Kivistön keskusta laajenee merkittävästi uudella Kivistöntähden alueella (nro 232500)

Kivistöntähden asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen monimuotoiseksi keskusta-asumisen alueeksi. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m2. Kaava mahdollistaa uusia koteja noin 1 600 asukkaalle sekä uuden päiväkodin toteuttamisen. Lisäksi kaavaan kuuluu useita lähivirkistys- ja puistoalueita, katualueita sekä uusi Kehäradan ylittävä kevyenliikenteensilta.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa, pääosin Kehäradan eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu Kehärataan, Kivistöntähti -nimiseen puistoalueeseen sekä asemakaavoittamattomaan alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,8 ha.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen keskusta-alueeksi. Kaava-alue on pääosin asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) sekä puisto- ja lähivirkistysaluetta. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu useita katualueita.

  • Asuinkerrostalojen korttelialueilla (AK) mahdollistetaan kahdeksan keskustakorttelin rakentaminen Kivistön keskustaan. Asumisen rakennusoikeuden määrä on yhteensä 69 700 k-m2, mikä mahdollistaa uusia asuntoja noin 1 600 asukkaalle. Lisäksi asuinkerrostalokortteleihin saa sijoittaa 1 000 k-m2 liiketiloja. Rakennusten korkeudet vaihtelevat viidestä kahdeksaan kerrokseen. Kortteleilla on yhteiset korttelipihat ja osalla maantasokerroksen asuinhuoneistoista on huoneistokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja.
  • Yleisten rakennusten korttelialueella (Y) osoitetaan rakennusoikeutta 2 000 k-m2, mikä mahdollistaa uuden päiväkodin toteuttamisen.
  • Kaava-alueella on kaksi lähivirkistysaluetta ja kolme erillistä puistoaluetta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2,17 ha. Onnenkivenpuisto -niminen lähivirkistysalue on luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Se on osa liito-oravien kulkureittiä ja lisäksi siellä on yksi säilytettävä lahokaviosammalen kasvupaikka. Korukivenkalliolla määrätään säilytettäväksi olemassa oleva kallioalue ja useita hyväkuntoisia puita. Muut puistoalueet täydentävät kaava-alueen viherrakennetta. Lisäksi kaava-alueen korttelipihat, katuvihreä ja viherkatot tukevat Kivistön keskustan viherrakenteen yhtenäisyyttä.
  • Kaava-alueen pysäköinti keskitetään kahteen pysäköintilaitokseen, joihin saa myös sijoittaa yhteensä 450 k-m2 liiketiloja. Pysäköintilaitoksiin mahtuu yhteensä noin 780 autopaikkaa.
  • Alueelle tulee useita uusia katualueita. Alue liittyy jo rakennettuun Kivistön keskustaan Kivistön puistokadun kautta. Alueen sisäiset kadut ovat pääosin pihakatuja tai jalankululle ja pyöräilylle osoitettuja katuja. Osa asemakaavattoman alueen pohjoispuolella sijaitsevasta rautatiealueesta muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi (Sporttilaituri), jolle sijoitetaan leikki- ja lähiliikuntavälineitä. Uusi Timanttisilta-niminen puinen kevyen liikenteen silta kytkee alueen Kehäradan pohjoispuolisille alueille.
  • Kaava-alueelle on laadittu taiteen konsepti, joka on liitetty osaksi asemakaavan selostusta.
  • Asemakaavan alueella tulee tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Lisäksi kattopintoja on hyödynnettävä aurinkoenergian keräämiseen, ellei kattoa käytetä muuhun toimintaan, kuten oleskeluun tai toteuteta viherkattona.

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alue on kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta Kehäradan rautatiealuetta.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Asemakaava on laadittu kaupungin omana työnä.

Kaavan nro 232500 asiakirjat

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2019

Kaavakartta ja määräykset 19.8.2019

Selostus 19.8.2019

Meluselvitys (Promethor Oy, 29.7.2019)

Puu-Kivistön kevyen liikenteen sillan [Timanttisilta] yleissuunnitelma (WSP Finland Oy, luonnos 11.6.2019)

Tärinäarviointi (WSP Finland Oy, 23.11.2018)

KEKO-laskennan tuloskortti (30.7.2019)

Hakemus poikkeamiseksi lahokaviosammalen rauhoitusmääräyksistä Kivistön tähden asemakaava-alueella Vantaan Kivistössä (Vantaan kaupunki, 20.5.2019)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaika 24.9. – 24.10.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.9.2018

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
Kivistön aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Sonja Sahlsten
asemakaava-arkkitehti
050 312 4370
sonja.sahlsten@vantaa.fi

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaava-arkkitehti
043 826 9012
veli-pekka.ristimaki@vantaa.fi

Eija Hasu
maisema-arkkitehti
050 302 9427
eija.hasu@vantaa.fi

Julkaistu: 13.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter