Talouden kehys turvaa kasvun edellytykset

Kehyksen lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston määrittelemät käyttötalouden ja investointien kasvun linjaukset. Niiden mukaan käyttötalousmenot voivat nousta vuosittain enintään 1,5 prosenttia. Esityksessä huomioidaan toimintaympäristömuutokset kuten väestönkasvu. Investointien enimmäismäärä valtuustokaudella on 500 miljoonaa.

Kaupungin tavoitteena on estää segregaation syveneminen Vantaalla ja siksi laaditaan segregaatio-ohjelma, jolla taataan kaikille asukkaille samanarvoiset edellytykset. Myös kaupungin elinvoiman tueksi laaditaan uusi ohjelma. Ohjelmien valmistelu on käynnistynyt ja valmistelun edetessä arvioidaan niiden vaikutuksia ensi vuoden talousarvioon.

Palkkojen kilpailukykyisyyttä pyritään parantamaan, jotta turvataan osaavan henkilöstön saatavuus palveluihin. Henkilöstömäärässä pyritään kuitenkin harkittuihin ja maltillisiin lisäyksiin.

Investointeja on suunniteltu ensi vuodelle 151,6 miljoonan euro edestä. Taloussuunnitelmakauden lähtökohtana on vahva vuosikate ja kaupungin lainamäärän pitäminen valtuuston tavoitteeksi asettamassa alle yhden miljardin tasossa.

Maa- ja asuntopolitiikka kasvun ja alueiden sosiaalisen eheyden tueksi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, joilla tähdätään riittävään, monipuoliseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon sekä elinkeinoelämän ja työpaikkarakentamisen edellytysten luomiseen.

Linjauksissa on kolme keskeistä päämäärää: Vantaan maa- ja asuntopolitiikka on vastuullista, pitkäjänteistä ja taloudellisesti kestävää, kaupunkiin suunnitellaan vetovoimaisia asunto-ja työpaikka-alueita palveluineen ja tontinluovutus on avointa, tasapuolista ja kilpailua edistävää. Tavoitetilaan pääsemiseksi on listattu yli 60 toimenpidettä. Konkreettisia tekoja ovat muun muassa sitoutuminen seudullisiin kaavoitus- ja asuntotuotantotavoitteisiin sekä rakentamisen painottaminen keskuksiin.

Arvokkaat luontokohteet säilytetään kartoittamalla luontoalueita ja huomioimalla monimuotoisesti arvokkaat alueet kaavoituksessa.

Julkaistu: 4.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter