Vantaan vuoden 2019 talousarvioon segregaation ehkäisy ja palkkatasa-arvo

Vantaan kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2019 talousarvion kehyksen, jonka lähtökohtana on kaupunginvaltuuston määrittelemät kasvun linjaukset. Kehys sisältää segregaatio-ohjelman sekä varauksen sopimuksia laajempiin palkantarkistuksiin.

Kaupungin tavoitteena on estää segregaation syveneminen Vantaalla ja siksi kaupunki laatii segregaatio-ohjelman taatakseen kaikille asukkaille samanarvoiset edellytykset. Kaupungin tulee olla sosiaalisesti kestävä. Kaupungin elinvoimaa, vetovoimaa sekä pitovoimaa pyritään lisäämään laadittavalla uudella ohjelmalla. Ohjelmien valmistelu on käynnistynyt ja valmistelun edetessä arvioidaan niiden vaikutuksia ensi vuoden talousarvioon.

Palkkojen kilpailukykyisyyttä pyritään parantamaan, jotta turvataan osaavan henkilöstön saatavuus palveluihin. Henkilöstömäärässä pyritään kuitenkin harkittuihin ja maltillisiin lisäyksiin.

Talouden kehyksen lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston määrittelemät käyttötalouden ja investointien kasvun linjaukset. Niiden mukaan käyttötalousmenot voivat nousta vuosittain enintään 1,5 prosenttia. Esityksessä huomioidaan toimintaympäristömuutokset kuten väestönkasvu. Investointien enimmäismäärä valtuustokaudella on 500 miljoonaa.

Kehys turvaa kasvun edellytykset. Väestökasvun on arvioitu olevan 1,8 prosenttia vuonna 2019 ja kehyksessä varaudutaan myös työpaikkamäärien lisäykseen.

Käyttötaloudessa on huomioitu palvelutarpeen kasvu lakisääteisissä palveluissa sekä kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset. HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito sekä HSL-kuntayhtymän infrakorvaukset sekä joukkoliikennemaksut on esitetty kehyksessä alustavina arvioina ja ne tarkennetaan kaupunginjohtajan esitykseen talousarviovaiheessa.

Vuonna 2019 toimintakulujen kasvua lisäävät palvelutarpeen kasvun, palkankorotusten ja yleisen hintatason nousun lisäksi muun muassa Apotin käyttöönotto sekä varhaiskasvatuksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoituksen poistaminen.

Kunnallisveron kasvuksi oletetaan 5,3 prosenttia vuoden 2018 verotuloennusteeseen nähden. Kasvun taustalla on Vantaan palkkakehityksen myönteinen suuntaus, työttömyyden lasku sekä väestönkasvun tuoma lisäys verotuloihin.

Vantaan suunniteltu investointitaso ensi vuodelle on 151,6 milj. euroa. Investoinneista katetaan arvion mukaan tulorahoituksella noin 77 prosenttia. Investointien rahoittamiseksi kaupunki joutuisi kehyslaskelmien toteutuessa kasvattamaan pitkäaikaista lainakantaansa noin 28 miljoonalla eurolla. Taloussuunnitelmakauden lähtökohtana on vahva vuosikate ja kaupungin lainamäärän pitäminen valtuuston tavoitteeksi asettamassa alle yhden miljardin tasossa.

Julkaistu: 1.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter