Puu-Kivistö (nro 231900)

Kaupunginvaltuusto on 24.9.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 14.11.2018

Puu-Kivistön asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan monimuotoisten, värikkäiden ja puurakenteisten asuinkortteleiden, yleisen rakennuksen (esim. päiväkodin), pysäköintilaitoksen, lähivirkistysalueiden, putkijätejärjestelmän koonta-aseman sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 42 690 k-m2, josta asumisen osuus on 38 890 k-m2. Tämä mahdollistaa kodit noin 850 uudelle asukkaalle.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa, Kehäradan pohjoispuolella, noin 600 metriä Kivistön asemalta koilliseen. Suunnittelualue rajautuu Ruusukvartsinkatuun, Lumikvartsinkatuun ja Kvartsiraittiin ja asemakaavoittamattomaan alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4 ha. (Kaavatyön nimi aiemmin: Kivistön keskusta-asuminen 6.)

Puu-Kivistö on puurakentamisen erityiskohde

Puu-Kivistön asemakaava-alueella toteutetaan Vantaan kaupungin tavoitetta lisätä puurakentamista. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto päätti 13.12.2017 lisätä kaupunkien puurakentamista. Puu-Kivistö on nimetty Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi (Vantaan kaupunginhallitus 5.2.2018), jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueen muuttaminen asuinalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on luoda lämminhenkinen, urbaani, pienimittakaavainen ja värikäs puutalonaapurusto. Kaava-alue on pääosin asuintalojen korttelialuetta (A). Alueen keskellä on yleisten rakennusten korttelialue (Y) ja Lumikvartsinkadun varteen on sijoitettu autopaikkojen korttelialue (LPA). Lisäksi kaava-alueella on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET), kaksi lähivirkistysaluetta (VL) ja katualueita.

 • Asuintalojen korttelialueilla (A) mahdollistetaan neljän umpikorttelin, yhden kaupunkipientalon/rivitalon ja kahden puoliavoimen kerrostalokorttelin rakentaminen.
 • Rakennusten tulee olla puurakenteisia, värikkäitä ja harjakattoisia. Asuinrakennusten korkeudet vaihtelevat kahdesta kerroksesta seitsemään kerrokseen.
 • Osassa asuinkortteleita on mahdollista rakentaa kaupunkipientaloja tai rivitaloja.
 • Asuinkortteleilla on yhteiset korttelipihat ja osalla ensimmäisen kerroksen asunnoista on asuntokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja.
 • Yleisten rakennusten korttelialueella (Y) asemakaava mahdollistaa puurakenteisen yleisen rakennuksen, esimerkiksi päiväkodin rakentamisen.
 • Koko kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen. Autopaikkojen korttelialueella (LPA) asemakaava mahdollistaa pysäköintilaitoksen rakentamisen, jossa on kuusi maanpäällistä kerrosta ja yksi kellarikerros.
 • Putkijätejärjestelmän koonta-asema säilyy alueella ja koonta-asemaa on mahdollista laajentaa
 • Alueen kaksi metsäistä lähivirkistysaluetta (VL) ovat osa liito-oravan elinympäristöä ja ne on määritelty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo).
 • Alueelle osoitetaan useita vain jalankululle ja pyöräilylle varattuja katualueita.
 • Alueen keskeiseksi kohtaamispaikaksi on määritelty Ruusupuunpihan ja Puuhelmenpolun muodostama aukio.
 • Puu-Kivistöön on laadittu taiteen konsepti, jossa määritellään mm. värisuunnitelma sekä taiteen teemat ja sijainnit. Taiteen teemoina ovat puut ja puurakentaminen.
 • Alue on saanut nimistönsä puukoruista liittyen Kivistön korukiviteemaan.

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alueen maanomistajia ovat Vantaan kaupunki sekä rautatiealueen osalta Suomen valtio.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö on valmisteltu kaupungin omana työnä.

Kaavan nro 231900 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 10.9.2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.9.2018

Havainnekuva

Taiteen konsepti

Puu-Kivistön meluselvitys

Puu-Kivistön kaavatalousselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2107

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2015

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
Kivistön aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Hertta Ahvenainen
asemakaava-arkkitehti
043 826 9012
hertta.ahvenainen@vantaa.fi

Eija Hasu
maisema-arkkitehti
050 302 9427
eija.hasu@vantaa.fi

Sonja Sahlsten
asemakaava-arkkitehti
050 312 4370
sonja.sahlsten@vantaa.fi

Julkaistu: 28.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter