Teollisuustoimintoja Tulkintielle Tuupakassa (nro 402800)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.4.2014
Kaava tullut voimaan 27.8.2014

Alueen sijainti: Kaava-alue sijaitsee Tuupakantien/Tulkintien eteläpuolella Caravellentien risteyksen ja Ritakujan välisellä alueella.

SLO Oy:n 25.1.2013 esittämät maankäyttötavoitteet/kaavamuutosaloite

Liiketoiminnan kasvutavoitteiden tukemiseksi SLO suunnittelee laajentavansa keskusvarastoa Vantaan Tuupakassa seuraavalla tavalla:

  • noin 11.000 k-m² lämmintä varastotilaa
  • noin 3.000 k-m² katettua kylmää ulkovarastotilaa

SLO Oy:n keskusvaraston laajennus on hanke, jolla tuetaan SLO:n pitkän aikavälin kasvutavoitteiden saavuttamista.

SLO Oy on kesäkuussa 2013 hakenut kaavamuutosta omistamalleen alueelle (korttelin 40108 tontti nro 5). Liiketilojen määräksi esitetään 5 % sallitusta rakennusoikeudesta.

Asemakaavan ja muutoksen kuvaus/kaavatyön tavoitteet

Tuupakka 9 asemakaavoittamattomalle alueelle laaditaan asemakaava, joka vastaa yleiskaavan tavoitteita. Tulkintien jatko lounaissuuntaan (Hakakorventie) siirretään asemakaavan mukaisesta paikasta itäsuuntaan, jotta kortteliin 40108 saadaan lisätilaa tontin laajentamista varten. Korttelia 40108 laajennetaan noin 80 metriä itäsuuntaan. Laajennusalueen koko on alle 2 ha. Laajennetun korttelin uudeksi rakennusoikeudeksi on kaavailtu noin 50.000 k-m². Korttelissa 40108 tehdään myös muita kaavatyön aikana esille tulevia korjauksia ja tarkennuksia. Korttelin 40108 ajantasakaavassa oleva virhe julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korkeusasemasta korjataan. Kaavassa on merkintä +254,0 merkinnän +54,0 sijasta (luvusta poistetaan luku 2).

Miksi asemakaava ja muutos tehdään?

Alue sijaitsee edullisesti uusien hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Alue on voimakkaasti kehittynyt viime vuosia ja tämän suotuisan kehityksen uskotaan jatkuvan.

Vantaan kaupunki on teettänyt konsultilla Tulkintien jatkon (Hakakorventien) linjauksen siirron selvitystyön. Kadun linjauksen siirrosta ei konsultin mukaan aiheudu haittaa eikä lisäkustannuksia, joten kadun siirto on tarkoituksenmukainen toimenpide, jotta korttelia 40108 voidaan laajentaa.

Miten tilanne muuttuu?

Tulkintien eteläpuolella oleva metsäinen kallioinen alue tulee rakentamiskäyttöön. Alue louhitaan ja tasataan Tuupakantieltä/Tulkintieltä alkaen voimajohtolinjoille saakka.

Kaava-alueen itäosassa on Vantaan kaupungin sekä yksityisessä omistuksessa olevia tiloja. Pääosaa tiloista ei tässä vaiheessa voida ottaa alueella olevien pientalojen johdosta yleiskaavassa määriteltyyn käyttöön. Louhinta pyritään tekemään siten, ettei louhinta pientiloilla muodosta kohtuutonta haittaa.

Nykytilanne ja lähtökohdat

  • Kaava-alueen itäosassa on pientaloja. Asuinrakennuksia tiloilla on viitisentoista, joista kolme tilaa on Vantaan kaupungin omistuksessa. Muutoin kaava-alue on rakentumaton.
  • Kaavoitettavan alueen eteläpuolella on voimalinjoja.
  • Tulkintie on kaupunginosia yhdistävä pääkatu sekä Kehä III:n eteläpuolinen rinnakkaistie. Kadun pohjoispuolella on erillinen kevyen liikenteen väylä. Ajoyhteys Kehä III:lle on Katriinantien tai Kallionsolan eritasoliittymän kautta.
  • Vastapäätä kaava-aluetta olevaa Caravellentietä pääsee Kehä III:n ali Tikkurilantielle asti.
  • Tulkintietä ei ole rakennettu Tuupakantien risteyksestä eteläsuuntaan.

Hakija

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on 17.02.2011 esittänyt asemakaavan laatimista Tulkintien etäpuolelle siten, että alueen asemakaava vastaa voimassa olevan Vantaan yleiskaavan tavoitteita.

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on 07.06.2013 esittänyt asemakaavan mukaisen Tulkintien aluevarauksen siirtämistä noin 80 metriä itäsuuntaan.

Kaavan nro 402800 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.3.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.06.2013 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.09.2011 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
09 839 22675
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
09 839 222701
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 7.4.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter