Pakkala-Tammisto täydentyy 120 pientalotontilla (nro 511700)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.3.2009
Kaava tullut voimaan 29.4.2009

Alue sijaitsee Väinö Tannerin tien pohjoispuolella ja Pakkalantien länsipuolella. Pohjoisessa aluetta rajaavat Tuulensuuntie, lännessä Krakanoja ja siihen liittyvä viheralue (Tuulensuun puisto). Kaava-alueen eteläpuolella on Sandbackan asuinalue ja itäpuolella Pakkala 3B -niminen asemakaava-alue.

Pakkala 3C -asemakaava ja asemakaavan muutos on Pakkala-Tammisto -kaupunginosien viimeinen suurehko, asemakaavaa vailla oleva asuntorakentamiskohde. Kaava-alueen koko on noin 9,5 ha. Kaavan muutoksella levennetään Tuulensuuntien katualuetta sekä osoitetaan kevyelle liikenteelle alikulku Tulkintien ali.

Asemakaava

Pakkala 3C on ns. asuntoasemakaava, jolla täydennetään Pakkalan asuntoalueita ja kaupunkirakennetta. Pakkalantien länsipuolelle rakennetaan I- ja II-kerroksisten pientalojen alue (AP) tiivis ja matala -periaatteen mukaan. Korttelialueiden tehokkuusluku alueen laidoilla "englantilaistyyppisissä" kortteleissa on e = 0,60 ja alueen keskellä e = 0,40. Mäen päällä sijaitseva omakotitalo (AO) säilyy. Kaava-alueen kerrosalamäärä on yhteensä 20 217 k-m2, mikä merkitsee n. 500 uutta asukasta. Alueelle on esitetty yhteensä 120 ohjeellista pientalotonttia, joista 49 on "englantilaistyyppisiä", 1 omakotitontti (AO) ja loput 70 muita pientalotontteja.

Katuverkko liittyy Pakkalantiehen Tuulensuutien ja Juhlatien kautta. Tonttikadut on mitoitettu kapeiksi ilman mahdollisuutta kadunvarsipysäköintiin. Tuulensuuntien katualuetta levennetään.

Kaava-alueen länsilaidalla on Krakanojaan rajoittuva Antaksenranta-niminen puisto. Ojan yläpuolella maisemaa leikkaavat 110 kV:n voimajohdot. Antaksenrannasta johtaa Juhlapuisto Pakkalantielle, jonka alitse kevyt liikenne kulkee itä-länsi-suuntaisten asuinkortteleiden väliin Antaksenpuistoon ja yleisten rakennusten korttelialueelle. Kevyen liikenteen alikulku on myös Antaksenrannasta Sandbackaan Tulkintien ali.

Asemakaavaa toteutettaessa tulee asemakaavamääräysten mukaisesti noudattaa Pakkala 3C:n rakentamistapaohjetta ja lähiympäristösuunnitelmaa.

Alueen yleiskuvaus

Alue on loivasti etelään ja länteen laskeutuvaa osin metsäistä rinnemaastoa, joka etelässä ja lounaassa liittyy avoimempaan maisematilaan. Vantaanjokeen ete-lämpänä laskeva Krakanoja on saamassa uudelleen merkitystä taimenten lisään-tymisalueena. Väinö Tannerin tie on idän suunnasta rakennettu kaksiajorataisena nykyiseen Pakkalantiehen asti, joka liittää sen pohjoisessa Kehä III:een. Väinö Tannerin tien varressa kulkee voimajohtoja, mitkä hallitsevat maisemaa laajalti. Tuulensuuntien varrella, Pakkalantien länsi- ja lounaispuolella, on muutamia omakotitaloja. Antaksentien varteen on rakennettu paljon tilaa vaativan kaupan toimitiloja (RetailPark). Osuustien varressa sijaitsee teollisuusrakennuksia. Pakkalantien ja Antaksentien kulmaan rakennetaan autokaupan tiloja.

Pakkala 3B:n aluetta Pakkalantien itäpuolella on ryhdytty rakentamaan.

Kaavaprosessin vaiheet

Tämä asemakaava-alue kuului alunperin laajempaan asemakaavakokonaisuuteen, joka oli nimeltään Pakkala 3B (nro 511500). Keväällä 2004 tämä pientalojen alue irrotettiin omaksi kaavatyökseen Pakkala 3C:ksi (nro 511700). Pakkala 3B -nimi jäi Pakkalantien itäpuolella olevan alueen kaavanimeksi. Se vahvistui 14.2.2005 (KV). Alue tunnetaan myös Pakkalanrinteen nimisenä.

Suunnittelu käynnistettiin 20.10.1999 ideointipalaverilla: työhön otettiin konsultiksi Arkkitehtitoimisto Kronlöf-Vihinen Oy. Konsultin osalta toimeksi-anto päättyi v. 2001 asemakaavan luonnosvaiheeseen, jota on kaupungin toimesta jatkettu ja täydennetty. Kaavoituslautakunnassa esiteltiin 6.9.2000 ensimmäisen kerran koko alkuperäisen alueen suunnitteluvaihtoehtoja. Suunnittelualue käsitti tuolloin laajemman alueen Krakanojalta Osuustielle, Tuulensuuntieltä ja Antaksentieltä Väinö Tannerin tielle.

Pakkalantien länsipuolella olevan Pakkala 3C:n suunnittelua on jatkettu Arkkitehtitoimisto Kronlöf-Vihinen Oy:n suunnitelmien pohjalta.

Kaavan asiakirjat nro 511700

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.1.2009

Ympäristövaikutusten arviointi (PDF)

Rakentamistapa- ja lähiympäristöohje (PDF)

Lisätietoa

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
09 839 22127
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 2.3.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter