Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti talousarvioista vuodelle 2020 ja terveysasemapalvelujen kehittämisestä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylimääräinen taloutta käsittelevä kokous pidettiin tiistaina 24.9.2019. Kokouksessa käsiteltiin myös terveysasemapalvelujen saatavuuden parantamista.

Lautakunnalta kehittämistoimenpiteitä terveysasemapalvelujen saatavuuden parantamiseksi

Lautakunta edellyttää, että terveysasemien lääkärivajeesta johtuva akuuttitilanne tulee hoitaa mahdollisimman pian, jotta lääkäriaikaa jonottavat saavat ajan lääkärille ja lääkärivajeesta kertyvä jono saadaan hoidettua seuraavin keinoin.

  1. Palvelusetelin käytöstä lääkäripalveluissa luovutaan tilapäisesti ja korvataan lääkäripalvelujen hankinnat ostopalveluina.
  2. Iltavastaanoton ripeä kehittäminen käyttösuunnitelman mukaisesti sekä viikonloppuvastaanoton käynnistäminen.
  3. Sähköisen asioinnin kehittäminen sisältäen mm. digivastaanoton kehittäminen.
  4. Terveysasemien työolosuhteiden kehittäminen henkilökunnalle tehtävän kyselyn perusteella.
  5. Terveysasemien tukipalvelujen kehittäminen, jotta terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä hoitotyöhön.

Lautakunta seuraa kokouksissaan edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutuksia. Terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela jätti eriävän mielipiteen kohtaan viikonloppuvastaanoton käynnistäminen.

Lautakunnan taloussuunnitelmaesitys vuodelle 2020

Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan taloussuunnitelman vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaikuttava toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Myös lapsiperheiden määrä kasvaa. Väestö kasvaa taloussuunnitelmakaudella 4000 - 4500 asukkaalla vuosittain, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Väestömuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2020 on 665,0 milj. euroa ja tulomääräraha 42,0 milj. euroa. Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 420,5 milj. euroa ja tulomääräraha 40,7 milj. euroa. Toimialan tulokehyksen vuosittainen kasvu vuosina 2019–2021 on 1,2 % ja menokehyksen 2,0 %.

Toimitilainvestointiesitystä käsitellessään lautakunta pitää tärkeänä Tikkurilan hyvinvointikeskuksen mahdollisimman nopeaa toteuttamista ja hankkeen toteuttamista yhtenä kokonaisuutena.

Taloussuunnitelma sisältää 113 uutta vakanssia sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle. Terveyspalveluihin perustetaan 16 uutta vakanssia, perhepalveluihin 19 uutta vakanssia ja vanhus- ja vammaispalveluihin perustetaan 76 uutta vakanssia. Lisäksi talous- ja hallintopalveluihin sekä suun terveydenhuoltoon tulee yhden vakanssin lisäykset kumpaankin.

Lautakunta teki mm. seuraavia muutoksia taloussuunnitelman tekstiosioihin. Lautakunnan tekemät muutokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tekstiosioon lautakunta teki mm. seuraavia lisäyksiä:

  • Palvelusetelijärjestelmää kehitettään yhteistyössä alueen kuntien ja HUS:n kanssa. Palvelusetelin hyödyntämistä lisätään lisäämällä kuntalaisten tietoisuutta ja palveluohjausta.
  • Kuntaneuvotteluissa pyritän siihen, että sekä HUS:n että Vantaan talousarviossa on erikoissairaanhoidon menojen osalta sama määräraha.
  • Terveysasemien tukipalveluita kehitetään, jotta terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä hoitotyöhön.
  • Terveysasemien ilta- ja viikonloppuvastaanotot toteutetaan asteittain kaikilla vastaanotoilla. Erityinen huomio kiinnitetään hoitojonojen lyhentämiseen ja henkilöstön pysyvyyteen työkuormaa vähentämällä ja työviihtyvyyttä lisäämällä.

Perhepalvelut

Käsitellessään talousarvioesitystä lautakunta kiinnitti huomiota perhepalvelujen ja erityisesti lastensuojelun toimintaedellytyksiin. Lautakunta pitää tärkeänä, että perhepalveluissa varmistetaan eri toimenpitein perhepalvelujen toimivuus mm. siten, että lastensuojelussa asiakasmäärien enimmäismäärä yhtä sosiaalityöntekijää kohti on enintään 35 lasta.

Perhepalvelujen osuuteen lautakunta teki lisäyksen ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämisestä: Perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa. Vantaa käynnistää ehkäisevien perhepalvelujen kehittämisohjelman, jota toteutetaan kaupungin johdolla ja johon kutsutaan mukaan kaupungin eri toimialat, järjestöt ja yritykset. Yhtenä tavoitteena on pilotoida Islannin mallia kansallisena kokeiluna siten, että Vantaan kaupunki sekä vantaalaiset järjestöt ja yritykset toteuttavat yhteisen sateenvarjon alla omia toimenpiteitään. Yhtenä osana tätä kokonaisuutta on jo aloitettu SIB-hanke. Hankkeelle haetaan tukea valtion budjetista. Lisäksi tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Lautakunta edellyttää, että tehostetun palveluasumisen laadunvalvonta työtä jatketaan vuoden 2019 tasolla, eli että tehdään myös ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä.

Lautakunta lisäsi kehitysvammaisten asumisen kilpailutusta käsittelevään tekstiosioon, että kilpailutuksen jälkeenkin asiakkaalla on oikeus asua entisessä asunnossaan.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen prosessi etenee siten, että kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 7.10.2019. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2023 kokouksessaan 11.11.2019, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 9.12.2019 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Katso lautakunnan pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 24.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter