Asukasraati mukana Vantaan organisaatiouudistuksessa

Vuoden ajan on Vantaalla valmisteltu organisaatiota, joka paremmin vastaa tämän päivän ja tulevaisuuden kuntien haasteisiin. Samalla kun tavoitteena on nykyaikaistaa rakenteita, haetaan myös uusia painotuksia palvelujen järjestämisessä. Vantaalaisia on kuultu eri tavoin. Yksi vantaalaisen äänen antaja koko vuoden ajan on ollut asukasraati, joka päätti toimintansa tällä viikolla.

Ensimmäisessä tapaamisessaan asukasraati pohti, minkälainen kaupunki palvelisi asukkaita parhaiten perehtyen uudistukseen, kommentoiden sen tavoitteita ja ideoiden Vantaalle sopivaa toimialarakennetta.

Asukasraadin toisessa tapaamisessa luonnosteltiin sitä, millainen on luotettava ja helposti lähestyttävä kaupunki. Luottamuksen rakentamisessa tärkeinä teemoina nähtiin muun muassa selkeä, todenmukainen ja ajankohtainen viestintä, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja toimivat palvelut. Asukasraadin jäsenet jakoivat kaupungin palvelukokonaisuuksia asukkaiden arkea helpottaviin ja selkeisiin kokonaisuuksiin.

Vantaalaiset haluavat aidon mahdollisuuden vaikuttaa. Jos vaikuttaminen rajataan ennalta määrättyihin vaihtoehtoihin, tulee tunne näennäisestä vaikuttamisesta. Reaaliaikainen ja vaikuttava tiedonkulku on tärkeää. Mahdollisuuksien selkeä avaaminen ja päätösten perusteleminen vakuuttaa.

Palvelujen tulee olla luotettavia ja toimivia. Vantaalaiset myös haluavat olla mukana suunnittelemassa palveluja sekä uusia suuria hankkeita, kuten Vantaan ratikkaa. Luottamus heikkenee, jos arkeen vaikuttavat asiat tulevat yllättäen eteen.

Kolmannessa tapaamisessa keskityttiin vuorovaikutukseen vantaalaisten kanssa. Viestinnältä odotetaan selkeyttä, positiivisuutta ja ajankohtaisuutta. Vantaalaisuus, alueellisuus, paikallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus on oltava vahvasti läsnä viestintäkanavissa. Viestinnän palvelun tulee olla ennakoivaa ja asiakkaan omiin tarpeisiin sopivaa - asiakkaan tulee itse voida vaikuttaa, minkälaista tietoa haluaa.

Avoin keskustelu ja läsnäolo tärkeää

Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen kommentointia varten koottu asukasraati kokoontui viimeisen kerran 22.5. Tapaamisessa käytiin läpi vuoden keskusteluja ja niiden vaikutuksia uudistuksen sisältöön.

  • Tämä on eräällä lailla historiallinen ja ovia avaava työtapa, sillä asukasraati on ensimmäinen koskaan Vantaan organisaatiouudistuksessa mukana ollut. Ja kokemus on niin hyvä, että uskon jatkossakin käyttävämme asukasraatia palautteen antajana. Asukasraadin hyvät ja oivaltavat näkemykset ovat auttaneet meitä työssämme, totesi kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
  • Koko organisoinnin lähtökohtana on ollut kaupunkilaisille suunnattavat palvelut, siksi kaupunkilaisten oman äänen tuleekin kuulua vahvasti valmistelussa, sanoi Viljanen.

Asukasraati osana vantaalaista osallisuusmallia

Asukasraatiin haki yhteensä 140 henkilöä, joista mukaan valittiin 25. Valinnat tehtiin anonyymisti, painottaen edustavaa ikärakennetta, äidinkieltä, asuinaluetta sekä koulutus- ja työtilannetta. Mukaan valittiin ensisijaisesti heitä, jotka eivät jo osallistu kotikaupunkinsa kehittämiseen esimerkiksi luottamustoimen kautta.

Asukkaiden toiveita Uusi Vantaa -uudistuksesta kuultiin myös järjestöseminaarissa sekä erillisessä vaikuttamistoimielinten tilaisuudessa. Myös jo aiemmin kerätyt vastaukset Vantaan Tulevaisuuskuvat ja Palveluiden saavutettavuus -kyselyihin huomioidaan.

Uusi Vantaa pähkinänkuoressa

Uusi Vantaa on yhteistyön organisaatio. Periaatteena on, että kohti uutta Vantaata edetään yhdessä johtaen ja valmistellen, toimintaympäristön muutoksiin vastaten, strategian painopisteet huomioiden, avoimesti ja osallistuen sekä uutta oppien.

Organisaation rakentamisen periaatteiksi muodostuivat Vantaan arvoista johdetut periaatteet: ihmislähtöisyys, kansainvälisyys, yhteistyön organisaatio ja resurssiviisas Vantaa. Uudessa Vantaassa on viisi toimialaa, jotka jakaantuvat palvelualueisiin. Parhaillaan on käynnissä toimialakohtainen uudistaminen, jossa keskitytään palveluihin ja muodostetaan palveluyksiköt sen perusteella.

Julkaistu: 22.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter