Asukkaiden ideoita ja toiveita kerättiin uuteen osallisuusohjelmaan - lue kyselytulokset!

Asukkaille tarkoitettu kysely oli auki 1.3-1.4.2021 OsallistuvaVantaa.fi -palvelussa. Kyselyyn sai myös vastata paperisesti valikoiduissa Vantaa-infoissa, kirjastoissa ja asukastiloilla eri puolilla Vantaata. Vastauksia saapui yhteensä 649 kpl, joista 26 oli paperivastauksia.

Kyselyn tavoitteena oli kerätä asukkaiden kokemuksia ja ideoita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen Vantaalla. Vastauksia hyödynnetään ohjelman valmistelussa. Kyselyssä tarkasteltiin seuraavia aiheita:

  • Henkilökohtainen kokemus osallisuudesta
  • Vaikuttamisen tavat ja kohteet
  • Osallistumisen ja vaikuttamisen motivaatiot
  • Osallistumisen ja vaikuttamisen esteet
  • Tiedonsaanti ja viestintä
  • Ideat kaupungin päätöksenteon läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi

Vastauksista näkyi kuinka vastaajat ymmärtävät osallisuuden monella tavalla – osallisuus on moniulotteinen kokemus. Kokemus kuulluksi tulemisesta, mahdollisuudet vaikuttaa sekä yhdessä tekeminen nousivat vahvasti esille avoimissa vastauksista kysymykseen asioista, jotka saavat vastaajan tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöä.

Helppo mutta vaikuttava osallistuminen

Yli 40 % vastaajista identifioi itsensä ns. kevytvaikuttajaksi, eli he ovat valmiita vaikuttamaan ja ottamaan kantaa, jos he voivat tehdä sen helposti kotoa käsin. Matalan kynnyksen osallistuminen korostui myös muiden kysymysten vastauksissa laajasti. Osallistuminen koetaan motivoivammaksi, mikäli se on helppoa. Verkkokyselyt ja -tilaisuudet, selkeät osallistumisprosessit ja konkreettiset vaikuttamisen kohteet nousivat useissa vastauksissa esille osallistumista helpottavina tekijöinä.

Halu osallistua helposti ja kevyesti näkyi kyselyn vastauksissa laajasti eri kysymyksissä, ei ainoastaan vaikuttajatyypin itsearvioinnissa. Osallistuminen Vantaan ja oman asuinalueensa kehittämiseen koetaan motivoivammaksi, mikäli se onnistuu vaivattomasti. Myös tarpeeksi lähelle tulevat ja omaa lähiympäristöä koskevat osallistumismahdollisuudet koetaan helpoiksi ja motivoivimmiksi.

Syitä kevyen vaikuttamisen suosimiselle oli monia, kuten kiireinen arki, halu osallistua anonyymisti, verkko-osallistumisen koettu nykyaikaisuus, sekä kyselyn ajankohdalla selittyvä koronatilanne.

”Monesti liian vaikeata ja monimutkaista vaikuttaa. Sen pitäisi olla helppoa ja yksinkertaista. Aika ei muuten riitä.”

Vastaajille oli myös tärkeää, että omalla osallistumisella olisi vaikutusta suunnitelmiin tai päätöksiin. Mikäli oma panos koetetaan sivuutetuksi, motivaatio osallistumiseen laskee. Palautteen saaminen osallistumisesta olisi tärkeää ja hankkeiden viestinnässä voisi tuoda esille paikallisten osallistumisen vaikutusta. Huoli niin sanotusta ”näennäisosallistamisesta” nousi joissain vastauksissa esille. Myös hylätyistä ehdotuksista haluttaisiin palautetta.

Neljäsosa vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa kautta. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan vaihtoehtojen monipuolisuus näkyi avoimissa vastauksissa. Vastaajat toimivat niin tunnetuissa järjestöissä kuin paikallisissa yhdistyksissä tai tarjoamalla naapuriapua. Yhteistä oli näille vastaajille halu vaikuttaa itselleen tärkeäksi kokemiin asioihin suoraan.​

Keskusteleva valmistelu ja (pro)aktiivinen viestintä

Useissa vastauksissa nousi esille toive päästä keskustelemaan valmistelevista asioista yhdessä muiden kuntalaisten, viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kanssa. Vantaan jo olemassa olevat asukasfoorumit- ja tilaisuudet saavat kiitosta ja niitä myös toivotaan enemmän. Kaupungin toivotaan myös hyödyntävän sosiaalista mediaa viestinnässään ja osallistuvan somekeskusteluihin. Kaupungin läsnäoloa kaivattiin somessa ja erityisesti paikallisiin Facebook-ryhmissä. ​

”Rohkeus ottaa osaa somekeskusteluihin ja tiedottaa asioista silloin, kun jokin asia nytkähtää väärään suuntaan someryhmissä. On uskallettava kertoa ja antaa vastauksia. Hyväksyttävä ne tiedon kanavat, joista ihmiset haluavat yleensä hakea tietoa.”

Viestinnän toivotaan olevan selkeää, oikea-aikaista, monikielistä ja monikanavaista. Lähes puolet vastaajista kokivat, että puutteellinen tieto kaupungin toiminnasta ja suunnitelmista vaikeuttivat tai estivät heidän osallistumistaan kaupungin kehittämiseen. Vaikuttamisen kohteiden toivottiin olevan konkreettisia ja niistä viestittäisiin ajoissa suoraan asukkaille, ilman että asukkaan tarvitsisi itse etsiä tietoa esim. kaupungin verkkosivuilta.

Suurin osa vastaajista haluaisivat saada osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista tietoa somen lisäksi myös sähköpostitse, Asukaslehden kautta ja kaupungin verkkosivuilta. Sähköisten kanavien lisäksi toivottiin viestintää myös muussa painetussa mediassa (Vantaan sanomat, HS Vantaa). Kaupungin läsnäoloa toivottiin kyläjuhliin.

Viestinnässä toivottiin käytettävän selkokieltä. Vastauksissa nousi myös toiveita englanninkielisestä viestinnästä ja muiden kielten hyödyntämisestä, jotta myös vieraskieliset asukkaat tuntisivat osallisuutta kaupungissaan.

Mitä seuraavaksi?

Asukaskyselyssä esille nostettuja toiveita ja kehittämisideoita nostetaan osaksi uutta Osallistuva Vantaa 2022–2025 ohjelmaa mahdollisuuksien mukaan. Uusia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja suunnitellaan kyselyvastausten avulla. Osa mainituista ideoista, kuten asukastilaisuudet, vapaaehtoiset asukasosallistujat, sähköpostiin saapuvat uutiskirjeet ja valtuuston kokousten seuraaminen verkossa, ovat jo nyt olemassa, mutta niiden viestintään ja kehittämiseen kiinnitetään huomiota kyselyn tulosten perusteella.

Vantaan Osallisuuspalvelut työstävät ohjelman luonnosta vuoden 2021 aikana yhdessä asukkaiden, henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja järjestöjen kanssa. Asukkaat osallistuvat ohjelman työstämiseen myös asukasraadissa, jossa keskustellaan osallisuuden tilasta ja tulevaisuudesta Vantaalla. Raati työskentelee kesän aikana. Ohjelman ensimmäinen luonnos julkistetaan kommenteille kesällä. Kommentointimahdollisuudesta viestitään verkossa.

Lue lisää tuloksista ja seuraa Osallistuva Vantaa -ohjelman valmistelua osoitteessa https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b

Julkaistu: 11.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter