Luottotietomerkinnöistä

Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat henkilön tai yrityksen maksukykyä tai maksuhalukkuutta tai jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan. Näitä tietoja käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa. Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää luottotietorekisteriä. Lisäksi Bisnode Finland Oy ylläpitää Soliditet-henkilöluottotietorekisteriä.

Luottotietojen tarkistus

Omat luottotiedot voi tarkistaa kerran 12 kuukaudessa maksutta, katso ohjeet yhtiöiden internetsivuilta. Mikäli tiedot tarkistaa useammin kuin kerran 12 kuukaudessa, tietojen tarkistus maksaa 10 € / tarkistuskerta. Tietoja ei voi tarkistaa puhelimitse eikä sähköpostitse, sillä luottotietoyhtiön tulee olla varma kysyjän henkilöllisyydestä.

Suomen Asiakastieto Oy:n Omatieto -sivustolta saa netin kautta tarkistettua omat luottotiedot. Tarkistus on maksullinen, ja se tapahtuu omilla pankkitunnuksilla. Sivuston kautta voi myös asettaa oman luottokiellon, jos esimerkiksi henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti on kadonnut tai epäilee, että joku käyttää omia henkilötietoja väärin luotonhakuun tai luotto-ostosten tekemiseen. Oman luottokiellon voi halutessaan myös poistaa.

Merkintää ei tehdä henkilön tietämättä. Luottotietoyhtiö ilmoittaa henkilölle ensimmäisestä merkinnästä. Samalla kerrotaan, kuinka kauan merkintä säilyy rekisterissä.

Vanhentuneet velat poistuvat maksuhäiriörekisteristä

Maksuhäiriömerkintä on mahdollista poistaa, kun yksityisoikeudellinen saatava on lopullisesti vanhentunut. Lähtökohtana on, että tieto poistetaan velallisen pyynnöstä. Ulosottolaitos on kuitenkin asiaa helpottaakseen toimittanut luottotietoyhtiöille tiedot kaikista viimeisen neljän vuoden aikana ilmoitetuista varattomuusesteistä, joihin on sisältynyt vain ennen 1.4.2010 lopullisesti vanhentuneita saatavia.

Kaikki eivät vapaudu maksuhäiriömerkinnöistä kokonaan, koska heillä on voinut olla ulosotossa muita saatavia, joita uudistus ei koske. Käytännössä uudistus koskee ainoastaan tuomioita, joiden antamisesta on kulunut 15 vuotta. Uudistus ei koske suoraan ulosottokelpoisia saatavia, kuten veroja, jotka vanhentuvat viidessä vuodessa, eikä muita lyhyemmässä ajassa vanhentuvia saatavia, kuten sakkoja ja elatusapumaksuja. Niiden maksuhäiriömerkinnät jäävät voimaan laissa säädetyksi ajaksi, vaikka saatava olisi vanhentunut.

Jos velallisella ei ole ollut muista veloista johtuvia varattomuustietoja, merkinnät poistuvat ulosottoviranomaisten antaman keskitetyn ilmoituksen perusteella. Mikäli velallista koskevaa varattomuusesteilmoitukseen on sisältynyt muitakin saatavia kuin lakimuutoksessa tarkoitettuja vanhentuneita yksityisoikeudellisia tuomiosaatavia, on velallisen esitettävä itse selvitys luottotietoyhtiöille saatavien vanhentumisesta. Tämä johtuu siitä, että ilmoituksissa ei aikaisemmin ole eritelty, mitä eri velkoja ulosoton varattomuusesteeseen on sisältynyt. Jatkossa ilmoitukset tehdään asiakohtaisina. Selvityksen vanhaan varattomuusesteeseen sisältyneistä veloista saa tarvittaessa paikallisesta ulosottovirastosta.

Kulutusluottohäiriön rekisteröiminen

Velkojan ilmoittamat maksuhäiriötiedot saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle ja tallettaa luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, ja jolleivät velallinen ja velkoja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Maksuhäiriötietojen ilmoittamisen ja tallettamisen edellytyksenä on lisäksi, että:

  • kulutusluottosopimuksessa, jonka velvoitteiden laiminlyöntiä maksuhäiriö koskee, on ollut maininta maksuhäiriötietojen luovuttamisesta luottotietorekisterin pitäjälle
  • velkoja on lähettänyt velalliselle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallisen maksukehotuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin.

Rekisterimerkinnän kestoaika

Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäiriötiedot poistetaan luottotietorekisteristä seuraavasti:

  1. konkurssia koskevat tiedot viiden vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta; tiedot on kuitenkin poistettava kuukauden kuluessa siitä, kun konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on poistettu konkurssiasiaa koskevat tiedot sen vuoksi, että konkurssihakemus on hylätty taikka jätetty tutkimatta tai sillensä taikka että konkurssi on määrätty peruuntumaan;
  2. velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot; katso merkintöjen säilytysajat oheisesta linkistä "Luottotietomerkinnät ja tallennusajat". Velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat merkinnät on poistettu siitä viranomaisen rekisteristä, josta tiedot ovat peräisin; velkajärjestelytiedot, joita koskeva maksuohjelma on määrätty raukeamaan velallisen hakemuksesta, poistetaan kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velallinen osoittaa, että maksuohjelma on rauennut
  3. ulosottotieto heti, kun ulosottomies on tehnyt peruuttamisilmoituksen, joka koskee pitkäkestoista tai aiheetonta ulosottoa; (20.11.2009/933)
  4. muu ulosottotieto heti, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon siitä, että ulosottoperuste on kumottu, velallinen on maksanut suppeassa ulosotossa perittävänä olleen velan, saatavaa koskevan ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen tai tuomio, jolla ulosottoperusteen määräaikaa on jatkettu, on kumottu;
  5. velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä koskevat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin;
  6. viranomaisen toteamat maksuhäiriötiedot ja ulosottotiedot viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin, jollei tietoa ole sitä ennen poistettava 3 tai 4 kohdan nojalla.

Tarkempi listaus löytyy Suomen asiakastieto Oy:n ylläpitämänä tiedostona.

Merkinnän aiheuttaneen velan maksaminen lyhentää merkintäaikaa. Jos rekisteriin merkitty maksaa em. 6 kohdassa tarkoitetun, merkinnän aiheuttaneen velan, on merkintätieto poistettava luottorekisteristä kahden vuoden kuluessa tallentamisesta. Jos kuitenkin rekisteriin merkitty saa häiriömerkinnän voimassaoloaikana uuden merkinnän, voidaan aiempikin merkintä säilyttää rekisterissä neljä vuotta.

Oma luottokieltomerkintä

Jos itsestä tuntuu siltä, että kulutusluottojen "houkutuksia" ei muutoin kykene välttämään, on mahdollista ilmoittaa itselleen rekisteröitäväksi oma luottokieltomerkintä, joka ei siis ole maksuhäiriömerkintä. Sen kestoaika on kaksi vuotta kerrallaan.

Pitkäkestoisesta ulosotosta merkintä luottotietoihin

Luottotietojen kattavuutta ja luotettavuutta parannetaan mahdollistamalla niin sanotun pitkäkestoisen ulosoton merkitseminen luottotietorekisteriin. Ulosottoa pidetään pitkäkestoisena, kun se on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta. Pitkäkestoinen ulosmittaus koskee vain toistuvaistulon eli lähinnä palkan tai eläkkeen ulosmittausta.

Alaikäisiä koskeva erityissäännös

Luottotietorekisteriin saa tallettaa alaikäistä koskevina maksuhäiriötietoina vain ulosottotiedot, jotka on luovutettu luottotietotoimintaa varten ulosottorekisteristä.

Säännökset työntekijän luottotietojen käsittelyyn

Henkilöluottotietojen käyttöä koskevat säännökset sisältyvät työelämän yksityisyyden suojasta annettuun lakiin (511/2008). Säännöksen mukaan työnantajalla on oikeus saada ja käyttää henkilöluottotietoja tehtävään valitun työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi, kun työnhakijan on tarkoitus toimia erityistä luotettavuutta edellyttävissä työtehtävissä. Työnantajalla on sama oikeus myös silloin, kun työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana erityistä luotettavuutta edellyttäviksi.
Lisätietoja työnantajan oikeuksista työntekijän luottotietoihin Suomen Asiakastieto Oy:n sivuilta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter