Velkojen järjestelykeinoja

Velkojen järjestelyyn olemassa olevat keinot

 • vapaaehtoiset velkajärjestelyt eli velkasovinnot
 • Vantaan kaupungin sosiaalinen luototus
 • Takuu-Säätiön takaus järjestelyluottoon
 • velkajärjestely tuomioistuimen päätöksellä.

Velkojen järjestelymahdollisuuksiin oleellisesti vaikuttavat seikat

 • velallisen kokonaisvelkamäärä
 • mahdollisuus maksaa velkojaan kuukaudessa (maksuvara veloille)
 • kuinka pitkään velkojen maksaminen kuukausittaisella maksuvaralla kestäisi
 • muut järjestelyjen edellytykset
 • velkojen vanhentuminen.

Merkitystä on myös velkaantumisen perusteilla, velkaantumisesta kuluneella ajalla sekä ylivelkaantumiseen johtaneilla syillä. Myös velkojen maksamisen tähänastinen määrä vaikuttaa järjestelymahdollisuuksiin. Erityisesti haettaessa käräjäoikeudesta yksityishenkilön velkajärjestelyä on ylivelkaantumiseen johtaneilla syillä ja perusteilla sekä velallisen toimilla velkojen maksamiseksi oleellinen merkitys.

Vapaaehtoisjärjestelyt

Velkoja järjesteltäessä pyritään aina ensisijaisesti kartoittamaan mahdollisuudet tehdä vapaaehtoinen velkasovinto eli vapaaehtoisjärjestely velkojien kanssa.

Tärkeitä seikkoja vapaaehtoisjärjestelyä varten:

 • Selvitetään kaikki mahdolliset velat ja takausvastuut sekä maksamattomat laskut. Pyritään kokonaisjärjestelyyn: käytettävissä olevan maksuvaran tulee riittää kaikkien velkavastuiden hoitamiseen. Vaihotehtoina on joko maksuohjelmasopimus kaikkien velkojien kanssa tai sopimus kertasuorituksesta (käytännössä pitää olla rahoitus, esimerkiksi Takuu-Säätiön takaama järjestelyluotto)
 • Velkojien tasapuolisuus: ehdotus veloille tulevista maksueristä ja maksukertymästä jaetaan velkojien saatavien suhteessa.
 • Voidaan pyytää anteeksi ainakin osa erääntyneistä koroista ja kuluista varsinkin, jos velat ovat vanhoja.
 • Maksuaikataulun pituus; kuinka pitkä maksuaika on kohtuullinen sekä velallisen että velkojien kannalta.
 • Ehdotus vapaaehtoisjärjestelyksi voi olla vapaamuotoinen, mutta ehdotuksessa voi käyttää samaa velkajärjestelyn hakemuslomaketta kuin käytetään oikeudellisessakin velkajärjestelyssä. Velkojille lähetettävän ehdotuksen liitteeksi tulisi oheistaa selvityksiä tuloista ja menoista ja maksukykyyn vaikuttavista seikoista.
 • Sopiminen hoidossa olevan pankkilainan lyhennysvapaista jaksoista (maksetaan tietyn ajan vain korkoa), jolloin voi maksaa kiireellisiä ja pienempiä velkoja ja laskuja pois.

Sosiaalinen luototus

Vantaan kaupungin sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloiselle ja vähävaraiselle vantaalaiselle, ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään henkilön ja perheen itsenäistä taloudellista suoriutumista ja talouden hallintaa.

Takuu-Säätiön takaus järjestelyluottoon

Takuu-Säätiö myöntää takauksia velka- ja maksuvaikeuksissa olevien yksityishenkilöiden järjestelylainoihin. Järjestelyluotto on pankkilaina, jolla yhdistetään useat eri velat yhdeksi uudeksi, maksimissaan 34 000 euron luotoksi. Katso lisätietoja.

Velkajärjestely tuomioistuimen päätöksellä

Jos velkojien kanssa ei päästä sovintoratkaisuun velkojen vapaaehtoisesta järjestelystä, viimesijaisena vaihtoehtona on hakea lakisääteistä yksityishenkilön velkajärjestelyä oman kotipaikan käräjäoikeudelta.

Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön, jos

 1. maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä tai
 2. velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn, eikä velallinen kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan aiheutuvista menoista.

Velkajärjestelyä ei yleensä myönnetä, jos velkaantumiseen tai velallisen menettelyyn liittyy jokin laissa todettu esteperuste. Velkajärjestely voidaan esteestä huolimatta myöntää tietyin edellytyksin ns. painavien syiden perusteella.

Velkajärjestelyn edellytyksistä, esteistä ja menettelystä on kattavat ohjeet kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla.

Jos velkajärjestely hyväksytään, velalliselle vahvistetaan yleensä 3–5 vuoden maksuohjelma, jona aikana hän maksaa velkojaan maksuvaransa mukaisesti kuukausittain jaettuna velkojen suuruuden mukaisessa suhteessa. Talous- ja velkaneuvonta avustaa hakemuksen laatimisessa ja apua saa koko maksuohjelman ajan.

Velkajärjestelyä haetaan hakijan kotipaikan käräjäoikeudelta oikeusministeriön vahvistamalla velkajärjestelyhakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa käräjäoikeuden kansliasta, talous- ja velkaneuvonnasta tai oikeushallinnon nettisivuilta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter