Vantaalla tehdään nykyaikaista tasa-arvotyötä

Kunnat ovat avainasemassa sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Vantaalla tämä tavoite on kirjattu myös strategiaan.

Tasa-arvotyötä tarvitaan yhä, ja sen pitää kehittyä yhteiskunnan muuttuessa. Jotkut asiat pysyvät asialistalla; esimerkiksi henkilöstön keskinäiseen palkka- ja muuhun tasa-arvoon liittyvää työtä on tehty kauan, mutta toimintaan on tullut uusia näkökulmia muun muassa työelämän muutosten ja maahanmuuton myötä.

Viime vuosina on noussut esiin myös tarve toiminnalliseen tasa-arvotyöhön. Tämä tarkoittaa sukupuolten tasa-arvon edistämistä päätöksenteossa sekä kunnan erilaisissa palveluissa ja yhteistyömuodoissa. Tasa-arvolain viimeisimmän uudistuksen myötä esiin on noussut myös velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin liittyvää mahdollista syrjintää.

Edelläkävijä toiminnallisessa tasa-arvotyössä

Vantaa havahtui palvelujensa tasa-arvon suunnitelmalliseen arviointiin ja kehittämiseen yhtenä ensimmäisistä kunnista Suomessa. Kaupunki on strategiassaan yksiselitteisesti sitoutunut sukupuolten tasa-arvon ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tämä edellyttää pohtimaan jatkuvasti, toimitaanko ketään syrjimättä, tehdäänkö tasa-arvoa edistäviä päätöksiä ja tuotetaanko saavutettavia palveluita kaikille. Vantaalaisten viranomaisten työtä ohjaavat vuoden 2015 alussa uudistuneet tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki sekä kaupungin oma, useita kehittämistoimia sisältävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Velvoite tasa-arvotyöhön on kaupungin kaikissa palveluissa. Koska palvelut ovat erilaisia ja kuntalaisten tarpeet, valmiudet ja toiveet vaihtelevat suuresti, on tasa-arvotyöhön mahdotonta asettaa yhtä toimintamallia. Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain toteuttaminen edellyttää, että kehittämistyössä sukupuolen merkityksen lisäksi otetaan huomioon myös muita henkilöön liittyviä perusteita, kuten ikä, terveydentila, kieli, uskonto, vakaumus tai vammaisuus.

Matkalla kohti sukupuolitietoista budjetointia

Viimeisen vuoden aikana Vantaalla on tarkasteltu tasa-arvon edistämisen näkökulmasta erityisesti liikuntapalveluja, perhepalveluja ja viestintää. Liikuntapalveluissa esimerkiksi toteutettiin vuonna 2018 arviointi, jossa tasa-arvon toteutumista tarkasteltiin erityisesti sukupuolten näkökulmasta.

Myös työtä lähisuhdeväkivaltaa vastaan on uudistettu. Lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen on yksi painopiste turvallisuustyössä sekä Vantaan teko Naisjärjestöjen keskusliiton Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa.

Vantaa ottaa nyt myös ensiaskeleita saattaakseen tasa-arvotyön mukaan talousarvion valmisteluun. Tällöin huomion kohteena on muun muassa resurssien oikeudenmukainen jakautuminen sukupuolten välillä. Suomalaisittain vielä uutta sukupuolitietoista budjetointia on jo Vantaalla kokeiltu kaupunginkirjastossa, ja työtä laajennetaan vähitellen uusilla pilottikohteilla. Kirjaston raportti ja muuta tasa-arvotietoa löytyy osoitteesta vantaa.fi/tayv.

Julkaistu: 19.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter