Piispankylään kieroliittymä ja korttelialueen käyttötarkoituksen muutos (nro 211600)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.4.2013
Kaava tullut voimaan 5.6.2013

Mestarintien ja Tikkurilantien (Riipiläntien eteläosan) väliselle alueelle haetusta asemakaavasta ja asemakaavan muuttamisesta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla 26.5.2011. Asemakaavatyön edetessä aiemmin esitetyt tavoitteet ovat muuttuneet.

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Piispankylän kaupunginosassa Riipiläntien eteläpuolella.

Kaavatyön sisältö

Aikaisemmin 26.05.2011 päivätyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyistä tavoitteista Lidlin päivittäistavarakaupan, sen yhteydessä olevan erikoiskaupan ja St1:n polttoaineen jakelupisteen sijoittumisesta alueelle sekä Mestarintien linjauksen muuttamisesta on tällä hetkellä luovuttu.

Asemakaavatyötä jatketaan siten, että voimassa olevan asemakaavan mukaisen teollisuusrakennusten korttelialueen (TT) tontista 21-124-1 ja liikerakennusten korttelialueen (KL) tontista 21-124-2 liitetään noin 650 m2:n osa Tikkurilantien katualueeseen. Jäljelle jäävän teollisuusrakennusten korttelialueen käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Korttelialueelle sijoitetaan mahdollisesti myös Tikkurilantien ja Mestarintien välinen pyörätie. Tonttijaon muutoksella korttelialueille muodostetaan uudet tontit.

Asemakaavaa laaditaan myös Vanhan Nurmijärventien ja Tikkurilantien yhdistävän kiertoliittymän tulevaa rakentamista varten. Voimassa olevan asemakaavan katualuetta laajennetaan noin 8000 m2 asemakaavattomille osille tiloista 409-1-131 ja 409-9-1.

Nykytilanne, lähtötiedot

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava nro 701100 (Kv 15.12.2008), jossa alue on liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT). Osalla suunnittelualuetta ei ole asemakaavaa.

Suunnittelualueen tontit 21-124-1 ja 21-124-2 sekä ti-la 409-9-1 ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Tila 409-1-131 on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelu-alueen pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria.

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Tonteilla kasvaa sekapuustoa. Suunnittelualueella tilan 409-1-131 osalla on harvahkoa mäntymetsää. Tilan 409-9-1 osa on rakennettua Vanhan Nurmijärventien tiealuetta.

Kaavan nro 211600 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.06.2012 (PDF)

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 15.4.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter