Sotungin kaatopaikan roskia

Ympäristölautakunta lausui Sotungin kaatopaikan kunnostamisesta

Lautakunta antoi keskiviikon kokouksessaan lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Sotungin kaatopaikan kunnostamista koskevasta kaupungin ympäristölupahakemuksesta. Kaupunki suunnittelee käynnistävänsä alueen kunnostuttamisen tämän vuoden aikana, mikäli sille myönnetään ympäristölupa, asia 6.

Sotungin kolmen hehtaarin kokoinen kaatopaikka oli käytössä vuosina 1969−1982. Kaatopaikka on perustettu avokallioiden välissä olevalle suoalueelle. Historiatietoa kaatopaikalle vietyjen jätteiden laadusta ja määrästä on huonosti saatavilla. Kaatopaikan sulkeuduttua sen etelä- ja länsipuolelle kaivettiin oja ja jätteet peitettiin maakerroksella, joka on paikoin olemattoman ohut. Yleiskaavassa alue on retkeily- ja ulkoilualuetta. Alueella ei ole asemakaavaa.

Lautakunta toteaa aluehallintovirastolle antamassa lausunnossaan, että on erinomaista, että Sipoonkorven kansallispuiston vieressä sijaitseva alue saadaan viimein kunnostettua. Läjitysalueella on monin paikoin näkyvissä jätettä, alueelta purkautuvat vedet ovat hyvin rautapitoisia ja vesien virtausta estämään asennettu ponttiseinä voi olla ulkoilijoille vaaraksi. Kaatopaikalla on vaikutusta erityisesti Östersundominojan veden laatuun. Kaatopaikka-alueella tehdyissä laajoissa tutkimuksissa varsinaisia haitta-aineita on todettu suhteellisen vähän. Ympäristölautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin, jotka tulisi ottaa lupapäätöksessä huomioon.

  • Täytön muotoiluun ja muihin rakenteisiin ei saa alueella hyödyntää sellaisia materiaaleja, joiden varastoinnista voi aiheutua haitta-aineiden pääsyä ympäristöön kuten pilaantuneita maita.
  • Pinta- ja pohjavesitarkkailun tulee olla kattavaa.
  • Vanha ponttiseinä ja mahdollisesti uudet asennettavat ponttiseinät on otettava huomioon suunnitelmassa, jotta niistä ei aiheutuisi maisemallista haittaa tai vaaraa alueen käyttäjille.
  • Pölyntorjunnasta on huolehdittava ja samoin siitä, ettei ajoneuvojen mukana pääse kulkeutumaan jätettä tai maa-ainesta tiealueille ja ympäristöön.
  • Työn aiheuttamaa haittaa asutukselle ja lähiympäristön virkistyskäyttäjille tulee lisäksi vähentää rajoittamalla kunnostusaika maanantaista perjantaihin klo 7-18 välille.
  • Työmaa-alue on aidattava tai toiminta on muuten järjestettävä siten, ettei alueelle pääse ulkopuolisia. Työmaasta on muutoinkin informoitava lähialueen virkistyskäyttäjiä. Ympäristölautakunta edellyttää myös, että työ tehdään mahdollisimman joutuisasti valmiiksi, ettei alue ole keskeneräisenä työmaana useita vuosia.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

  • merkitä tiedoksi lautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsauksen 2018, asia 5
  • merkitä tiedoksi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2018 toteutumisen arvioinnin, asia 7
  • merkitä tiedoksi ympäristöterveydenhuollon valvontaprojektit 2018, asia 8.


Kaikki asiat hyväksyttiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi 

Julkaistu: 13.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter