Aerolan asuinalue laajenee (nro 001942)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.6.2008
Kaava tullut voimaan 6.8.2008

Suunniteltavana oleva alue sijaitsee Veromiehessä Pyhtäänkorventien ja Pyhtäänkorvenkujan varrella. Alue käsittää korttelin 52306 sekä lentokenttä- ja katualueita. Kaavamuutosalueen ytimenä ovat suojeltavat Aerolan rakennukset ja 1970-luvun kerrostalot, joiden ympärille uudisrakentaminen sijoittuu. Kaavamuutos luo edellytykset korkeatasoiselle täydennysrakentamiselle ja luonnon ominaispiirteiden säilyttämiselle.

Alueelle saavutaan Pyhtäänkorventieltä ja Pyhtäänkorvenkujalta. Maantasopysäköinti sijoittuu alueen reunoille.

Kaavamuutosalueelle muodostetaan tontit nro 52306/ 8-12. Kaavamuutos edellyttää Pyhtäänpolun katualueen liittämistä korttelimaaksi osaksi tonttia 52306/11 sekä pienten maa-alojen liittämistä lentokenttä-alueesta korttelimaaksi tontteihin 52306/8 ja 9. Pieni osa nykyisestä korttelimaasta muutetaan katualueeksi tontilla 8. Nykyisten, rakennettujen asuin-tonttien 6 ja 7 välistä tontinrajaa tarkistetaan niin, että Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset ovat omalla tontillaan (tontti nro 52306/12) ja 1970-luvun luhtitalot omallaan (tontti nro 52306/10). Uudisrakennukset sijoittuvat tonteille nro 52306/ 8, 9 ja 11. Rakennetun alueen kaavamääräyksiä tarkennetaan.

Alvar Aallon suunnittelemat Aerolan kaksikerroksiset asuinrakennukset ja saunarakennus lähiympäristöineen suojellaan asemakaavamerkinnöin. Tontilla tehtävien toimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa alkuperäisen arkkitehtuurin kanssa. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä sekä pihan muutos- ja kunnostustöistä on hankittava museoviranomaisen lausunto. Alueen rakennusoikeus on rakennetun tilanteen mukainen.

Aerolan itäpuolella oleva rakentamaton teollisuusrakennusten tontti (TY) ja rakentamaton Pyhtäänpolun katualue yhdistetään yhdeksi tontiksi (tontti 52306/11) ja muutetaan asuinkerrostalojen, rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AKR). Kerrosluku vaihtelee II:sta VIII(½):een.

Aerolan länsipuolella voimassa olevan asemakaavan mukaista asuinaluetta (A) Pyhtäänkorvenkujan varressa sekä lentokenttäaluetta (LL) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) sekä katualueeksi (Pyhtäänkalliontie). AK-korttelialueen uudisrakennusten kerrosluvut ovat III - (½)VII(½) ja ne sijoittuvat kahdelle tontille Aerolan ja 1970-luvun kerrostalojen länsipuolelle.

Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus kasvaa kaikkiaan 10 136 k-m². Asuntokerrosala kasvaa 18 552 k-m². Nykyiset asuintontit (A) 52305/ 1,2,6 ja 7. Nykyinen rakennusoikeus on 9 288 k-m² joista rakennettu 5 968 k-m², josta Aerolan osuus 1858 k-m² ja 1970-luvun kerrostalojen osuus 4106 k-m². Nykyinen teollisuustontti (TY) 52306/5, josta nykyinen rakennusoikeus 8 417 k-m² ja se on rakentamaton. Kaavamuutoksen asuintontit (AK ja AKR) 52305/ 8,9,10,11,12 . joiden rakennusoikeus on 23 460 k-m², minkä lisäksi talous-, teknisiä ja yhteistilo- ja yhteensä 4 380 k-m², yhteensä kaikkiaan 27 840 k-m².

Uudisrakennukset sijoitetaan maastoon luonnon lähtökohdat huomioiden Alvar Aallon perinnön hengessä. Pitkät rakennukset asettuvat rinnettä vastaan ja niiden ensimmäisen kerroksen asuntopihat pengerretään rinteeseen kuten Aerolassa. Rakennusten sijoittelun ja pihasuunnittelun lähtökohtana on välitön suhde luontoon. Tonttien kaunista luontoa, avokallioita, katajia ja mäntyjä säilytetään aktiivisemman pihakäytön ulkopuolella. Olemassa olevaa puustoa ja kallioita käytetään hyväksi pihojen suunnittelussa. Pitkissä rakennuksissa korostetaan horisontaalisuutta. Pistetaloissa korostetaan vertikaalisia linjoja. Uudisrakennusten värit ja materiaalit ovat Alvar Aallon perinnön mukaisesti tiiltä ja valkoista rappausta. Aerolaa lähinnä olevat pitkät rakennukset on rapattava valkoiseksi. Pistetalot ovat punatiiltä tai punatiililaattaa. Pyhtäänkalliontien varressa oleva pitkä rakennus voi olla joko valkoiseksi rapattu, punatiiltä tai hyvin tummaa ruskeaa tiiltä tai tiililaattaa.

Asemakaavan muutoksessa on mukana osa Tikkurilantieltä Ilmakehälle johtavaa uutta katualuetta, Pyhtäänkalliontietä. Alueen etelälaidalla kulkeva kevyenliikenteen raitin nimi muutetaan Pyhtäänkorventiestä Pyhtäänkorvenkujaksi, mikä sopii paremmin tien olemukseen. Laaja kalliopaljastuma säilytetään rakentamattomana ja merkitään luonnonmukaisesti kehitettäväksi alueen osaksi (lmk). Louhintoja ja täyttöjä alueella ei saa tehdä.

Uusia asuntoja tulee yhteensä n. 260 - 270 kpl ja uusia asukkaita n. 450 henkeä. Yhteensä alueella tulee asumaan n. 590 ihmistä.

Hakijat

Kiinteistö Oy Vantaan Pyhtäänpolku, Kiinteistöosakeyhtiö Aerolan A-talot, Kiinteistöosakeyhtiö Aerolan B-talot sekä VVO-yhtymä Oyj perus-tettavan yhtiön lukuun. Hakijoiden konsulttina on toiminut Arkkitehtitoi-misto Forma-Futura Oy.

Kaavan asiakirjat nro 001942

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.5.2008

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.3.2007 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2007 (PDF)

Lisätietoa

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
09 839 22127
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 6.8.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter