Arviointikertomus kasvun vuodesta 2018

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2018 arviointikertomuksen. Kaupungin kehitys jatkui myönteisenä. Asukasluku kasvoi ja asuntotuotanto oli runsasta. Työttömyysaste laski ollen vuoden lopussa 8,7 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 10,1 prosenttia. Nuorisotyöttömyys vähenee kuitenkin hitaammin kuin aikuisten työttömyys.

Tilikauden tulos oli positiivinen ja investoinnit katettiin ilman lisälainaa. Kaupungin lainakantaa pystyttiin pienentämään kolmatta vuotta peräkkäin. Kaupungin sisäisen tarkastuksen ulottaminen konserniyhtiöiden toimintaan on ollut hyvä toimenpide. Tarkastusten myötä joitakin ongelmallisia käytäntöjä on saatu tiedoksi ja korjatuiksi.

Lastensuojelun ja poliisin viranomaisyhteistyötä on tarpeellista lisätä niin välittömän vaaran kuin lapsiin kohdistuneitten rikosten tutkinnassa ja käsittelyssä. Yhteistyömallin luominen poliisin ja sosiaalityöntekijöiden välille olisi suotavaa.

Vetovoimaa ohjelman tuella

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Elinvoima- ja vetovoimaohjelman vuosille 2019 – 2021. Ohjelma linjaa kaupungin tavoitteita kasvun turvaamiseksi. Ohjelma on laadittu yhteistyössä yritysjärjestöjen, kehityskumppaneiden ja oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on luoda yrityksille ja yrittäjille selkeät yhden luukun palvelut sekä nopeuttaa asioiden käsittelyä ja parantaa palvelun laatua.

Elinvoimaohjelma tukee sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua, minkä vuoksi resurssiviisaus ja kansainvälisyys kulkevat läpileikkaavina teemoina läpi ohjelman. Ohjelma toteuttaa Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa, maa- ja asuntopolitiikkaa sekä yleiskaavatyössä tehtyjä linjauksia. Sen toimenpiteet on suunnattu ensisijaisesti palvelemaan elinkeinoelämän ja yritysten edustajia sekä ohjaamaan kaupunkiorganisaation omaa työtä kaupungin elinvoiman kehittämisessä.

Valtuusto lisäsi ohjelmaan maininnat kokeilu- ja pilotointialustojen tarjoamisesta uusille ratkaisuille, tuotteille ja palveluille sekä uusien puhtaiden ratkaisujen tai teknologioiden käyttöönottojen lisäämisen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kautta.

Ohjelmaa toteutetaan vuoden 2021 loppuun asti ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitukselle tuodaan tarkennettu selvitys hankkeiden aikataulutilanteesta, vastuuhenkilöistä ja päätösesitys kohdentamattoman määrärahan käytöstä.

MAL 2019 -tavoitteeksi laadukkaat asunnot

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman vuosille 2020 – 2023. Sen tavoitteena on muun muassa vähentää päästöjä sekä rakentaa riittävästi laadukkaita uusia asuntoja. Liikenteen kasvihuonekaasujen päästöjä leikataan vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken.

Valtuusto hyväksyi seuraavat asemakaavamuutokset

  • Viertolan Peltolantie 9, jossa lähelle Tikkurilan keskustaa kaavoitetaan uusi asuinkerrostalo nykyisen pysäköintialueen paikalle. Peltolantie 9:än sijoittuva kerrostalo on 5−6 kerroksen korkuinen. Osa sisäpihasta katetaan ja autopaikat sijoitetaan pihakannen alle.
  • Hämevaaran Viikatepuisto, jonka pohjoisosaan kaavoitetaan pientaloasumista ja päiväkotitontin laajennus.
  • Vantaanlaakson Vantaanlaaksontie, jossa Koukkuniityn puiston kaakkoisosa muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi päivittäistavarakaupan myymälää varten.
Julkaistu: 20.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter