Ympäristölautakunnassa esiteltiin vuosikatsausta ja lausuttiin kierrätysmateriaalien käsittelylaitoksen ympäristöluvasta

Ympäristölautakunta kokoontui 27.2. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa katsausta vuoteen 2019 ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Vuonna 2019 Ympäristökeskus muun muassa osallistui yleiskaavan valmisteluun erityisesti luonnonsuojelualueiden määrittelyn osalta sekä kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmuksen laadintaan.  Vuoden aikana valmisteltiin myös Krakanojan luonnonsuojelualueen rauhoitushakemus. Myös tapahtumien järjestäjille suunniteltu Tapahtuma-apuri valmistui. Apurin avulla tapahtuman järjestäjä saa muistilistan tarvitsemistaan luvista, ilmoituksista ja ohjeista.

Kesällä 2019 alkoi EU-rahoitteinen rakentamisen ja purkamisen suljettua kiertotaloutta edistävä CIRCuIT-hanke, joka kestää vuoteen 2022. Lisäksi syksyllä 2018 alkanut kaksivuotinen Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke jatkui osana 6Aika-hanketta. Toukokuussa 2019 ympäristöministeriö myönsi avustusta Vastuullinen vantaalainen -tapahtumakonseptin laatimiseen ja työn on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeessa kokeiltiin onnistuneesti elämäntapamuutosten vaikutusta hiilijälkeen.  Ötököiden teemavuoden lähiluonto-oppaat järjestivät vuoden aikana 127 retkeä muun muassa päiväkodeille ja kouluille. Lähiluonto-opastoiminta on saavuttanut suuren suosion. Lisäksi teemavuonna järjestettiin useita tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten valokuvakilpailu.

Uusi haja-asutusalueiden jätevesiä koskeva asetus toi ympäristövalvonnan piiriin noin 900 uutta kohdetta lisäten valvonnan tarvetta. 

Ympäristölautakunta merkitsi vuosiraportin tiedoksi.

Lautakunta lausui Encore Ympäristöpalvelut Oy:n Viinikkalan tuotantoyksikön ympäristöluvasta

Laitos on jo toiminnassa, mutta siellä käsiteltävien muovi-, metalli-, ja biojätteen määrä kasvaa. Ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan muun muassa, että laitoksen piha-alue, ja etenkin uuden siirtokuormaushallin lähiympäristö, on siivottava ja pestävä riittävän usein roskaantumisen ja pölyämisen ehkäisemiseksi. Biojätteen leviämistä laitosalueelle ja sen ulkopuolelle on ehkäistävä tehokkaasti. Siirtokuormaushallin rakentamisen myötä biojätteistä aiheutuvat mahdolliset lintu- ja tuhoeläinhaitat saattavat lisääntyä, jolloin tuhoeläintorjuntaa tulee tehostaa. Lintuja ehkäiseviin teknisiin ratkaisuihin on kiinnitettävä huomiota jo hallin rakennusvaiheessa. Siirtokuormaushallin pohjan, ja etenkin biojätteen välivarastointiin käytetyn betonibunkkerin, tulee olla täysin nestetiiviitä, etteivät nesteet pääse valumaan ympäristöön. Pohja- ja hulevesinäytteenottoa tulee jatkaa. Lausuntoa lautakunnalta pyysi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (asia 8).

Lisäksi päätettiin muun muassa:

- Löytöeläinten ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvien eläinten hoidosta perittävistä maksuista (asia 7).
- Tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen koskien Sotungin kaatopaikan kunnostamista (asia 9).
- Merkittiin tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös/ Keravan Lämpövoima Oy, Keravan biovoimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen (asia 10).
- Merkittiin tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös/Keravan kaupungin maankaatopaikka, Alikerava (asia 11).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 27.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter