Havainnekuva Myyrmäestä

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää hyväksyttäväksi Myyrmäen kaavarunkoa

Lautakunta päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle Myyrmäen kaavarungon hyväksymistä. Kaavarunko on yleispiirteinen suunnitelma, jossa määritellään alueen kokonaissuunnittelua ohjaavat tavoitteet ja keinot. Tarkempi maankäyttö ratkaistaan erillisillä asemakaavamuutoksilla. Myyrmäessä on suunnitteilla runsaasti uutta asuntorakentamista ja kaavarunkotyöllä varmistetaan elinvoimaisen keskustan tulevaisuus ja eri tekijöiden hyvä yhteensovittaminen, asia 9.

Kaavarungon suunnittelussa on tuotu esiin Myyrmäelle tyypilliset erityispiirteet kuten kaupunkimaisuus ja yhteisöllisyys. Erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi tornirakentaminen, palveluiden riittävyys, kivijalkaliiketilat, työpaikkojen pysyminen alueella ja vihreän infrastruktuurin kehittäminen. Lautakunta esitti Myyrmäen kaavarunkoluonnoksen nähtäville asettamista 16.4.2018 ja kaupunginhallitus päätti asiasta 23.4.2018. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle edellisessä kokouksessaan 25.2.2019.

Kaupunki järjesti kaavarunkoluonnoksesta touko-kesäkuussa 2018 asukastilaisuuksia sekä nettikyselyn, jolla kerättiin asukkaiden ja muiden alueella toimivien mielipiteitä ja ideoita luonnoksesta. Nähtävilläolon jälkeen kaavarunkoluonnosta on tarkasteltu saadun palautteen pohjalta ja siihen on tehty seuraavia muutoksia:

  • Kaavarunkokarttaa on täydennetty asemakaavassa suojeltavilla rakennuskohteilla: Myyrmäen kirkon ja Kilterin koulun lisäksi Metropolian ammattikorkeakoulun vanha osa ja Imatran voiman entinen päärakennus (nyk. Virtatalo, ent. Colosseum).
  • Kaavarunkokarttaa on tarkistettu mm. Louhelassa ja siihen on lisätty korttelien tehokkuustavoite ja enimmäiskerrosluvut sekä säilytettävät ja vahvistettavat liito-oravien yhteydet ja elinympäristöt.
  • Selostusta on täydennetty alueen rakennetun kulttuuriympäristön, esihistorian, ekosysteemipalvelujen, sekä radan runkomelun ja -tärinän osalta.

Kaupunkisuunnittelujohtaja muutti esitystään seuraavasti: alueen lounaiskulmassa olevan tontin kaavamerkintä ”tehokas asuntoalue” muutettiin kaavamerkinnäksi ”liike- ja toimistorakennusten ja tehokkaan asumisen alue”. Lisäksi sivulle 43 tehtiin seuraava lisäys: Selvitetään alueen yritys- ja koulutusyhteistyömahdollisuuksia.

Muita hyväksyttäväksi esitettyjä kaavoja: 

  • Asemakaavamuutos Ylästö / Ansatie 1. Muutos mahdollistaa kiinteistön pääkäyttötarkoituksen muuttamisen vastaamaan kiinteistölle vuona 2005 rakennettua paljon tilaa vaativaa erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköä, asia 10
  • Asemakaavamuutos 41 Viinikkala / Katriinantie 3. Muutos mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamisen korttelialueen kaavoittamisen aiemman asemakaavoituksen ulkopuolelle jääneelle alueelle, asia 11.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

  • merkitä tiedoksi lautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2018. Vuosikatsauksen sivulle 14 kohtaan Kiinteä omaisuus tehtiin tekninen korjaus, joka päivitetään pöytäkirjaan, asia 6
  • merkitä tiedoksi asukasbarometrin alustavat tulokset. Aiheesta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 8
  • tehdä ja allekirjoittaa esisopimukset kiinteistön kaupasta ja maanvuokrasta Vehkalan aseman länsipuolella. Alueelle on tarkoitus sijoittaa hyötyajoneuvotoimintojen lippulaivamyymälä, huoltopiste ja niitä palvelevat pysäköintijärjestelyt, asia 12.

Lautakunta jätti pöydälle Hakunilan tontin 94205/4 ostoajankohdan pidentämisen, asia 13.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi 

Julkaistu: 11.3.2019 
(muokattu: )