 

Registratorskontor  
Registratorkontorets kontaktuppgifter 

Informationsdokumentet har uppdaterats 9.3.2022. 

Du kan hitta Vanda stads informationsdokument samlade på sidan Behandling av personuppgifter hos Vanda stad

Keywords

Dataskydd