Sektioner

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Vanda stad har fem sektioner som behandlar stadens olika frågor i anslutning till stadsstyrelsen eller den nämnd under vilken de lyder. I anslutning till stadsstyrelsen finns en koncernsektion som behandlar ärenden som rör stadens koncernbolag. Stadsmiljönämnden, nämnden för fostran och lärande samt social- och hälsovårdsnämnden har också egna sektioner.

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande

Enligt förvaltningsstadgans 8 kap 6 § har nämnden för fostran och lärande en svenskspråkig sektion. Sektionen har minst fem ledamöter som stadsfullmäktige utsett för sin mandattid, och var och en har en personlig ersättare. Sektionens ledamöter och ersättare ska väljas bland personer som tillhör den svenskspråkiga språkgruppen.

Sektionen för individärenden inom nämnden för fostran och lärande

Enligt 8 kap. 6 § i förvaltningsstadgan har nämnden för fostran och lärande en sektion för individärenden, till vilken nämnden av sina ledamöter eller ersättare väljer minst fem ledamöter och lika många personliga ersättare.

Stadsmiljönämndens tillståndssektion