Marja-Vantaan ydinkeskusta (nro 230600)

Kivistön keskustan kaavarungon (021600) suunnittelualue sisältää Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaavaluonnoksen suunnittelualueen (230600). Kaavarunkotyöllä päivitetään suunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavarunkotyön etenemistä voit seurata täällä: www.vantaa.fi/kiviston_visio_ja_kaavarunko

Suunnittelualue sijaitsee Kivistössä, Riipiläntien pohjoispuolella, tulevan Kehäradan molemmin puolin. Radan Kivistön asema lähikortteleineen sisältyy suunnittelualueeseen, joka rajautuu pohjoisessa Kivistön vanhaan omakotiasutukseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 100 ha.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaava laaditaan Marja-Vantaan osayleiskaavaan perustuen. Kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella keskustatoimintojen korttelia, C, pääosin tehokasta asuntoaluetta, A1, pienemmässä määrin matalaa ja tiivistä asuntoaluetta, A2 sekä näihin liittyviä julkisia, PY ja yksityisiä palvelutiloja. Vantaan kaupunki omistaa osan maista ja tekee tarvittavat yhteistoimintasopimukset muista maa-alueista yksityisten maanomistajien kanssa.

Osayleiskaavan mukainen mitoitus mahdollistaa kaikkiaan n. 6200 asukkaan asuinalueen toteuttamisen. Osayleiskaavaan mitoitus sisältää varaukset kouluille, päiväkodeille, vanhusten palvelutalolle, sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä useille päiväkodeille. Suunnittelussa tutkitaan myös mahdollisen kirjaston sijoittuminen keskustaan.

Vantaan kaupungin Marja-Vantaa -projekti järjesti yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton, SAFA:n kanssa kansainvälisen kutsukilpailun kuudelle arkkitehtitoimistolle työryhmineen. Kilpailun keskeinen tavoite oli löytää uuden vuosituhannen laatuvaatimuksia vastaava maankäytöllinen idea urbaanille keskusta-asumiselle ja siihen liittyvälle virkistykselle sekä uudelle Kehäradan asemalle. Kilpailuohjelma laadittiin Marja-Vantaan osayleiskaavaan, Kehäradan suunnitteluaineistoon ja projektin visioon perustuen.

Ideakilpailun tulokset julkistettiin 19.3.2008. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Harris - Kjisik:n työryhmän ehdotus "Fruit called Wanda". Muut kilpailuun kutsutut olivat:

  • Arkkitehtitoimisto Wingårdhs, Ruotsi
  • Arkkitehtitoimisto Mecanoo, Hollanti
  • Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy, Suomi
  • Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Suomi
  • Arkkitehtitoimisto JKMM, Suomi

Kilpailun palkintolautakunta suositteli yksimielisesti suunnittelun käynnistämistä voittaneen ehdotuksen pohjalta, mutta sitä koskevat päätökset tehdään erikseen. Todennäköistä on, että voittanutta ehdotusta kehittämällä ratkaistaan aluekokonaisuus. Myös kilpailun vaihtoehtoisia ratkaisuja pyritään hyödyntämään tulevassa suunnittelussa. Kilpailuohjelma, arvostelupöytäkirja ja muu aineisto löytyvät Marja-Vantaa -projektin internet-sivustoilta.

Kilpailutöiden näyttely järjestettiin 22.5. - 11.6.2008 Vantaan kaupungintalon aulassa, os: Asematie 5, Tikkurila. Näyttelyssä oli mahdollista jättää mielipide kilpailutöistä tänä aikana. Kilpailuehdotukset ovat olleet esillä 19.3.2008 alkaen projektin internet-sivustoilla ja niistä on voinut esittää mielipiteensä.

Keskusta-asumisen asemakaavaluonnoksen valmistelu käynnistyi huhtikuussa 2008 osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Konsulttityö voittaneen ehdotuksen laatijoiden kanssa alkoi elokuussa 2008. Konsulttityö valmistui syksyllä 2009.

Miksi kaavaa tarvitaan?

Asemakaava tarvitaan, jotta voidaan määritellä yksityiskohtaisesti, miten aluetta tullaan käyttämään. Asemakaavalla turvataan varaukset mm. asumiselle, palveluille, liikenteelle, pysäköinnille ja virkistykselle. Asemakaavassa annetaan myös määräyksiä rakentamisen määrästä, korkeudesta ja laadusta, luonnon ja ympäristön huomioimisesta sekä ympäristöhaittojen ehkäisystä. Suunnittelualueella on voimassa Kehäradan asemakaava.

Asemakaavan tavoitteet

Alueen suunnittelun tärkein lähtökohta on muodostaa tulevalle Marja-Vantaan kotikaupungille uusi urbaanin asumisen keskus, joka liittyy Kehärataan ja keskustatoimintojen alueeseen sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti.

Asemakaavaluonnoksen valmisteluun liittyen alkuvaiheen tavoitteita täsmennetään. Asemakaavatyön laajuus ja merkittävyys huomioiden keskeiset tavoitteet voidaan ryhmitellä liikenneratkaisun, rakentamisen määrän, julkisten palveluiden, laadun ja kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin.

Joukkoliikennekaupunki antaa erityisen hyvät lähtökohdat liikenteellisille tavoitteille. Liikennesuunnittelun keskeinen tavoite on toimiva ja turvallinen katuverkko. Toimivuustarkastelujen perusteella on tutkittu uutta katuyhteyttä Riipiläntielle.

Pysäköinnistä on laadittu useita vaihtoehtoja ja keskitettyyn ratkaisuun ja Marja-Vantaan Pysäköintiyhtiön perustamiseen tullaan ottamaan kantaa.

Kevyt liikenne asetetaan tärkeään rooliin. Joukkoliikenteen merkitystä tuetaan järjestämällä luontevia ja sujuvia yhteyksiä sekä Kehäradan asemille että linja-autoterminaalille. Yleisenä periaatteena on esteettömyys ja turvallisuus.

Suunniteltavan uuden alueen arkkitehtuurille ja ympäristörakentamisen laadulle asetetaan korkeat vaatimukset. Tavoitteena on myös tuoda taide osaksi arkkitehtuuria ja elämisen arkea.

Marja-Vantaan vision mukaan kestävä kehitys on oleellinen osa alueen tulevaisuutta ja siten sen mukainen ratkaisu on keskeinen tavoite suunnittelussa.

Julkisille palveluille osoitetaan riittävät tilavaraukset vaikka niitä koskevat toteutuspäätökset tehdään erikseen.

Rakentamisen määrää on tutkittu erityisesti suhteessa pysäköintiratkaisuun, jotta saadaan Kehäradalle enemmän käyttäjiä. Rakentamisen laatu turvataan monipuolisella asuntotuotannolla.

Nykytilanne

Alue kasvaa nykyisin pääosin sekametsää. Rakennettavuudeltaan alue on pääosin hyvää, paikoin pohjavesi on lähellä pintaa. Kehäradan asemakaava on tullut voimaan.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 230600 asiakirjat

Selostus osa 1

Selostus osa 2 Kaavakartta ja määrykset

Päivitetty meluselvitys

Kestävä ostoslista

Taideohjeen luonnos

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi, liite 1

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Kustannusarvio ryhmittäin

Hankeosittelu

Hankeosaominaisuudet, kadut

Hankeosaominaisuudet, erilliset kevyen liikenteen väylät

Hankeosaominaisuudet, liittymät

Hankeosaominaisuudet, puistot ja aukiot

Hankeosaominaisuudet, rakennukset

Hankeosaominaisuudet, sillat

Hankeosaominaisuudet, vesihuolto

Hankeosaominaisuudet, väylien valaistus

Pysäköinti

Vesihuolto

Alustavat pohjanvahvistustarpeet

Maisemasuunnitelma, luonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.2.2010

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 11.4.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter