Kivistön tähden asemakaavatyö alkaa (nro 232500)

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kehärataan, lännessä Kivistöntähden puistoalueeseen ja idässä sekä etelässä asemakaavoittamattomiin alueisiin. Koko suunnittelualue sijaitsee enintään 600 metrin etäisyydellä Kivistön Kehäradan asemasta. Alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta sekametsää. Suunnittelualue sisältää Kehäradan rautatiealuetta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelualueen kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella Marja-Vantaan osayleiskaavan mukaisesti Kehärataan ja Kivistön asemaan tukeutuvat asuinkorttelit Kivistön keskustaan. Asemakaavalla mahdollistetaan tiiviiden ja resurssiviisaiden asuinkortteleiden, niitä palvelevan pysäköintilaitoksen sekä uuden päiväkodin toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Lisäksi suunnittelualueelle tutkitaan uusien puistoalueiden sijoittamista sekä Kivistön puistokadun jatkamista sekä uusien pyöräily- ja kävely-yhteyksien linjauksia suunnittelualueella. Suunnittelualueen itäreunaan tutkitaan liito-oravayhteyden sijoittamista. Suunnittelussa huomioidaan lisäksi mm. lento- ja rautatiemelu sekä kunnallistekniikkaan ja Kivistön keskustan putkijätejärjestelmään liittyminen. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu työn edetessä.

Suunnittelulla toteutetaan Kivistön visio 2042:n mukaisia tavoitteita. Suunnittelualue on keskeinen osa Kivistön keskustaa ja se on voimassa olevassa Marja-Vantaan osayleiskaavassa tehokkaalle asumiselle osoitettua aluetta. Tavoitteena on muodostaa urbaaneja asumisen kortteleja, jotka kytkeytyvät toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti aluetta ympäröivään, osin rakennettuun ja osin rakenteilla olevaan Kivistön keskustan rakenteeseen. Taiteen konsepti sisällytetään osaksi asemakaavamääräyksiä ja selostusta.

Asemakaavatyön tavoitteita täsmennetään tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana saadun palautteen pohjalta.

Alueelle laaditaan tonttijako kaavan laatimisen yhteydessä.

Kaavan hakija ja maanomistus

Kaavamuutoksen hakija on Vantaan kaupunki. Kivistön tähden asemakaavatyö ei ole Vantaan kaupunkisuunnittelun työohjelmassa 2018, mutta se on otettu mukaan työohjelmaan aluearkkitehdin päätöksellä. Kaava-alue on pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa. Kehäradan rata-alueen omistaa Suomen valtio / Liikennevirasto.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä.

Asemakaavan valmisteluun liittyvä vuorovaikutus

Kaavatyön alkaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 24.9. – 24.10.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi nähtävillä oloaikana jättää mielipiteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaikana suunnittelualueelle järjestetään kaavakävely tiistaina 9.10. klo 17.30 alkaen. Lähtö kaavakävelylle on Safiiriaukiolta R-kioskin edestä. Kaavakävelyllä on mukana kaupungin asiantuntijoita ja tilaisuus on avoin kaikille.

Suunnittelun edessä luonnosaineistoa esitellään Kivistön yleisötilaisuudessa keskiviikkona 14.11.2018 klo 18 – 20 Aurinkokiven koululla.

Kaavan nro 232500 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaika 24.9. – 24.10.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.9.2018

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Lisätietoja

Sonja Sahlsten
asemakaava-arkkitehti
050 312 4370
sonja.sahlsten@vantaa.fi

Eija Hasu
maisema-arkkitehti
050 302 9427
eija.hasu@vantaa.fi

Julkaistu: 24.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter