Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Kivistön kirkon alueen kaavamuutosta

Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa kirkon peruskorjauksen ja laajennuksen sekä asuntoja 600 asukkaalle. Lautakunta esittää kaavamuutoksen etenemistä kaupunginhallitukseen ja siitä edelleen nähtäville (asia 7).

Kivistön kirkon alue yhdistää niin sanotun Vanhan Kivistön pientaloalueen ja uuden Kivistön keskuksen. Kirkon ympäristöön on suunnitteilla kerrostaloja ja pientaloja. Rakennusten kerroskorkeudet vaihtelevat kahdesta seitsemään. Koko kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen. Lisäksi Laavatien varteen tulee pysäköintipaikkoja kirkossa asioimista varten. Keskitetty pysäköintiratkaisu ja ajoyhteys pysäköintilaitokseen Vantaankoskentieltä minimoivat liikenteen lisääntymisen suunnittelualueen ja Vanhan Kivistön pientaloalueen rajalla sijaitsevalla Laavatiellä. Laavatiehen rajautuvat uudet asuinrakennukset myös ovat enintään 2-3 -kerroksisia.

Uudistettu asukaspysäköintipaikkojen määrää linjaava ohje otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta

Pysäköinnin mitoitusohje määrittää rakennettavien autopaikkojen minimimäärän, jolla varmistetaan riittävä pysäköintipaikkojen saatavuus sekä asukkaille sekä vierailijoille. Vuodesta 2013 lähtien Vantaalla on ollut käytössä pysäköinnin mitoitusohje, jonka mukaan on tullut toteuttaa vähintään yksi autopaikka 130 kerrosalaneliötä kohti Tikkurilan, Koivukylän, Korson, Aviapoliksen, Kivistön, Martinlaakson, Myyrmäen, Hakunilan ja Länsimäen keskusta-alueiden uusissa asuinrakennuskohteissa. Tämä mitoitus koski kohteita, jotka sijaitsevat korkeintaan 1 km säteellä asemasta tai alueen keskustasta. Kokeilua laajennettiin myös Louhelaan, Leinelään, Hiekkaharjuun ja Rekolaan, joissa sallittiin yksi autopaikka 110 kerrosalaneliötä kohti korkeintaan 500 metrin säteellä asemasta.

Kokeilun vaikutuksia ja toimivuutta on selvitetty monin tavoin, mm. asukaskyselyn avulla. Selvitysten perusteella uudessa mitoitusohjeessa on pyritty huomioimaan aiempaa enemmän autonomistuksen aluekohtaisia eroja ja laatimaan aiempaa mukautuvampi normi. Päivitetyllä mitoitusohjeella ohjataan rakentamisen painopistettä yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja laajan palvelutarjonnan ääreen. Tavoitteena on myös rakennettavien autopaikkojen käytön tehostaminen. Pysäköinnin mitoitusohje kannustaa keskitettyjen ja nimeämättömien pysäköintiratkaisujen käyttöön, jolloin pysäköintipaikat saadaan tehokkaaseen käyttöön, pysäköintilaitosten koko pienenee ja kustannukset alenevat.

Poimintoja uudesta pysäköinnin mitoitusohjeesta:

• Myyrmäen, Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan aluekeskuksissa tulee toteuttaa alle 600 metrin etäisyydellä juna-asemasta vähintään 1 autopaikka 130 k-m2 kohti ja kuitenkin vähintään 1 autopaikka kolmea asuntoa kohti sekä vähintään 2 pyöräpaikkaa/asunto.
• Yli 600 metrin etäisyydellä asemasta sekä Martinlaaksossa, Koivukylässä ja Korsossa tulee toteuttaa vähintään 1 autopaikka 120 k-m2 kohti ja kuitenkin vähintään 1 autopaikka kahta asuntoa kohden sekä vähintään 2 pyöräpaikkaa/asunto.
• Hakunilassa ja korkeintaan 1000 m etäisyydellä asemasta tai alueen keskustasta tulee toteuttaa vähintään 1 autopaikka 110 k-m2 kohti ja kuitenkin vähintään 1 autopaikka kahta asuntoa kohden sekä vähintään 2 pyöräpaikkaa/asunto.
• Pientalotonteilla tulee olla vähintään 2 autopaikkaa asuntoa kohti.

Esittelijä lisäsi esitykseensä toteamuksen, että pysäköintimitoitusohjeen vaikutuksia seurataan säännöllisesti.

Asemakaavamuutoksia käsittelyssä

Nähtäville päätettiin esittää seuraavia kaavamuutoksia:

• Asemakaavan muutos Myyrmäki / Myyrmäentie 2
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Myyrmäentie 2:ssa olevan Myyrinhalmeen toimistorakennuksen ja pysäköintitalon purku ja korttelin rakentaminen kaupunkikeskustakortteliksi, johon tulee asumista, liike- ja palvelutiloja sekä pysäköintilaitos. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistä pysäköintiä, liitetään kortteliin (asia 9).
• Asemakaavan muutos Martinlaakso / Vihertie 44-46
Toimistorakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan siten, että huoneistoja voidaan muuttaa myös asumiseen ja liiketiloiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa. Muutokset ovat rakennuksen sisäisiä (asia 11).
• Asemakaavan muutos Varisto / Varistontie 2
Vantaan kaupunki hakee pientalotontin kaavoittamista Luhtitien ja Varistontien kulmaukseen Varistontie 2:n kohdalle. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yleistä pysäköintialuetta ja katualuetta. Paikalle tulisi 1200 k-m2 suuruinen kaksikerroksinen rivitalo (asia 16).

Hyväksyttäväksi esitetään:

• Asemakaavamuutos Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus (asia 13). Asia oli käsittelyssä uudelleen muotovirheen vuoksi. Lautakunta äänesti asian palauttamisesta valmisteluun. Äänin 5-11 asia kuitenkin hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
• Asemakaavamuutos Myyrmäki / Virtakuja
Autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m2 suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle (asia 14).
• Asemakaavan muutos Hämevaara / Vipupuisto
Vantaan kaupunki hakee pientalotonttien kaavoitusta Viputien varrelle puretun seurakuntatalon tontille ja sen pohjoispuolelle. Alue on yleiskaavassa pientaloaluetta. Vipupuistoa muuttuisi osin tonttimaaksi, mutta enin osa säilyisi puistona (asia 15).

Lisäksi päätettiin mm.:

• Esittää kaupunginhallitukselle lausuntoa Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Vantaan Kiilassa sijaitseva Kuusakoski on ehdottanut muutoksia toimintaansa ja sen lupamääräyksiin. Kaupunki suhtautuu myönteisesti niihin muutosehdotuksiin, jotka tuovat parannuksia nykytoimintaan ja jotka vähentävät ympäristöhäiriötä asukkaille ja ympäristökuormitusta. Kaupungin kanta Kuusakosken toimintojen olennaisiin muutoksiin ja toiminnan laajentamiseen on kuitenkin kielteinen (asia 17).
• Nimetä nimeämättömiä paikkoja ja tarkistaa nimistöä kaupunginosissa Vapaala, Myyrmäki, Kaivoksela, Ylästö, Veromies, Kuninkaala, Hakkila, Rekola, Havukoski, Sotunki. Tutustu nimenmuutoksiin ja niiden perusteluihin (asia 19)
• Vuokrata kiinteistö hotellirakennuksen rakentamista varten Myyrmäessä (asia 20)
• Järjestää tontinluovutuskilpailu Leinelän kolmesta kerrostalotontista (asia 22)
• Myydä tontteja asuntotuotantoon Kivistön keskustasta ja Leinelästä (asiat 23-25)
• Ostaa Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin omistama pysäköintilaitos Tikkurilan kirkon korttelin tulevan asemakaavamuutoksen toteuttamiseksi (asia 26)
• Vuokrata tontti Asolasta turvakodin toteuttamista varten Suomen Hoivatilat Oyj:lle (asia 29).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Lautakunta jää nyt kesätauolle. Seuraava kokous pidetään 20.8.2018.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter