Asuntorakentamista Pöllölaaksoon (nro 110400)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.06.2012
Kaava tullut voimaan 29.8.2012

Pohjoisessa aluetta rajaa Rajatorpantie, idässä Vantaan Energian voimalinja sekä lännessä ja etelässä Hämeenkyläntie.

Asemakaava ja asemakaavanmuutos koskevat osaa kiinteistöstä 405-3-314, Hämeenkyläntien katualuetta sekä sen itäpuolista lähivirkistysaluetta. Suunnittelualue on yleiskaavan mukaista täydennysrakentamisaluetta merkinnällä A2, matala ja tiivis asuntoalue. Kaupungin omistuksessa oleva suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin avointa peltoaluetta. Ainoastaan pieni osa katualuetta on yksityisessä maanomistuksessa.

Hämevaara 3 -suunnitelma muodostaa yhdessä Pähkinärinne 4 -asemakaavan kanssa kokonaisuuden Rajatorpantien kummallekin puolelle. Rakennusmassojen rajaus ja kerroskorkeudet on pyritty toteuttamaan siten, että ne muodostavat porttiaiheen Rajatorpantielle ja eräänlaisen sisäänkäynnin Pähkinärinteeseen. Samalla korkeampi ja tehokkaampi rakentaminen suojaa melumuurin lailla muuta asuinaluetta Rajatorpantien ja Hämeenkyläntien liikennemelulta.

Kaava-alueen itäpuolinen puro pyritään säilyttämään avoimena Vantaan pienvesiselvityksen mukaisesti. Uomaa joudutaan kuitenkin siirtämään suunnittelualueen eteläosassa.

Asemakaava koostuu uudesta korttelista 11042, jossa on kaksi tonttia 1 ja 2.

Kerrosalat

tontti 1/72 asuntoa:
kerrosala yhteensä 4 450 k-m2, tontin pinta-ala 5 707 m2, e = noin 0,78

tontti 2/67 asuntoa:
kerrosala yhteensä 4 850 k-m2, tontin pinta-ala 6 919 m2, e = noin 0,70

Kaava mahdollistaa korttelin rakentamisen noin 230 uudelle asukkaalle.

Suunnittelun laadullisissa tavoitteissa on painotettu yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä. Ekologisesti kestävää kehitystä edistetään muun muassa hulevesien luonnonmukaisella käsittelyllä. Pöllölaakson kaava-alue on Pähkinärinne 4 -asemakaavan ohella yksi kaupungin pilottikohteista hulevesien luonnonmukaisen hallinnan suhteen. Kaavaa varten teetettiin hulevesiselvitys, jonka avulla testattiin suunnittelualueen hulevesien hallinnan nykytilanne, tilanne luonnossuunnitelmien pohjalta sekä tilanne alustavien hallintatoimenpiteiden jälkeen. Alueelle on kaavamerkinnöin esitetty mm. viherkattoja sekä ohjeelliset hulevesireitit ja -alueet. Asuinkorttelin yhteisöllisyyttä pyritään edistämään suunnittelemalla viihtyisä ja turvallinen yhteispiha, jota asuinrakennukset reunustavat. Asunnot saadaan avattua otolliseen ilmansuuntaan, ja samalla suojauduttua liikennemelulta.

Myös autojen pysäköinti voidaan hoitaa käytännöllisesti pohjoisen ja idän puolella, osin voimalinjavarauksen alueella. Ratkaisu luo lisäksi korttelille oman alueidentiteettiä vahvistavan ja helposti tunnistettavan ilmeen.

Korttelin korkein - kuusikerroksinen osa - sijoittuu Rajatorpantien varteen koilliseen ja muodostaa tien toisen puolen korttelin korkean osan kanssa kaupunkikuvallisen portin Pähkinärinteeseen saavuttaessa. Tästä rakennusmassa madaltuu kerroksittain eteläisimmän ja läntisimmän osan ollessa nelikerroksisia. Hämeenkyläntien varren katutilaa korttelin suunnalta rajaa kaksikerroksinen rivitalo.

Asuinalueen itäpuolelle osoitetaan lähivirkistysalue VL, jonka läpi on kaavassa esitetty ohjeellinen ulkoilureitti. Voimalinjojen alue on rajattu vaara-alue-merkinnällä. Vaara-alueella puiden ja pensaiden enimmäiskorkeus on 3 metriä. Reunavyöhykkeellä puuston korkeus saa olla enintään 10 metriä.

Liikennejärjestelyt

Sito Oy laati uusien liikennejärjestelyiden tarkastelun sekä tämän kaavan että pohjoisen Pähkinärinne 4 -asemakaavan yhteydessä. Tarkastelualueen katuverkko koostuu Rajatorpantiestä, Hämeenkyläntiestä sekä suunnittelualueen uusista tonttiliittymistä. Pöllölaakson kaavaa tarkastelualueesta koskee Hämeenkyläntien katuosuus ja sille sijoittuva bussipysäkki. Pysäkki on suunnitelmissa sijoitettu Hämeenkyläntien länsipuolelle vastapäätä 2-kerroksista asuinrakennusta. Nykyinen bussipysäkin paikka hieman siirtyy.

Kevyt liikenne

Asemakaavassa Hämeenkyläntien varteen on esitetty yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, kolme suojatietä sekä ohjeellinen ulkoilureitti puistokäytävän kohdalle. Asutuksen puoleiselle viherkaistalle on kaavassa esitetty puurivi. Tällöin puurivistö jatkuu Hämeenkyläntien vartta Pähkinärinteen puolelle ja antaa vehreän kuvan katualueesta.

Tonttijako

VL-korttelialueesta ja katualueesta muodostetaan korttelin 11042 tontit 1 ja 2.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat VAV-asuntojen sekä TA-Rakennuttajan konsultteina osallistuneet Anttila & Rusanen Arkkitehdit, Sito Oy ja Helimäki Akustikot.

Lähtötiedot

Maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö 8.11.2006) alue on taajamatoimintojen aluetta. Länsipuolella on virkistysaluetta. Pohjoispuolelle on osoitettu viheryhteystarve.

Yleiskaavassa (Kv 2007) alue on matalaa ja tiivistä asuntoaluetta A2. Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti pienkerrostaloja ja kytkettyjä pientaloja. Alueella voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Suunnittelualueen läpi pohjois-etelä-suuntaisesti kulkee voimansiirtolinja (110 kV). Hämeenkyläntien länsipuolelle on yleiskaava osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti sekä ohjeellinen ratsastusreitti.

Vantaan Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista yleiskaavan mukaisesti.

Suunnittelualue on Vantaan Kaupungin omistuksessa.

Kaava nähtävillä MRA 27 §:n nojalla 18.01-16.2.2012

Kaavan nro 110400 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Rakentamisohje (PDF)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen numeron muuttumisesta (PDF)

Lammaslammen maisemaselvitys (PDF)

Meluselvitys (PDF)

Hulevesien hallinta (PDF)

Viitesuunnitelma (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.05.2010 (PDF)
(Asemakaavan muutosnumerolla 002050, koska työ muuttui asemakaavaksi nro 110400)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 29.8.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter