Valtuusto arvioi mennyttä vuotta ja keskusteli seuraavan kehyksestä

Vuoden 2017 tulos ja arviointi

Vantaan vuoden 2017 arviointikertomuksessa nostetaan esille saavutettu taloudellinen tulos, jonka ansiosta kaupunki kattoi kaikki vuosi-investointinsa tulorahoituksellaan. Tärkeää oli myös, että kaupungin lainakantaa pystyttiin vähentämään.

Vuoden 2017 tilinpäätös oli 40,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suurimmista kulueristä henkilöstökulut olivat 481,6 ja palveluostot 667,4 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi 977,0 miljoonaa ja valtionosuuksia 168,9 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat 111,3 miljoonaa euroa.

Edelliselle valtuustokaudelle asetetuista päämääristä haasteelliseksi osoittautui työllisyyden parantaminen. Vaikka työllisyys parani, nuorisotyöttömyys jäi tavoiteltua tasoa korkeammaksi eikä vieraskielisten työllisyysaste noussut tavoitellulle tasolle.

Arvioinnin pääpaino oli sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluissa. Perhepalveluissa ja etenkin lastensuojelussa on tehty muutoksia, joilla tähdätään palvelujen painopisteen siirtämiseen korjaavista erityispalveluista ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin. Arviointikertomuksessa pidetään tärkeänä, että esimerkiksi kotipalvelua ja perhetyötä on riittävästi saatavilla. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on uuden liikennepalvelulain myötä järjestettävä uudelleen. Vieraskielisten määrä kasvaa edelleen voimakkaasti ja sitä kautta kotouttamisen merkitys korostuu.

Arvioituaan edellistä vuotta, kaupunginvaltuusto kävi lähetekeskustelun vuoden 2019 talouden kehyksestä.

Hyväksyttiin asemakaavat

Martinlaakso, Voimalantie 5 - 6 toimitilakiinteistöjen rakennusoikeuksia lisätään Murata Electronics Oy:n tarpeisiin. Pysäköintiä keskitetään Voimalantie 6:en, jolta poistetaan vähittäiskaupan suuryksikön rakentamismahdollisuus. Osa Myllymäenpolun katualueesta muutetaan Martinkylänsarka -nimiseksi lähivirkistysalueeksi.

Vapaala, Vapaalantie 10c:n kohdalle kaavoitetaan kuusi omakotitonttia puiston ja tarpeettoman leveän katualueen paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen. Vapaalantien itäpuolella on laajempi Ilpolanpuisto.

Hämevaara, Koivuvaaranpuistoon kaavoitetaan yleisten rakennusten tontti päiväkotia varten ja neljä omakotitonttia nykyisten katujen ja kunnallistekniikan yhteyteen. Enin osa Koivuvaaranpuistoa jää puistoksi.

Vapaala, Raspitielle (Kaavintie 26:n kohdalle) ja Vuolutie 9:n kohdalle kaavoitetaan seitsemän omakotitonttia kahden puiston paikalle. Kaavamuutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Vapaala, kaupungin omistama tontti Vapaalantie 4:ssä myydään Lidl Suomi Ky:lle päivittäistavarakaupan rakentamista varten. Lidl Suomi Ky valittiin kaupan toimijoiden haussa ja kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi suunnitteluvarauksen 21.8.2017. Naapuritonttiin liitetään määräala.

Julkaistu: 28.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter