Nämnder

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Nämnder är stadens expertorgan. En nämnds uppgift är att leda och övervaka hur tjänsterna produceras i kommunen. En del av nämndernas roll är även att stärka kommuninvånarnas synvinkel när man utvecklar tjänsteproduktionen.

Kuvassa Vantaan kaupungintalon sisäänkäynti ulkoapäin.

Stadsfullmäktige tillsätter nämnder och beslutar om antalet ledamöter i nämnderna samt om nämndernas befogenheter och beslutanderätt.

Nämnden för fostran och lärande

Nämnden för fostran och lärande svarar för att organisera och utveckla småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, hemvårdsstödet och stödet för privat vård av barn, den grundläggande utbildningen samt gymnasie- och yrkesutbildningen. Nämnden svarar för att utveckla verksamhetsområdet för fostran och lärande och organisera tjänsterna så att de ger resultat på ett sådant vis, att invånarna och brukarna bereds möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna. Utöver detta ansvarar nämnden för uppföljningen och utvärderingen av tjänsternas verkningar.

 

Stadskulturnämnden

Stadskulturnämnden svarar för stadens egna kultur-, idrotts-, ungdoms-, biblioteks- och invånartjänster samt utvecklingen av dessa. Utöver detta ansvarar nämnden för stödjandet av kommuninvånarnas delaktighet samt sammanslutningar, organisationer och frivilligverksamhet, stadens rådgivnings- och kundtjänster, organiseringen av grundläggande konstundervisning och konstskolans och musikinstitutets tjänster, stadens museiverksamhet, vuxenutbildningsinstitutets verksamhet och organiseringen av grundläggande utbildning för vuxna samt social- och patientombudsmannens verksamhet.

Stadskulturnämnden beslutar bland annat om principerna för beviljande av understöd och stipendier inom sitt uppgiftsområde och om beviljandet av nämnda understöd och stipendier.

Stadsrumsnämnden

Stadsrumsnämnden svarar för förvaltning och utveckling av stadens fastighetsegendom, offentliga lokaler samt utveckling och upprätthållande av trafik och samhällsteknik. Nämnden behandlar bland annat gatu- och parkplaner, planer för lokalprojekt, entreprenadupphandlingar som gäller nämndens ansvarsområden, marköverlåtelser och markköp samt principiella riktlinjer som gäller mark- och bostadspolitiken.

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Sekreterare
Niina Kolju, jurist
0405149558
niina.kolju@vantaa.fi 

Keywords

NämnderBeslut