Veromiehessä Pyhtäänkorventien uusi asuinalue (nro 002357)

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 11.8.2020

Pyhtäänkorventie 15

Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 kem² noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi.

Alue sijaitsee osoitteessa Pyhtäänkorventie 15, reilun kilometrin päässä Aviapoliksen juna-asemasta, Veromiehen kaupunginosassa. Aluetta rajaa etelässä Pyhtäänkorventie, idässä Ilmailuopisto ja lännessä kerrostalorakentaminen.

Asemakaavan muutos

Asemakaavalla muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Alueelle suunnitellaan asumista, jonka keskipisteenä on Pytinoja ja sen ympärillä oleva viheralue vesistöineen, puineen ja istutuksineen. Olemassa oleva luonto säilytetään. Pytinojan varrelle suunnitellaan ulkoilureittiä ja oleskelupaikkoja sekä siltaa vesistön yli.

Asuminen on mittakaavaltaan alueen hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan yhteensopivaa. Asuinpihat ovat suojaisat ja avautuvat puistoon.

  • Alueelle suunnitellaan lisäksi 3-kerroksinen asumista palveleva pysäköintitalo.
  • Alueelle on suunnitteilla rakentaa 23 000 uutta asuinkerrosneliömetriä.
  • Toteutuessaan tämä mahdollistaisi noin 460 uuden asukkaan muuttamisen alueelle.
  • Asuinrakennusten kerroskorkeudet vaihtelevat neljästä kuuteen.
  • Korttelien rakennustehokkuudet ovat e=1,2

Pytinojan länsipuolella sijaitsee kaksi vuonna 1974 rakennettua teollisuuden tuotantorakennusta. Alueen pohjoislaidassa sijaitsee vuosina 1962 ja 1986 rakennetut kauppavarastot. Alueen eteläosassa sijaitsee vuonna 1966 rakennettu teollisuusrakennus. Lisäksi alueella on matala varasto ja vuonna 1960 rakennettu pieni asuinrakennus. Nämä on tarkoitus purkaa, ja tilalle rakennetaan uusia asuinkerrostaloja.

Alueelle tehdyn meluselvityksen perusteella on annettu kaavamääräys, että korttelissa 52250 tontilla 16, kerroksissa 3-6, jossa melutasot julkisivuilla ylittävät 60 dB, asuntojen tulee avautua kahteen ilmansuuntaan. Parvekkeet tulee lasittaa.

Yleiskaava

Voimassa oleva yleiskaava on Aviapoliksen alueen osalta vanhentumassa. Aviapoliksen maankäyttösuunnitelmat ovat yleiskaavan laadinnan jälkeen muuttuneet täysin. Aviapoliksesta on jo pitkään suunniteltu sekoittuneiden toimintojen kaupunkia, joka tukeutuu lentokenttään, ja jossa asunnot, työpaikat ja virkistys tukevat toisiaan. Tämä näkemys Aviapoliksen alueesta näkyy Uudenmaan maakuntakaavassa, jossa kaava-alue on tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta ja valmisteilla olevassa yleiskaavassa, jossa alue on puoliksi asuntovaltaista keskusta-aluetta (AC). Kaavaehdotus noudattaa myös Veromiehen Verkot -työtä virkistysalueen, katujen ja korttelialueiden suhteen.

Aviapoliksen kaavarungossa kaava-alue on virkistysaluetta ja katualuetta. Virkistysale on asemakaavamuutoksessa huomioitu jättämällä Pytinojan ympärillä nykyisin oleva vehreä alue kokonaan virkistysalueeksi. Myös korttelialueella on paljon vihreää, isot sisäpihat ja viherrakentamista mm. pysäköintilaitoksen seinällä.

Kaavan hakija

Posiber Oy/Vianor Oy

Maanomistus

Kaavoitettavan alueen maanomistajia ovat Posiber Oy/Vianor Oy, Kiinteistö Oy Fly Pyhtää, Kiinteistö Oy Air Pyhtää, Kiinteistö Oy Pyhtäänkorventie 19, Peseba Oy ja Finavia.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut arkkitehtitoimisto HMW Oy sekä arkkitehtitoimisto Kanttia 2 konsultteina. Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Kaavaan liitetyt hakemukset

Asemakaavan muutos 002362, 52 Veromies, Pyhtäänkorventie 15. Hakija Kiinteistö Oy Pyhtäänkorventie19.

Asemakaavan muutos 002361, 52 Veromies, Pyhtäänkorventie 15. Hakija Kiinteistö Oy Air Pyhtää Vantaa ja Kiinteistö Oy Fly Pyhtää Vantaa.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaava nrot 002357, 002361, 002362 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Meluselvitys 5.9.2019

Hulevesiselvitys 21.9.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.2.2018

Lisätietoja

Carina Ölander
asemakaava-arkkitehti
043 826 7039
carina.olander@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 11.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter