Maantien 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä ympäristövaikutukset arvioitu (YVA-menettely)

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välille. Tieyhteys on osa Uudenmaan maakunnan kehittämisen tavoitteita. Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Arvioinnin tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja siitä voi antaa mielipiteitä yhteysviranomaiselle 19.6.2020 saakka.

Hankkeessa laaditaan seuraavaksi päätöksentekoa ja kuntien kaavoitusta palveleva aluevaraussuunnitelma. Suunnittelu lähtee tarpeesta kehittää Uudenmaan pääväylien välisiä poikittaisia yhteyksiä ja tukea maakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimintoja. Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla. Tiestä on laadittu useampia suunnitelmia ja sitä on kutsuttu monissa yhteyksissä Kehä IV-nimellä. Maantien yhteystarve on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja uudessa maakuntakaavaehdotuksessa (Uusimaa-kaava 2050). Tarkempaa suunnittelua tarvitaan erityisesti Vantaan ja Tuusulan kaavoitusta varten. Sekä Tuusulassa että Vantaalla on parhaillaan käynnissä yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Tuusulan Focus-alueella on käynnissä uuteen tiehen kytkeytyvää asemakaavoitusta. Suunnitteluprosessiin kuuluu lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa on arvioitu hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017).

YVA-selostus tuo esille hankkeen keskeiset vaikutukset

Huhtikuussa 2020 julkaistussa arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailut ja johtopäätökset. YVA-selostus muodostaa laajan tietopaketin, johon tutustumista helpottavat sen useat yhteenvedot, kartat ja taulukot. Arvioinnin lähtötietona on käytetty myös palautetta, jota on saatu runsaasti hankkeen aikana alueen asukkailta ja muilta osallisilta.

YVA-menettelyn tutkittavat hankevaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä.
  • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään sekä muuhun tie- ja katuverkkoon.

YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun. YVA-selostuksessa on painotettu myös hankkeen historiaa ja sen vaihtoehtojen karsintaa.

Hankkeessa todennäköisesti merkittävät vaikutukset kohdistuvat asutukseen ja ihmisten elinoloihin, luonnon ja maiseman arvoihin sekä maankäyttöön. Uuden väylän yhteisvaikutukset alueen kehittyvän maankäytön kanssa ovat merkittäviä. Vaihtoehdossa 0+ vaikutukset rajautuvat maantieteellisesti pienelle alueelle, kun taas vaihtoehdossa 1 muodostuu uusi seututieyhteys, jolla on laaja-alaisia vaikutuksia. Yleistäen voi todeta, että uusi tie aiheuttaa haittaa asutukselle ja ympäristölle, mutta sillä on myönteisiä vaikutuksia liikenneyhteyksille ja alueiden kehittymiselle. Molemmat tutkitut hankevaihtoehdot ovat toteutuskelpoisia. YVA-selostuksessa näitä moniulotteisia vaikutuksia avataan yksityiskohtaisesti.

Nähtävilläolon aikana voi antaa palautetta

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaa ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomainen on asettanut YVA-selostuksen sähköisesti nähtäville 20.4. - 19.6.2020 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana kaikki halukkaat voivat esittää selostuksesta mielipiteitä yhteysviranomaiselle erillisen kuulutuksen mukaisesti www.ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA.

YVA-selostuksen nähtävilläolon päätyttyä yhteysviranomainen kokoaa saadun palautteen ja antaa oman lausuntonsa elokuussa 2020. YVA-menettelyn pohjalta hankkeesta vastaava tekee valinnan jatkoon etenevästä vaihtoehdosta. Hankkeen suunnittelu jatkuu aluevaraussuunnitelman viimeistelyllä heti YVA-menettelyn jälkeen siten, että valmis suunnitelma on käytettävissä Vantaan yleiskaavan 2020 hyväksymisvaiheessa.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi YVA-selostuksesta ei voida järjestää aiemmin suunniteltua esittelytilaisuutta. Korvaavaa esittelymateriaalia julkaistaan 5.5.2020 hankkeesta vastaavan omilla verkkosivuilla https://vayla.fi/hameenlinnanvayla-tuusulanvayla.

Myös kaavoituksen kautta on mahdollisuus vaikuttaa maankäytön ja liikenteen ratkaisuihin mukaan lukien maantien 152 uusi tieyhteys. Käynnissä olevista kaavoista on ajankohtaisin Vantaan yleiskaava 2020 (YK0048), sillä sen kaavaehdotus on nähtävillä 22.4.- 18.6.2020. Katso lisätietoja yleiskaavan verkkosivuilta https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

Kuvat

Suunnittelukohde (taustakartat© HSY, MML 2020)

YVA-menettelyssä tutkitut vaihtoehdot (taustakartat© HSY, MML 2020).

Tutkitut vaihtoehdot, asutus, ympäristöarvot sekä maankäyttö ((taustakartat© HSY, Uudenmaan liitto, Vantaan kaupunki, Tuusulan kunta, MML, SYKE).

Lisätietoja

Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Projektipäällikkö Mari Ahonen
p. 0295 021 265
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vantaan kaupunki

Liikennejärjestelmäinsinööri Emmi Pasanen
p. 050 314 5075
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola
p. 040 336 0159
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Tuusulan kunta

Kaavasuunnittelija Petteri Puputti
p. 040 314 3515
etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Julkaistu: 22.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter