Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristövalvonnan viisivuotissuunnitelman

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa käsitellään terveydensuojelua-, tupakka- ja elintarvikevalvontaa sekä eläinlääkintähuoltoa. Suunnitelmassa määritellään muun maussa mihin seikkoihin tarkastuskäynneillä kiinnitetään huomiota, miten usein tarkastuskäyntejä tehdään, mitä näytteitä otetaan ja mitä tutkitaan. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisena teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Teema on huomioitu myös Vantaan suunnitelmassa. Syksyllä 2019 on otettu käyttöön digitaalinen laadunhallintajärjestelmä Laatunet, jonka käytön toivotaan lisäävän valvonnan yhdenmukaisuutta entisestään. Järjestelmän aktiivinen käyttö alkaa vuoden 2020 aikana.

Vantaan ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan piirissä 3000 kohdetoimintoa ja vuonna 2020 niihin suunnitellaan tehtävän 1584 tarkastusta. Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi tarkastuksia tehdään erilaisiin terveyshaittaepäilyihin ja valituksiin liittyen muun muassa kouluissa, asunnoissa, elintarvikevalvontakohteissa sekä eläinten pitopaikoissa. Suunnitelmalliseen valvontaan liittyviä viranomaisnäytteitä otetaan noin 600, niistä suurin osa on talous- ja uimavesinäytteitä sekä elintarvikenäytteitä. Tämän lisäksi otetaan näytteitä epidemiaepäilyihin tai muihin terveyshaittaepäilyihin liittyen. Vuonna 2020 toteutetaan viisi projektia, joissa selvitetään tarjoilupaikkojen ja maahantuojien tuoreen kalan, sushin, pubien jääpalojen ja kaivoveden laatua. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Ruokaviraston tai muun alkupuolisen tahoa organisoimiin seurantatutkimuksiin. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytössä 21 henkilötyövuotta.

Lisäksi ympäristölautakunta mm. antoi seuraavat lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirastolle:

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennushankkeeseen liittyen lausuttiin mm. seuraavaa: Ympäristölautakunta pitää hyvänä sitä, että jätteen kierrätyksen tehostuminen on huomioitu lupahakemuksessa ja siksi puoltaa uuden jätejakeen, kierrätykseen kelpaamattoman mekaanisessa jätteenkäsittelyssä erotellun palavan jätteen lisäämistä nykyisten poltettavien jätteiden luetteloon. Ympäristölautakunta pitää huolestuttavana sitä, että jätteenpolttolaitoksella on tapahtunut ilmapäästöjen raja-arvojen ylityksiä. Ympäristölautakunta pitää nykyistä toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelmaa riittävänä. Tarkkailusuunnitelman päivitys on tarpeen uuden laitoksen osalta. Vantaan ympäristölautakunta puoltaa luvan myöntämistä (asia 7).

HSY:n Ruskeasannan sorttiaseman toiminnan muuttumiseen liittyen lausuttiin mm. seuraavaa: Vantaan ympäristölautakunta suhtautuu myönteisesti laajennettuihin arkipäivien (ma-pe klo 6.00 –22.00) ja viikonlopun (la-su klo 8.00 – 18.00) aukioloaikoihin. Toiminta-aikojen laajennus palvelee asukkaita ja todennäköisesti vähentää jätteiden hylkäämistä lähialueen metsiin ja tienvarsille, kun Sorttiaseman palvelut ovat paremmin saatavilla. Varsinkin sähkö- ja elektroniikkaromujen päätyminen luontoon on ollut roskaantumisongelmana Vantaalla. Em. jätteitä saa viedä Sortti-asemalle maksutta, joten laajentuneet aukioloajat vähentävät todennäköisesti näiden jätteiden päätymistä luontoon. Vantaan ympäristölautakunta suhtautuu kielteisesti risujen kuormaamisen ja kuljetusten takia haettaviin toiminta-aikojen laajennuksiin (aamu klo 4.00 – 7.00 ja ilta klo 21.00 -23.00). Ympäristölautakunta esittää, että risujen käsittelyajan tulee siitä aiheutuvasta melusta johtuen alkaa aikaisintaan klo 6.00 (asia 8).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter