Ordningsregler i Dickursby skola

Ordningsregler i Dickursby skola

Välmående och trivsel

Stöd för elevens hälsa och välbefinnande prioriteras högt i vår skola. Detta arbete hänger nära samman med vårt fostrings- och undervisningsuppdrag. Vi jobbar för att bemöta och identifiera olika utmaningar och problem i tidigt skede, ingripa snabbt, för att sedan stöda eleverna på bästa sätt.

Eftersom välbefinnandet i skolgemenskapen är en uppgift som hör till hela skolans personal så har vi gjort upp skolans egen årsklocka för arbetet. Där skriver vi in de satsningar och program som finns med under ett skolår.

Som stöd för arbetet med välmående och trivsel finns även bl.a.

 • olika råd via vilka elevmedverkan stärks
 • skolans elevvårdsgrupp och den sakkunskap som finns inom den
 • satsningar på rörelse under skoldagen
 • traditioner, evenemang, fester och temasatsningar
 • dialog och samverkan med elevernas vårdnadshavare.

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER

I vår skola

 • vistas vi utomhus och på skolans område på rasterna
 • avlägsnar vi oss inte från skolans område utan lov
 • använder vi hjälm på isbanan och andra farliga platser
 • kastar vi inte snöbollar
 • cyklar vi inte på skolgården under skoltid
 • kastar vi inte kottar och slår inte med käppar

I vår skola

 • ger vi arbetsro under lektionerna
 • kommer vi i tid till lektionerna
 • sköter vi våra hemuppgifter
 • tar vi bort ytterkläderna före lektionen och förvarar dem upphängda
 • uppträder vi lugnt inomhus
 • städar vi upp efter oss
 • väntar vi på vår tur

I vår skola

 • visar vi hänsyn till andra mobbar eller retar vi inte varandra
 • sparkar vi eller slår vi inte mot någon annan

HÅLL TELEFONEN PÅ ”LJUDLÖST” UNDER SKOLDAGEN

I vår skola

 • lyder vi tillsägelse från skolans lärare och personal
 • är vi rädda om skolans saker och andras saker
 • använder vi vårdat språk
 • får skolans telefon användas endast med lov
 • får egen mobiltelefon inte användas under skoltid
 • tar vi inte med godis

I vår skola

 • visar vi hänsyn i skoltaxi, skolbuss och lyder tillsägelse
 • äter vi med gott bordsskick och ger varandra matro
 • har vi lämpliga ombyteskläder och handduk med till gymnastiken
 • duschar vi vid behov efter gymnastiken

Efter skoltid får man inte vistas inne i skolan.

Skolan tar inte ansvar för elever eller andra barn som vistas på skolgården efter skoltid.

Om elever eller utomstående inte uppför sig ordentligt på skolans område, kan de uppmanas att avlägsna sig.

SKOLAN ANSVARAR INTE FÖR VÄRDEFÖREMÅL SOM TAS MED TILL SKOLAN

VI TALAR SVENSKA I SKOLAN

Om en elev bryter mot reglerna kan han/hon bestraffas enligt följande: Vid lindrig förseelse – tillsägelse

Vid upprepad förseelse – hemanmärkning, kvarsittning

Vid grov förseelse – kvarsittning Vid störande av arbetsro – tillsägelse

Vid upprepad tillsägelse – lämna klassrummet för den tid som kvarstår av lektionen

Vid bestraffning tillämpas § 36 i lagen om grundläggande utbildning

More information

Tonya Aurto

tonya.aurto@vantaa.fi