Vantaa ulkoistaa IT-palvelut Allianssi-mallilla

Kaupunginhallitus valitsi Vantaan IT-integraattoripalvelun toimittajaksi Sofigate Oy:n, joka voitti hankintakilpailun noin 28 miljoonan euron arvoisesta palvelusta.

IT-integraattori vastaa Vantaan IT-kokonaispalvelusta, joka sisältää toiminnan kehittämisen ja siihen liittyvien projektien johtamisen, palveluiden johtamisen, kokonaisarkkitehtuurin hallinnan sekä toimittajaohjauksen ja markkinavastaavuuden seurannan. Lisäksi hankintaan kuuluu optioina asiantuntijapalvelut sekä alusta- ja pilvipalvelut. Sopimus on viisivuotinen.

Kaupungille jää vastuu kokonaisuuden strategisesta johtamisesta, tietoturva, riskienhallinta ja laadunvarmistus, hankinnat sekä sopimushallinta.

Kaupungin tietohallinnon henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella toimittajalle. Siirtyvien henkilöiden määrä ja siirron ehdot sovitaan liikkeenluovutussopimuksessa. Osa nykyisen tietohallinnon henkilöstöstä sijoittuu strategisen tietohallinnon palvelukseen kaupungin tarjotessa heille uutta työsopimusta.

Uimahalli Elmon alueelle

Kaupunginhallitus päätti valita Koillis-Vantaan uimahallin sijaintipaikaksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi Elmon alueen Asolassa. Valmistelussa huomioidaan lautakuntien antamat lausunnot. Hallin altaita sekä toimintoja suunniteltaessa huomioidaan hallin virkistyskäyttö ja monitoimisuus erityisesti lasten ja vanhusväestön kannalta. Lisäksi arvioidaan mahdollisuudet toteuttaa 50 metrin allas.

Kaupunki omistaa Elmontien jatkeen länsipuoliset asemakaavoitetut rakentamattomat maa-alueet. Asemakaava mahdollistaa uimahallin rakentamisen sekä muuta urheilu- ja hyvinvointitoimintaa palvelevaa jatkorakentamista.

Lausunto Tallinna-tunnelin ympäristövaikutuksista

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Vantaan lausuntoa Finest Bay Area Development Oy:n Suomen ja Viron välisen rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan muun muassa, että Vantaan kannalta merkittävää ovat liikenteelliset vaikutukset, saavutettavuus ja matka-ajat.

Matkustajat arvostavat mahdollisimman vaihdottomia matkoja. Matkustamisen sujuvuus ja mahdollisuudet vaihtaa kulkuneuvosta toiseen sujuvasti ilman pitkiä vaihtomatkoja on tärkeää. Joissain vaihtoehdoissa vaihtomatka kulkuneuvosta toiseen on pitkä. Kaikki vaihtoehdot matkustajaliikenteen osalta päättyvät Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Ohjelmassa ei ole esitetty vaihtoehto 2:n lähtötietoja ja teknistä kuvausta tasapuolisesti, jotta ne olisivat vertailukelpoisia muiden vaihtoehtojen kanssa. Arvioinnissa on tutkittava ja selvitettävä lentoasemalta kalliopohjaveteen päässeen glykolin ja sen hajoamistuotteiden vaikutukset ratatunneliin. Arviointiselostukseen on lisättävä Vantaan yleiskaavaluonnos vaikutusten arvioinnin pohjaksi.

Tuusulan yleiskaavassa huomioitava raja-alueen virkistysalueet ja liikenneyhteydet

Tuusulan kunta pyytää lausuntoa Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta, jossa on osoitettu taajamien osalta asutuksen, palveluiden ja työpaikka-alueiden laajenemisen suunnat, liikenneverkko sekä yleispiirteinen viherverkosto. Koko kunnan laajuudelta esitetään muun muassa kaupalliset ratkaisut sekä arvokkaat luontokohteet. Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:

Vierumäellä, Korsossa ja Ilolassa pientaloalueet on rakennettu kiinni kuntien rajaan saakka. Rajan takana on nykyisin metsää. Tuusulan yleiskaavassa tulisi osoittaa työpaikka-alueen ja Vantaan pientaloalueiden väliin suojaavaa viheraluetta. Kulokukkulalla Kulomäentien eteläpuoli tulisi merkitä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, jotta täyttömäestä voidaan kehittää yhtenäinen kokonaisuus.

Ainoa pääradan varren rakennettujen alueiden läpi menevä metsäinen ekologinen päälinja, joka on myös maakunnallinen ekologinen käytäväalue, kulkee Sipoosta ja Keravanjoen varresta Kylmäojankorven ja -metsän suojelualueille ja jatkuu siitä edelleen Tuusulaan. Tuusulan yleiskaavaehdotuskartalla se on merkitty ekologisena yhteystarpeena työpaikka-alueen päälle. Ekologinen yhteys saisi enemmän turvaa, jos sille olisi varattu viheraluetta, eikä sitä olisi esitetty pelkkänä viivana.

Seitsemän veljeksen vaellusreitin on aikaisemmissa suunnitelmissa ajateltu jatkuvan Vantaalta Tuusulaan Kuutamotien linjaa jatkaen. Yleiskaavaehdotuksessa reitti on siirretty Myllykyläntien varrelle, joka on Vantaan yleiskaavassa teollisuusaluetta ja uudessa yleiskaavaluonnoksessa tuotanto- ja varastotoimintojen aluetta. Tämän tyyppiset alueet eivät ole ulkona liikkumiseen kannustavia, joten reitille parempi kuntarajan ylityskohta olisi aikaisemmin suunnitellulla paikalla tai sen viereisellä viheralueella.

Tuusulanväylän ja Myllykyläntien välisiä työpaikka-alueita rakentaessa tulee varmistaa, että alueilta on yhteys Tuusulanväylälle, eikä etelään suuntautuva liikenne ole täysin riippuvainen Katriinantiestä.

Maa-ainesten kuljetuksesta aiheutuva liikenne suuntautuu nykytilanteessa merkittävältä osin Katriinantielle, jossa Hanskalliontien ja Myllykylän välisellä osalla on tien välittömässä läheisyydessä asutusta. Raskas liikenne häiritsee kyseistä asutusta.

Tuusulan itäväylän ja Fallbackantien eteläpuolelle on merkitty työpaikka-alue, jonka kautta Vantaan yleiskaavaluonnoksessa esitetyn tilaa vaativan tuotanto- ja varastotoiminnan alueen yhteydet on suunniteltu. Näiden yhteyksien tarve tulee huomioida laadittaessa tarkempia suunnitelmia.

Julkaistu: 20.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter