Opetuslautakunta hyväksyi omalta osaltaan Varia Vehkalan toimipisteen yhdistetyn tarveselvityksen ja hankesuunnitelman

Opetuslautakunnan elokuun kokouksessa 16.8. päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Vantaan ammattiopisto Varian, Vehkalan toimipisteen, 11.8.2021 päivätty yhdistetty tarveselvitys-hankesuunnitelma ja sen tavoitehinta 78,2 milj. € (alv 0 %) suunnittelutyön pohjaksi sekä Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen yhteishaun aloituspaikat vuonna 2022.

Vantaan ammattiopisto Varian Vehkalan toimipiste tarvitaan riittävien ja laadukkaiden opetustilojen tarjoamiseen kasvavalle opiskelijamäärälle. Toimipisteeseen tulee sijoittumaan tilapaikat yhteensä 2130 opiskelijalle seuraaville aloille: sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja tietoliikennetekniikka, autoala, lentokoneala ja logistiikka-ala. Lisäksi rakennus on mitoitettu 250 työntekijälle.

Vantaan kaupungin omistama, monialainen, perusopetusta ja oppisopimuskoulutusta järjestävä Varia toimii nykyisellään neljässä eri toimipisteessä Vantaalla: Hiekkaharjussa, Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Vuoteen 2026 mennessä on tavoitteena tehostaa ja keskittää toimintoja, poistaa päällekkäisyydet opintotarjonnasta ja varmistaa nykyaikaiset sekä terveelliset opetustilat kolmessa toimipisteessä: Vehkalassa, Hiekkaharjussa ja Tikkurilan Oppimiskampuksessa. Vehkalan hanke mm. tehostaa tilankäyttöä, helpottaa Variaa vastaamaan opiskelijamäärien kasvuun ja koulutussisältökysynnän muutoksiin ja vaihteluun sekä mahdollistaa ja tukee opetuksen, koulutuksen ja oppimispolkujen kehittämistä.
Kohde tulee sijoittumaan Kehä III:n ja Kehäradan risteysalueen välittömään läheisyyteen Vehkalan aseman länsipuolelle.

Vantaan toimitilajohtamisessa on Varia Vehkalan toimipisteelle laskettu 11.8.2021 päivätty tavoitehinta 78 200 000 € (alv 0 %, KL 105) (asia 9).

Päätös: Opetuslautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Varia Vehkalan toimipisteen 11.8.2021 päivätty yhdistetty tarveselvitys-hankesuunnitelma ja sen tavoitehinta 78 200 000 € (alv 0 %, KL 105) suunnittelutyön pohjaksi. Tekninen lautakunta esittää tarveselvitys-hankesuunnitelmaa edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen yhteishaun aloituspaikat vuonna 2022

Hallintosäännön 10 luvun 6 §:n mukaan opetuslautakunta päättää ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista. Aloituspaikkojen mitoituksessa otetaan huomioon alueen työelämän tarpeet, valmistuneiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin, nuorten koulutuspaikkatoiveet, laajennettu oppivelvollisuus, koulutuksen järjestämisen edellytykset sekä alueen muiden koulutuksen järjestäjien tarjonta.

Vantaan ammattiopisto Varian rehtori on valmistellut esityksen opetuslautakunnalle vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista koulutusaloittain. Vuoden 2022 aloituspaikoissa esitetään päätettäväksi ainoastaan yhteishaun aloituspaikoista koulutusaloittain. Vuonna 2021 opetuslautakunta päätti sekä yhteishaun että jatkuvan haun aloituspaikoista koulutusaloittain. Jatkossa ei ole perusteltua päättää jatkuvan haun aloituspaikoista, koska jatkuvaa hakua on tarkoitus käyttää joustavasti ryhmien täydentämiseen sekä tutkinto- ja tutkinnonosakoulutuksiin, jotka toteutetaan tarveperusteisesti järjestämisluvan tavoiteopiskelijamäärien puitteissa.

Esitys vuoden 2022 yhteishaun aloituspaikoiksi:

  • Humanistiset ja taidealat: 25
  • Tietojenkäsittely ja tietoliikenne: 64
  • Tekniikan alat: 406
  • Terveys- ja hyvinvointialat: 130
  • Palvelualat: 291
  • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus: 90

Yhteensä 1 006 aloituspaikkaa.

Yhteishaun aloituspaikoista 966 on laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien paikkoja ja 40 ylioppilaille suunnattuja paikkoja. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen paikkoja lisätään tarvittaessa, jos laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia hakijoita jää ilman opiskelupaikkaa. Jatkuvan haun aloituspaikkoja ei ole tarkoituksenmukaista päättää koulutusaloittain, vaan jatkuvaa hakua käytetään joustavasti ryhmien täydentämiseen sekä tutkinto- ja tutkinnonosakoulutuksiin, jotka toteutetaan tarveperusteisesti järjestämisluvan tavoiteopiskelijavuosimäärän puitteissa (asia 10).

Päätös: Opetuslautakunta päätti Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.

Esityslistalla lisäksi:

  • Opetuslautakunnan päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen osalta (asia 7)
  • Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudelle 1.9.2021-31.8.2025 (asia 8).

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle annettiin palvelualuejohtajien koronatilannekatsaukset.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Kiitos opetuslautakunnalle ja puheenjohtajille kuluneesta kaudesta!

Julkaistu: 16.8.2021 
(muokattu: )