Rahat ja muut resurssit valtuustossa

Vantaan valtuusto käsitteli kevätkauden viimeisessä kokouksessaan osavuosikatsausta, ensi vuoden talouden kehystä, resurssiviisauden tiekarttaa ja maapoliittisia linjauksia. Tikkurilan kirkon kaava hyväksyttiin.

Osavuosikatsaus ja ensi vuoden talous

Vantaan väkiluku oli maaliskuun 2018 lopussa runsaat 224 000 henkeä. Väestö kasvoi tammi-maaliskuussa runsaalla 1 000 hengellä. Työttömyys väheni reippaasti, runsaalla 1 900 henkilöllä. Työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 9,1 prosenttia. Vantaan palkkatulojen kehitys oli muita pääkaupunkiseudun kuntia hieman korkeampi. Myös tulonsaajien määrän kasvu oli muuta maata ja muita pääkaupunkiseudun kuntia korkeampi, 2,9 prosenttia.

Rakennuslupia on myönnetty vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana vajaalle viidelle sadalle asunnolla ja asuntotuotannon aloituksia oli noin 750 asunnolle. Asuntotuotanto painottuu vahvasti kerrostaloasuntoihin ja valmistuvien asuntojen keskikoko on edelleen laskusuunnassa.

Vuosikatteeksi ennustetaan 110 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 9 miljoonalla eurolla. Tulosennuste päätyy noin kolme miljoonan euron alijäämään.Vuoden 2019 käyttötalouden kehyksessä on huomioitu palvelutarpeen kasvu sekä kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset vuodelle 2019. Kunnallisveron kasvuksi oletetaan 5,3 prosenttia.

Kaupungin lainakanta oli noin 959 miljoonaa euroa. Viime vuosina korkotaso on ollut poikkeuksellisen matalalla tasolla, mikä on osaltaan tukenut kaupungin myönteistä talouskehitystä. Korkeaan lainakantaan liittyy kuitenkin merkittävä riski korkokulujen noususta yleisen korkotason noustessa. Kehyksessä ensi vuoden korkokulut on ennakoitu 3,3 miljoonaksi euroksi.

- Kaupungin tavoitteissa on nostettu esiin hyvinvointierojen vähentäminen, totesi nuorisovaltuuston edustaja Noa Lindqvist. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet ja panostaminen koulukiusaamisen vähentämiseen ovat merkittäviä asioita hyvinvoinnin lisäämisessä. Kiusaamisella voi olla kauaskantoiset vaikutukset, joten sen eteen on tehtävä paljon työtä.

Tavoitteena on estää segregaation syveneminen Vantaalla ja siksi kaupunki laatii segregaatio-ohjelman taatakseen jokaiselle samanarvoiset edellytykset. Kaupungin tulee olla sosiaalisesti kestävä.

Kehys sisältää myös jo käynnistyneen palkkatasa-arvo-ohjelman ja sen toteuttamiseen vuonna 2019 tarvittavat varat. Palkkojen kilpailukykyisyyttä pyritään parantamaan.

Resurssiviisaus kartalla

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi resurssiviisauden tiekartan, joka ohjaa kaupungin kehitystä kohti päästötöntä, jätteetöntä ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää kaupunkia, jossa ei ylikuluteta. Samanaikaisesti kaupunki tukee kaupunkilaisten hyvinvointia sekä kaupungin elinvoimaisuutta. Resurssiviisaus tarkoittaa kykyä käyttää luonnonvaroja harkitusti hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Maankäytön haasteena on riittävä asuntotuotannon määrä. Valtuuston hyväksymien maa- ja asuntopoliittisissa linjauksissa on yhtymäkohtia muun muassa tavoitteeseen Vantaasta hiilineutraalina kaupunkina vuonna 2030. Linjaukset tukevat kaupungin tiivistämistä lähiluontoa vaalien, edistävät osaltaan asukkaiden hyvinvointia, palvelujen kehittämistä sekä kaupungin elinvoiman ja vetovoiman lisäämistä.

Maapolitiikalla on merkittävä rooli riittävän, monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumisessa sekä alueiden sosiaalisen eheyden varmistamisessa.

Uusi kirkko Tikkurilaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tikkurilan kirkon korttelin kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Rakennusoikeus on 32 950 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 28 000 kerrosneliömetriä.

Uusi kirkko sijoittuu Asematien ja Vehkapolun kulmaan, keskeiseen solmupisteeseen ja entistä lähemmäksi uutta toria. Muut katuun rajautuvat tilat varataan liiketiloiksi. Matalimmillaan rakentaminen on Asematien varressa, jossa se neljän–viiden kerroksen korkuisena ei varjosta liiaksi tulevaa kävelykatua tai toria. Unikkotien puolella rakennukset kohoavat kahdeksaan ja yhdeksään kerrokseen.

Julkaistu: 18.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter