14.10.2016

Vaaralan teollisuusalue 2 (nro 930400)

Kaavatyön osallistumis- arviointisuunnitelma on päivitetty 12.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksen keskeisin sisältö on Ojangon suunnittelualueen erottaminen asemakaavatyöstä nro 930400 omaksi asemakaavatyöksi nro 920300 sekä asemakaavatöiden suunnittelualueiden rajausten muuttaminen. Aluerajausten ja asemakaavatöiden sisältöjen tarkistukset kohdistuvat kiinteistöille, joiden omistajat ja naapurit on kuultu asemakaavatyön nro 930400 ja sen oas:n vireilletulon yhteydessä 28.10.- 28.11.2016 (MRL 62§, 63§).

Asemakaavatyön 930400 tarkistettu suunnittelualue sijaitsee Vaaralan kaupunginosassa, Vaaralan asuntoalueen itäpuolella, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän sekä Lemmenkujan ympäristössä. Suunnittelualue on osin Fazerilan pohjavesialueella.

Suunniteltaviin alueisiin kuuluu asemakaavoittamattomia yleiskaavan teollisuus-, varasto-, yhdyskuntateknisen huollon- ja lähivirkistyksen alueita sekä osia Länsimäentiestä, Fazerintiestä, Lemmenkujasta ja Kehä III:sta. Alueiden tarkat rajaukset määrittyvät asemakaavatyön kuluessa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

28.10.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesta asemakaavatyöstä 930400 on erotettu omaksi asemakaavaprosessikseen Ojankoon laadittava asemakaavatyö 920300, jonka keskeisenä sisältönä on uuden Itä-Vantaan linja-autovarikon muodostaminen n. 200 linja-autolle sekä 225 henkilöautolle. Hakunilan nykyisen linja-autovarikon toiminta loppuu elokuussa 2019 ja alue on päätetty asemakaavoittaa kaupunkikeskustamaiseksi asumisen ja palveluiden alueeksi. Varikolle tarvitaan tiloja linja-autojen tankkaukselle sekä pesu- ja korjaamotoiminnoille.

Päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisen asemakaavatyön 930400 keskeisin tarkoitus on muodostaa Vaaralaan Länsimäentien pohjoisen osuuden itäpuolelle Kehä III:n liittymän eteläpuolelle Lemmenkujan alueelle levähdysalue (ns. rekkaparkki) n. 200-250 rekalle siihen liittyvine korjaamo- ja tukipalveluineen, ml. huoltoasema, Speed Group Oy:tä varten Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.9.2015 ja Helsingin kaupunginhallituksen 15.6.2015 päättämien suunnitteluvarauksien mukaisesti. Etelä-Suomesta puuttuu kotimaan pitkän matkan raskasta liikennettä, Vuosaaren satamaliikennettä sekä Hangon ja läntisen Suomen satamista tien E18 kautta Venäjän suuntaan kulkevia rekkoja palveleva tukikohta. Rekkaparkin liikennemääräksi (sisään ja ulos) arvioidaan yhteensä 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 50 % olisi raskasta liikennettä. Liikenne painottuu aamuihin klo 6-10 ja iltoihin klo 15-19. Rekkaparkin tulee olla korkeustasoltaan tasainen minimoimalla maanpinnan kallistukset.

Linja-autovarikko sekä rekkaparkki siihen liittyvine toimintoineen, mikäli rekkaparkin toiminta on varikkomaista, tarvitsevat toiminnalleen asemakaavan lisäksi myös ympäristöluvat, joiden lupaehtoihin sisällytetään tarkemmat määräykset ympäristön suojelemiseksi ja asumisterveyden turvaamiseksi toimintojen lähialueella. Tavoitteena on, että rekkaparkki ja linja-autovarikko olisivat valmiina vuonna 2019.

Kaavoitettavan alueen länsiosaan Vaaralan asuntoaluetta vasten Länsimäentien länsireunaan muodostetaan yleiskaavan mukaiseen lähivirkistysalueeseen ja ulkoilureittiverkostoon liittyvä virkistysalue ja suojaviheralue. Kehä III:n ja Porvoonväylän länsireuna kaavoitetaan yleiskaavan mukaisesti yhdyskuntateknisen huollon alueeksi mm. siellä jo sijaitsevaa sähkön muuntoasemaa sekä sähköasemaa varten. Väylien liikennealueet tarkistetaan (supistetaan) niin, että ne vastaavat tiealueiden rajojen mukaisia kiinteistörajoja. Länsimäentie ja sitä reunustava kevyen liikenteen väylä asemakaavoitetaan tarvittavin aluevarauksin katualueeksi Fazerintien ja Kehä III:n liikenneympyröiden väliselle osuudelle. Osa kvl-väylästä on toteutettu Valion kiinteistön alueelle.

Valtaosalle suunnittelualuetta kohdistuu Kehä III:n liikenteestä aiheutuvaa melua, joka ylittää Valtioneuvoston antamat, virkistysalueille sallitut päivä- sekä yömelun ohjearvot. Myös liikenteen hiukkaspäästöt ovat vielä n. 200 m etäisyydellä väylästä niin korkeita, että ne eivät täytä virkistysalueille tarkoitettuja suosituksia.

Vaaralan asuntoalueen ja Länsimäentien välisen alueen länsiosan, ml. Kuussillanniitty, sekä yleiskaavan osoittaman joukkoliikenteen runkoyhteyden (mahdollisesti pikaraitiotie) linjausvaihtoehtojen suunnittelua ei jatketa tämän asemakaavatyön osana vaan niiden maankäytön selvittely siirretään osaksi yleiskaavan tarkistusta, jonka on tarkoitus käynnistyä v. 2017. Asemakaavatyön 930400 vireilletuloon liittyneessä mielipiteiden kuulemisessa 28.10.-28.11.2016 mm. Fazer ja Valio ilmoittivat, ettei heidän kiinteistöjensä asemakaavoittaminen tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista, joten kiinteistöt eivät Länsimäentien katualueen tarvitsemia aluevarauksia lukuun ottamatta enää sisälly tähän asemakaavatyöhön.

Pohjavesien suojelu asettaa pohjavesialueella rajoitteita toiminnoille ja toimintojen sijoittumiselle. Polttonesteiden jakelualueet säiliöineen eivät saa sijaita pohjavesialueella. Myös ajoneuvojen huolto- ja korjaamotoiminnot tulee ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Raskaasti liikennöityjen ajo- ja pysäköintipihojen hulevedet on öljynerotuksen ja mahdollisten lisäkäsittelyiden jälkeen lähtökohtaisesti johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle joko hulevesi- tai jätevesiverkostossa. Hulevesiverkostossa johdettavia rekkaparkin (sekä Ojangon linja-autovarikon; asemakaavatyö 920300) käsiteltyjä hulevesiä ohjataan mahdollisuuksien mukaan Kormuniitynojaan sekä Ojangonojaan, jonka välityskykyä on tällöin parannettava.

Kaavoitettavan alueen uusi maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa pohjavesien suojelu sekä tärkeät maisema-arvot ja mahdolliset luontoarvot huomioiden siten, että alueen toimintojen kehittämismahdollisuuksia ei heikennetä ja häiriötekijät Vaaralan asutukselle, ympäröiville lähivirkistysalueille, alueella jo oleville tuotantolaitoksille ja vierailukeskukselle sekä liikenneverkolle saadaan minimoitua.

On mahdollista, että asemakaavatyö jaetaan erillisiksi kaavatöiksi hankekohtaisesti tai se laaditaan tässä esitettyä suunnittelualuetta pienemmälle alueelle. Asemakaavatyön 930400 osallistumis- ja arviointisuunnitelman vireilletuloon liittyneen osallisten kuulemisen myötä saadut mielipiteet sisällytetään myös Ojankoon laadittavan asemakaavatyön 920300 sekä mahdollisten hankekohtaisten kaavatöiden suunnittelu- ja päätöskäsittelyihin niiltä osin kuin ne koskevat kutakin kaavatyötä.

Asemakaavatyö 930400 on kaupunkisuunnittelun työohjelmassa 2016, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt ohjeellisena 18.1.2016.

Asemakaavatyöhön liittyy maankäyttösopimuksia. Asemakaavatyössä laaditaan tonttijako sekä mahdollisesti tonttijaon muutoksia.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 930400 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.4.2017

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 28.10.2016

Program för deltagande och bedömning 28.10.2016

Fazerilan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Fazerilan ottamoiden suoja-aluepäätös

Lisätietoja

Jukka Köykkä
Kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter